Lieferungen - 311521-2023

26/05/2023    S101

Polen-Konstancin-Jeziorna: Stromerzeugungsanlagen

2023/S 101-311521

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Postanschrift: ul. Warszawska 165
Ort: Konstancin-Jeziorna
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 05-520
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Robert Śledzik
E-Mail: robert.sledzik@pse.pl
Telefon: +48 223213101
Fax: +48 224681977
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pse.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://przetargi.pse.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.pse.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://przetargi.pse.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa stacjonarnych agregatów prądotwórczych

Referenznummer der Bekanntmachung: 2023/WNP-0122
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31122000 Stromerzeugungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych agregatów prądotwórczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Adres obiektów, którego dotyczy przedmiot zamówienia został podany w części II SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych agregatów prądotwórczych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

3. Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”.

4. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5. dot.: sekcji II.2.7) Ogłoszenia. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 19.04.2024r., od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 4.4 OPZ (cz. II. SWZ). Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wskazana w sekcji II.2.7) Ogłoszenia data początkowa: 01.09.2023r. ze względu na parametry tej sekcji jest datą szacowaną rozpoczęcia realizacji umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2023
Ende: 19/04/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w rozumieniu w art. 441 ustawy, tj.: Opcja Nadzoru, o której mowa w pkt 2.7 oraz 14.20 Umowy

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w Części I SWZ. Szczegółowe wymagania zostały zawarte w Części I SWZ.

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarto w Rozdz. VIII Części I SWZ.

3. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w Ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający informuje, że pełna treść warunków udziału w postępowaniu została wskazana w Rozdz. VII Części I SWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w Rozdz. VI Części I SWZ.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż rok obrotowy, to w całym okresie prowadzenia działalności) osiągnął obrót* w wysokości, co najmniej 9.700.000,00 zł.

*Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać łącznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt a) powyżej.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać łączne spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. a) powyżej.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. a) powyżej. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia tego warunku.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż złoty polski należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres - na ostatni dzień tego okresu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w Części I SWZ. Szczegółowe wymagania zostały zawarte w Części I SWZ.

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarto w Rozdz. VIII Części I SWZ.

3. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w Ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający informuje, że pełna treść warunków udziału w postępowaniu została wskazana w Rozdz. VII Części I SWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w Rozdz. VI Części I SWZ.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca dostarczył co najmniej 4 sztuki agregatów prądotwórczych o określonych poniżej parametrach:

- 1 sztuka o mocy co najmniej 130kVA

- 1 sztuka o mocy co najmniej 200kVA

- 1 sztuka o mocy co najmniej 300kVA

- 1 sztuka o mocy co najmniej 595kVA

Zamawiający dopuszcza wykonanie dostaw agregatów w jednej lub kilku dostawach.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w:

1.1. art.108 ustawy Pzp.

1.2. art.109 ust.1 pkt 1-5 oraz 7-10 ustawy Pzp.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art108 ust.1pkt 2ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.108 ust.1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp.

1.3. art.7ust.1 pkt1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1.4. art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł. Szczegółowe zasady wniesienia wadium zawarte zostały w rozdz. XIX części I SWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny podanej w ofercie (bez uwzględnienia praw opcji). Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT. Szczegółowe zasady wniesienia ZNWU zawarte zostały w Rozdz. XX Części I SWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały opisane w Części IV SWZ - Wzór umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez każdego z Wykonawców ustanawiających pełnomocnika, podpisem, o którym mowa w Rozdz. IX Części I SWZ.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zostały określone w Części IV SWZ – wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (https://przetargi.pse.pl).

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych pkt 25 Wzoru umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/07/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/07/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowanie i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdz. VIII Części I SWZ, m.in.:

1. Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl/.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców. Jednolite Dokumenty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w Rozdz. VI oraz VII Części I SWZ.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z Jednolitym Dokumentem, także Jednolity Dokument podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w

postępowaniu (określonych odpowiednio w Rozdz. VI oraz VII Części I SWZ) w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII Części I SWZ (rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy), składa się w formie elektronicznej, tj. przekazuje

się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w Rozdziale IV cz. I SWZ składa się w formie elektronicznej, tj. przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – (art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp).

8. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem:https:// przetargi.pse.pl, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023