Lieferungen - 310781-2023

26/05/2023    S101

Nederland-Etten-Leur: Medische hulpmiddelen

2023/S 101-310781

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Nationaal identificatienummer: 54674912
Postadres: Roosendaalseweg 4
Plaats: Etten-Leur
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4875 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Rick Roovers
E-mail: r.roovers@inkoopwestbrabant.nl
Telefoon: +31 765937160
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.inkoopbureauwestbrabant.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Inkoopbureau (Stichting)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Advisering aan gemeenten met betrekking tot inkoop en aanbesteding

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wmo Hulpmiddelen West-Brabant

Referentienummer: SIW009199
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196000 Medische hulpmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk , Oosterhout, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert, hierna te noemen aanbestedende dienst of opdrachtgever, zijn voornemens de opdracht voor de allesomvattende dienstverlening Wmo hulpmiddelen aan te besteden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200 Hulpmiddelen voor gehandicapten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

West-Brabant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Duur van de overeenkomst

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 235-677349
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Wmo Hulpmiddelen West-Brabant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Welzorg Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 33281556
Postadres: Lange Dreef 12
Plaats: VIANEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4131NH
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@welzorg.nl
Telefoon: +31 612137363
Internetadres: http://www.welzorg.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medipoint WMO B.V.
Nationaal identificatienummer: 50131753
Postadres: Atoomweg 111
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3542 AB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: kanton.breda.zwb@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2023