Dienstleistungen - 311336-2023

Submission deadline has been amended by:  372612-2023
26/05/2023    S101

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania budynków

2023/S 101-311336

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kancelaria Sejmu
Adres pocztowy: ul. Wiejska 4/6/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Mańka - Wilk
E-mail: biuro-zam@sejm.gov.pl
Tel.: +48 226941780
Faks: +48 226941149
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sejm.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.sejm.gov.pl/zamowienia
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Kancelaria Sejmu
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Kancelaria Sejmu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Kancelarii Sejmu na okres 2 lat

Numer referencyjny: BIT.ZP.2021.5.2023.AMW
II.1.2)Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pomieszczeniach Kancelarii Sejmu na okres 2 lat.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 439 024.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pomieszczeniach Kancelarii Sejmu na okres 2 lat.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 439 024.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie doświadczenia:

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi sprzątania, z których każda spełnia poniższe warunki:

a) usługa wykonywana była/jest nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy;

b) usługa obejmowała/obejmuje swym zakresem sprzątanie powierzchni wewnątrz budynków tj. sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych;

c) usługa obejmowała/obejmuje powierzchnie (poziome) nie mniejsze niż 5000 m2.

Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy.

2. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:

Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje następujące osoby:

a) co najmniej 11 osób wykonujących usługę sprzątania (w godzinach od 5.00 do 9.00) posiadających co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w sprzątaniu w pomieszczeniach biurowych, nabyte w ciągu minimum roku przed upływem terminu składania ofert. Wskazane osoby muszą mieć aktualne badania profilaktyczne bez przeciwskazań do pracy na wysokości;

b) 6 osób pełniących dyżury utrzymania czystości, (w godzinach od 8.00 do 16.00) oraz w budynku K w dni posiedzeń Sejmu (w godzinach od 16.00 do 22.00), zwane dalej „dyżurnymi”, posiadających co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w sprzątaniu w pomieszczeniach biurowych, nabyte w ciągu minimum roku przed upływem terminu składania ofert;

c) 2 osoby, sprawujące codzienny nadzór (w godzinach od 5.00 do 16.00), odpowiedzialne za bieżącą organizację i zapewnianie odpowiedniej jakości usługi, zwane dalej „brygadzistami”. Osoby te powinny posiadać co najmniej roczny staż pracy w zakresie nadzoru oraz powinny posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem;

d) 1 osobę, do kontroli jakości wykonania usługi, zwaną dalej „kontrolerem”. „Kontroler” nie będzie bezpośrednio wykonywał usługi ani nie będzie nadzorował jej wykonania.

Zamawiający wyraża zgodę, aby osoby wskazane w lit. a) lub lit. b) jednocześnie sprawowały nadzór i wykonywały zadania wskazane w lit. c).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej nić 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (na potwierdzenie warunku, o którym mowa odpowiednio w pkt III.2.4.1 Rozdziału I – Załącznik nr 3 do SWZ);

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego oraz podstawie do dysponowania tymi osobami (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt III.2.4.2 Rozdziału I SWZ) – Załącznik nr 4 do SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Rozdziałem IV "Projektowane postanowienia umowy" SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

https://ezamowienia.gov.pl.

Wykonawca składa ofertę przy użyciu platformy e-Zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty zamieszczonym w Rozdziale III SWZ i zawierać Załącznik nr 1 do Formularza oferty „Kalkulacja cenowa”. W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (Wzór – Załącznik nr 1 do SWZ);

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Wzór – Załącznik nr 2 do SWZ);

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę usługi sprzątania (w rozumieniu art. 121 ustawy Pzp), z wyjątkiem mycia okien, prania wykładzin, dywanów i mebli tapicerowanych. Wskazany zakres jest zakresem kluczowym. Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt III.2.4.1 Rozdziału I SWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2023