Lieferungen - 311145-2023

26/05/2023    S101

Slovensko-Šútovce: Traktory/ťahače

2023/S 101-311145

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2023/S 077-233648)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Šutovce
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00318507
Poštová adresa: Šútovce
Mesto/obec: Šútovce
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 97201
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Zelenák
E-mail: zelenak@visions.cc
Telefón: +421 907745169
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.sutovce.sk/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie technického vybavenia pre zberný dvor obce Šútovce

Referenčné číslo: ZD/S/2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
16700000 Traktory/ťahače
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných tovarov pre zberný dvor v obci Šútovce, vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, prvého zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku a ďalšie doklady, potrebne pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne zavaznych predpisov a noriem platných v čase dodania tovaru.

Predmet zákazky je rozdelený na 5 časti:

Časť 1 Traktor 1ks.

Časť 2 Čelný nakladač s príslušenstvom 1ks.

Časť 3 Vyklápací príves 1ks.

Časť 4 Hákový nosič kontajnerov 1ks.

Časť 5 Kontajnery:

1 ks - Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný 30m3

2 ks - Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný 15m3

7 ks - Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný 12 m3

3 ks - Kontajner na drobný stavebný odpad 12 m3

1 ks - Nádrž na použitý olej určená na zber a dočasné a bezpečné skladovanie použitého oleja

4 ks - Kontajner na textil/staré šatstvo 2,5m3

1 ks - Kontajner na textil/staré šatstvo 9/12m3

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/05/2023
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2023/S 077-233648

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 24/05/2023
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 31/05/2023
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 24/05/2023
Miestny čas: 13:00
má byť:
Dátum: 31/05/2023
Miestny čas: 13:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: