Dienstleistungen - 311534-2023

26/05/2023    S101

Polen-Krakau: Immobilienverwaltung gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis

2023/S 101-311534

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Postanschrift: ul. Mogilska 25
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 31-542
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Kaczor
E-Mail: akaczor@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 6163707
Fax: +48 124110118
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gddkia.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzenie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa administracyjno-gospodarcza obiektów socjalnych administrowanych przez Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Referenznummer der Bekanntmachung: O.KR.D-3.2421.14.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
70330000 Immobilienverwaltung gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obsługa administracyjno-gospodarcza obiektów socjalnych administrowanych przez Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911000 Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
98341100 Verwaltung von Unterkünften
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

województwo małopolskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje świadczenie usług w zakresie obsługi administracyjno – gospodarczej obiektów socjalnych Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w miejscowościach: Zawoja Mosorne, Witów, Zakopane, Muszyna Złockie, Krynica Górska, Sromowce Niżne, Krościenko n/Dunajcem, w tym:

- obsługę administracyjną obiektów ;

- utrzymanie czystości w obiektach socjalnych;

- rąbanie i układanie drewna do grilla;

- utrzymanie czystości i terenów zielonych znajdujących się na terenie posesji na

której znajduje się obiekt socjalny;

- ogrzewanie obiektów socjalnych w okresie zimowym i zimowe utrzymanie posesji;

- wymianę oraz pranie pościeli, firan, zasłon, obrusów, narzut itp.;

- zlecanie przeglądów stanu technicznego obiektów socjalnych;

- drobne remonty, naprawy;

- usuwanie drobnych awarii i usterek;

- zabezpieczenie powierzonego mienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie obowiązkowej wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu osobistej oceny zakresu przedmiotu zamówienia i wyeliminowania ewentualnych wątpliwości i niejasności przy kosztorysowaniu ofert. Informacje pozyskane w trakcie wizji lokalnej terenu, na którym mają być wykonane usługi, są jednym z elementów jakie powinien uwzględnić wykonawca oceniając ryzyko związane z realizacją zamówienia. Wykonawca zapozna się szczegółowo z zakresem przedmiotu zamówienia podczas wizji, wyłącznie w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający wyznacza dwa terminy wizji lokalnej – do wyboru Wykonawcy (pierwszy w dniach 12-13.06.2023 r., drugi w dniach 20-21.06.2023 r.). Każdy z wykonawców winien zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej co najmniej na jeden dzień przed terminem wizji pisemnie za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Zaniechanie przez Wykonawcę uczestnictwa w wizji lokalnej uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Krotność wybranych czynności / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Zawodowa integracja osób / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN. (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

nie dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 lub 2 zadań (umów) – o określonych poniżej parametrach.

b) dotyczącej osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, które spełniają określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdo wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, spełnianie warunków, októrych mowa w pkt III.1. 3) ogłoszenia Wykonawcy wykazują zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej.Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w pkt a) minimalnegopoziomu ewentualnie wymaganych standardów (pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia) nie podlega sumowaniu.Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden zWykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeliwszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnienie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegającychsię o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie zdolności zawodowej osób opisanego w pktb)minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów (pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia) Wykonawcywykazują łącznie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 lub 2 zadań (umów) obejmujących obsługę gospodarczą obiektu lub obiektów hotelowych, pensjonatów, obiektów wypoczynkowych, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 700 000,00 PLN;

b) osób:

Osoby proponowane do pełnienia funkcji: kierownik obiektu: 7 osób (po 1 osobie dla każdego obiektu);

Doświadczenie zawodowe.: minimum 24 miesiące doświadczenia na stanowisku Administratora lub Kierownika pensjonatu, hotelu, obiektu wypoczynkowego.

Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej osoby do pełnienia funkcji kierownika w więcej niż jednym obiekcie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej osób wykonawcy wykazują łącznie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11.9.2011 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i III SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/07/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/07/2023
Ortszeit: 11:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wykonawca musi posiadać bezpłatne konto na Platformie. Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć RAM min 8GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min, 2,4 GHz, system operacyjny MS Windows, Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania); dowolna przeglądarka internetowa sugerowane najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”). Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ.

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

5.W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-2) i pkt 7) rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt. 6 powyżej.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozp., o którym mowa w pkt. 7 powyżej.

9. Termin realizacji zamówienia będzie wynosił: 36 miesięcy, z uwzględnieniem zasad określonych w Tomie II SWZ.

10. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023