Dienstleistungen - 310959-2020

03/07/2020    S127

Polen-Knurów: Verwaltung von Müllhalden

2020/S 127-310959

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Knurów
Postanschrift: ul. dr. Floriana Ogana 5
Ort: Knurów
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-190
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kornelia Loch
E-Mail: zp@knurow.pl
Telefon: +48 323392308 / 3233392292
Fax: +48 323392292 / 324419744 / 322351521
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.knurow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gospodarka odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.26.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Knurów.

2. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony we wzorze umowy oraz jego załącznikach, stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

Knurów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Knurów.

2. Zakres usług obejmuje:

1) świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

2) wyposażenie wskazanych nieruchomości – miejsc gromadzenia odpadów – MGO w pojemniki oraz/lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełniających wszystkie wymagania co do pojemności oraz wymogów funkcjonalnych i użytkowych, a także obowiązujących polskich norm;

3) świadczenie usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych;

4) świadczenie usługi odbioru przeterminowanych leków ze wskazanych aptek;

5) utrzymanie zapewnianych przez Wykonawcę w ramach zamówienia pojemników w MGO w należytym stanie sanitarnym i technicznym oraz naprawa i wymiana pojemników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dalej „SOPZ”;

6) usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. likwidacja „dzikich wysypisk” z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenach gminnych według zgłoszonych potrzeb;

7) zorganizowanie na terenie Knurowa punktu obsługi klientów, który będzie służył do bezpośredniego kontaktu właścicieli nieruchomości z Wykonawcą m.in. w celu udzielania informacji związanych z realizacją usług oraz zgłaszania uwag. Punkt powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy przez minimum 2 godziny dziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00–10.00 oraz w środy w godzinach 15.00–17.00. Informacje o numerze telefonu kontaktowego, lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu Wykonawca opublikuje na swojej stronie internetowej. Punkt obsługi zapewni właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do zbierania odpadów;

8) dostarczenie worków na odpady i odbiór zebranych odpadów komunalnych w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego w związku z potrzebami wynikającymi z działań inicjowanych przez UM Knurów, mieszkańców lub jednostki oświatowe (sprzątanie terenu miasta związane np. z akcją Sprzątanie świata) minimum 2 razy w 2021 roku oraz minimum 1 raz w 2022 roku;

9) przekazanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną ofertą do instalacji komunalnych;

10) przekazanie odebranych odpadów komunalnych (tj. papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych metali i opakowań wielomateriałowych oraz bioodpadów zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do instalacji przetwarzania odpadów (IPO) w szczególności do instalacji komunalnych;

11) zagospodarowanie zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach odebranych z terenu gminy Knurów odpadów komunalnych;

12) przekazywanie za pomocą udostępnionych przez Zamawiającego metod web service (SOAP) służących do przesyłania danych pomiędzy systemem informatycznym Zamawiającego a systemem Wykonawcy informacji.

3. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w okresie obowiązywania umowy.

4. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony we wzorze umowy oraz jego załącznikach, stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe mycie i dezynfekcja pojemników / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Zastosowanie dodatkowych pojazdów realizujących przedmiot zamówienia spełniających wymagania normy co najmniej EURO-5 w zakresie emisji spalin / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 30/06/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekraczającego 15 % wartości zamówienia podstawowego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, dodatkowo gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24. ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp.

1. Wykonawca składa na potwierdzenie ww. okoliczności:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

h) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione powyżej w lit. a do g.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w lit. a do d składa inne równoważne dokumenty szczegółowo opisane w rozdz. 5 ust. 2 pkt 2 SIWZ.

II. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

b) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Warunki, o których mowa powyżej, zostaną spełnione, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada wpisy określone powyżej w lit. a i b.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca na potwierdzenie poniższych okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, składa:

a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale 4 ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ, tj. co najmniej 1 000 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jeden wspólny dokument potwierdzający, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż określona w rozdziale 4 ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy określoną przez Zamawiającego w rozdziale 4 ust. 1 pkt 2 lit. b SIWZ, tj. co najmniej 1 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową przedłożył co najmniej jeden z Wykonawców. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp,

Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a lub b będą wskazywały wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. a i b, wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U. UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.

a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca na potwierdzenie poniższych okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp składa:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, o treści Załącznika nr 2a.

Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. a SIWZ w zakresie doświadczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa przynajmniej jeden z Wykonawców;

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 2b do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o łącznej masie co najmniej 8 000 Mg w ciągu następujących po sobie dwunastu miesięcy.

Jeżeli Wykonawca wykaże się usługą wykonywaną (w trakcie realizacji), w takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego;

b) dysponowaniem sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia gwarantującym rzetelne i sprawne wykonanie usługi, w tym co najmniej:

b.1) 4 śmieciarkami o pojemności co najmniej 16 m3 do odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach;

b.2) 1 śmieciarką małogabarytową o masie całkowitej do 7,5 tony z funkcją kompaktującą, przystosowaną do odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe;

b.3) 1 pojazdem posiadającym zabudowę HDS do odbierania odpadów z pojemników typu „dzwon” i zabudowę do odbierania odpadów z pojemników 1 100 litrów;

b.4) 1 pojazdem dostawczym o masie całkowitej do 3,5 tony;

b.5) 1 pojazdem z zabudową hakową do przewozu kontenerów typu KP (m.in. do obsługi PSZOK-a)

b.6) bazą magazynowo-transportową, usytuowaną na terenie gminy Knurów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Knurów, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Odległość 60 km powinna być mierzona po trasie, jaką pokona pojazd na najkrótszych drogach publicznych między bazą magazynowo-transportową a granicą gminy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w rozdz. 19 ust. 3 SIWZ.

3. Szczegółowe regulacje w zakresie podwykonawstwa reguluje wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 043-101698
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/08/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/08/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Siedziba Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, POLSKA, II piętro, sala konferencyjna nr 222.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Luty 2022.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu lub w załączniku nr 9 do SIWZ.

2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP (załącznik nr 11 do SIWZ). Ofertę należy złożyć w oryginale.

3. Wykonawcy, którzy wspólnie będą się ubiegać o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), składają dokumenty określone szczegółowo w rozdz. 5 SIWZ.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

5. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale 5 ust. 1 i 2 SIWZ.

6. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) zgodnie z warunkami określonymi w rozdz. 11 SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje:

1) składania ofert częściowych i wariantowych;

2) zawarcia umowy ramowej;

3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

9. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia stanowi część zamówienia, dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi, o łącznej wartości zamówienia powyżej równowartości 214 000 EUR.

10. Wykonawca na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a wymienionych w sekcji III.1.1 ust. II ogłoszenia, składa niżej wymienione dokumenty:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

b) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI od art. 179 – 198g Pzp przysługują:

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp;

2) organizacjom wpisanym na listę uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP, wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Pzp.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Adres: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Tel. +48 224587801. Faks +48 224587700.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).

8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/06/2020