Lieferungen - 310393-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-Arad: Polizeiuniformen

2023/S 101-310393

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL ARAD
Nationale Identifikationsnummer: 3519925
Postanschrift: Strada: Revoluţiei, nr. 75
Ort: Arad
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 310025
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): LUCIANA TURCU
E-Mail: luciana.turcu@primariaarad.ro
Telefon: +40 257281850
Fax: +40 257281450
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariaarad.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166442
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare de Uniforme si echipament

Referenznummer der Bekanntmachung: 3519925/2023/24
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35811200 Polizeiuniformen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru de furnizare de Uniforme si echipament , conform cerinţelor de sarcini şi a anexei la acesta. Valoarea estimata a acordului cadru este între 2.103.529,41 lei şi între 860.302,52 fără TVA. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 ( 11 zile) cu 18 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prev. art. 160 şi 161 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare

Licitatie deschisa, cu incheierea unui acord cadru pe patru ani. Frecventa de încheiere a contractelor subsecvente este de minim doua contracte subsecvente pe an, in limita necesitatilor Autoritatii Contractante si a fondurilor bugetare aprobate

Valoarea maxima a contractului subsecvent este de 1.004,033,61 lei fara TVA si valoarea minima estimata a contractului subsecvent este de 29.579,83 lei fara TVA.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 103 529.41 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

MUNICIPIUL ARAD

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord-cadru de furnizare de Uniforme si echipament, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a anexei la acesta.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 ( 18 zile) cu 11zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prev. art. 160 şi 161 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare

Licitatie deschisa, cu incheierea unui acord cadru pe patru ani. Frecventa de încheiere a contractelor subsecvente este de minim 2 contracte subsecvent pe an, in limita necesitatilor Autoritatii Contractante si a fondurilor bugetare aprobate.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Durata de livrare / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Compozitie material / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

. Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.

2.Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016. se va incarca in SEAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa. Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: dl.Calin Bibart, primar; dl. Faur Lazar – viceprimar , dl Chesa Ilie – viceprimar, dl. Levente - Grigorie Bognar, consilier local; dl. Ilioni Florin , consilier local; dl. Korodi Dan-Andrei, consilier local; D-na. Wass Liliana Viorica, consilier local, dl. Barb Petru Nistor, consilier local; Dl. Chifa Ioan, consilier local; Dl. Szabo Mihai Iosif, consilier local; Dl. Boca Bogdan-Vlad, Administrator public ; dna. Naaji Antoanela-Luciana, consilier local; consilier local; dna. Sabau Daniela Arieta, consilier local; consilier local; dl. Vlad Codrin Dacian, consilier local; dl. Costea Ioan Catalin, consilier local; dl. Curcanu Dorian Florin , consilier local; dl. Mayer Siegfried Emeric, consilier local; Dl. Stana Florin Sebastian, consilier local; D-na. Vornicu Dorina Stela; dl. Buruc Cosmin Alexandru, consilier local; D-na. Aur Csilla , consilier local; dl.Gaman Ioan, consilier local; Dl. Galea Cristian Aurel, consilier local dna. David Marinela, Director Economic; dna. Radu Carmen, Sef Serviciu Financiar – Contabilitate; dna. Stoica Olimpia Ileana, Șef Serviciu Buget; dna. Miculita Daniela, Consilier; dna. Burza Han Camelia, Consilier; Dl. Sorin Gurban, Director Executiv; Dl. Adrian Toma, Director general; dl. Ciprian Puie, consilier juridic; dna. Ples Ramona, consilier juridic, Dl. Fatol Alin – consilier juridic; D-na. Krausz Ramona-Gertrude- Consilier, dna. Turcu Luciana Ioana, preşedinte al comisiei de evaluare; d-na. Sandor Marcela Zoe – membru al comisiei de evaluare , dl. Crainic Florin - membru al comisiei de evaluare; d-na. Luca Teodora - membru de rezervă al comisiei de evaluare, dl. Tira Sergiu - membru de rezervă al comisiei de evaluare. . Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din L. 8/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la art. 60 din L. 98/2016.

Observaţii: Neprezentarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Odată cu DUAE se va prezenta si angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, sau după caz, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informaţiile trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării. Pentru aceasta cerinta, modalitatea de indeplinire va fi: completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016, urmand ca certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele emise într-o altă limbă vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română. DUAE se va incarca in SEAP semnat cu semnatura electronica extinsa.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractaresubcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

se va completa DUAE în SEAP de către operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu completarea DUAE-ului, ofertantii vor prezenta şi angajamentul terţului (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum şi a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, aşa cum rezultă din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării; documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/06/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/12/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/06/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având același punctaj calculat conform algoritmului de calcul prezentat mai sus, departajarea ofertanţilor se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține Autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, iar oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară mai mică (art. 139 alin. (2) și (3) din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare).

Conform art 123 din HG 395/2016, ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Caile de atac precum si termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023