Dienstleistungen - 311336-2023

26/05/2023    S101

Polen-Warschau: Gebäudereinigung

2023/S 101-311336

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kancelaria Sejmu
Postanschrift: ul. Wiejska 4/6/8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-902
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Mańka - Wilk
E-Mail: biuro-zam@sejm.gov.pl
Telefon: +48 226941780
Fax: +48 226941149
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sejm.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.sejm.gov.pl/zamowienia
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl.
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Kancelaria Sejmu
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Kancelaria Sejmu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Kancelarii Sejmu na okres 2 lat

Referenznummer der Bekanntmachung: BIT.ZP.2021.5.2023.AMW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911200 Gebäudereinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pomieszczeniach Kancelarii Sejmu na okres 2 lat.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 439 024.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pomieszczeniach Kancelarii Sejmu na okres 2 lat.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 439 024.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W zakresie doświadczenia:

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi sprzątania, z których każda spełnia poniższe warunki:

a) usługa wykonywana była/jest nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy;

b) usługa obejmowała/obejmuje swym zakresem sprzątanie powierzchni wewnątrz budynków tj. sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych;

c) usługa obejmowała/obejmuje powierzchnie (poziome) nie mniejsze niż 5000 m2.

Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy.

2. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:

Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje następujące osoby:

a) co najmniej 11 osób wykonujących usługę sprzątania (w godzinach od 5.00 do 9.00) posiadających co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w sprzątaniu w pomieszczeniach biurowych, nabyte w ciągu minimum roku przed upływem terminu składania ofert. Wskazane osoby muszą mieć aktualne badania profilaktyczne bez przeciwskazań do pracy na wysokości;

b) 6 osób pełniących dyżury utrzymania czystości, (w godzinach od 8.00 do 16.00) oraz w budynku K w dni posiedzeń Sejmu (w godzinach od 16.00 do 22.00), zwane dalej „dyżurnymi”, posiadających co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w sprzątaniu w pomieszczeniach biurowych, nabyte w ciągu minimum roku przed upływem terminu składania ofert;

c) 2 osoby, sprawujące codzienny nadzór (w godzinach od 5.00 do 16.00), odpowiedzialne za bieżącą organizację i zapewnianie odpowiedniej jakości usługi, zwane dalej „brygadzistami”. Osoby te powinny posiadać co najmniej roczny staż pracy w zakresie nadzoru oraz powinny posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem;

d) 1 osobę, do kontroli jakości wykonania usługi, zwaną dalej „kontrolerem”. „Kontroler” nie będzie bezpośrednio wykonywał usługi ani nie będzie nadzorował jej wykonania.

Zamawiający wyraża zgodę, aby osoby wskazane w lit. a) lub lit. b) jednocześnie sprawowały nadzór i wykonywały zadania wskazane w lit. c).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej nić 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (na potwierdzenie warunku, o którym mowa odpowiednio w pkt III.2.4.1 Rozdziału I – Załącznik nr 3 do SWZ);

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego oraz podstawie do dysponowania tymi osobami (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt III.2.4.2 Rozdziału I SWZ) – Załącznik nr 4 do SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z Rozdziałem IV "Projektowane postanowienia umowy" SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

https://ezamowienia.gov.pl.

Wykonawca składa ofertę przy użyciu platformy e-Zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty zamieszczonym w Rozdziale III SWZ i zawierać Załącznik nr 1 do Formularza oferty „Kalkulacja cenowa”. W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (Wzór – Załącznik nr 1 do SWZ);

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Wzór – Załącznik nr 2 do SWZ);

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę usługi sprzątania (w rozumieniu art. 121 ustawy Pzp), z wyjątkiem mycia okien, prania wykładzin, dywanów i mebli tapicerowanych. Wskazany zakres jest zakresem kluczowym. Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt III.2.4.1 Rozdziału I SWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023