Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 311622-2022

10/06/2022    S111

Polska-Lublin: Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów

2022/S 111-311622

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 104-291069)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Neuropsychiatryczny im.Prof.Mieczysława Kaczyńskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 9462160056
Adres pocztowy: ul.Abramowicka 2
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-442
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Piotrowska
E-mail: przetargi@snzoz.lublin.pl
Tel.: +48 817286439
Faks: +48 817441079
Adresy internetowe:
Główny adres: www.snzoz.lublin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktu leczniczego Olanzapina

Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-11/22/AP
II.1.2)Główny kod CPV
33660000 Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Olanzapina do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 104-291069

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Warunki otwarcia ofert

Data: 13/06/2022

Czas lokalny: 08:15

Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego przy ul. Abramowickiej 2, 20-442 Lublin w Dziale Zamówień Publicznych, Budynek F, I piętro, pokój 113

Powinno być:

Warunki otwarcia ofert

Data: 14/06/2022

Czas lokalny: 08:30

Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego przy ul. Abramowickiej 2, 20-442 Lublin w Dziale Zamówień Publicznych, Budynek F, I piętro, pokój 113

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/06/2022

Czas lokalny: 08:00

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/06/2022

Czas lokalny: 08:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje: