Bauleistung - 310479-2023

26/05/2023    S101

Polen-Siemianowice Śląskie: Bauarbeiten

2023/S 101-310479

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Siemianowice Śląskie - Urząd Miasta Siemianowice Śląskie w imieniu i na rzecz której działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Postanschrift: ul. Jana Pawła II 10
Ort: Siemianowice Śląskie
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Klita
E-Mail: zamowieniapubliczne@mpgkim.com.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpgkim.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-MPGKiM/27/III/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych według opracowanej dokumentacji dla zadania pn: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy – Dodatek nr 3 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I – Zadanie I – Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek (Żwirki i Wigury 6/5)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44000000 Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
45442100 Anstricharbeiten
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Siemianowice Śląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część I – Zadanie I – Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek (Żwirki i Wigury 6/5) Szczegółowy opis przedmiotu zawiera:

- Dodatek nr 3a do SWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wysokość kary umownej / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II – Zadanie II – Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek ( Krótka 5/9)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44000000 Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
45442100 Anstricharbeiten
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Siemianowice Śląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część II – Zadanie II – Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek ( Krótka 5/9) Szczegółowy opis przedmiotu zawiera:

- Dodatek nr 3b do SWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wysokość kary umownej / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 068-201855
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część I – Zadanie I – Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek (Żwirki i Wigury 6/5)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część II – Zadanie II – Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek ( Krótka 5/9)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Prowadzącego postępowanie przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Prowadzącego postępowanie, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Prowadzący postępowanie był obowiązany na podstawie ustawy;

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Prowadzący postępowanie był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Prowadzącemu postępowanie odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Prowadzący postępowanie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności prowadzącego postępowanie stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności prowadzącego postępowanie stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 7.1. powyżej

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkursu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7-8 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX Ustawy Pzp, w tym skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023