Lieferungen - 311937-2023

26/05/2023    S101

Polen-Breslau: Optische Mikroskope

2023/S 101-311937

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 086-265978)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Wrocławska
Postanschrift: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-370
Land: Polen
Kontaktstelle(n): W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-128/2023 komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl
E-Mail: ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ezamowienia.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SZP/242-128/20223, Wyposażenie Laboratorium Wirtualnej Mikroskopii

Referenznummer der Bekanntmachung: SZP/242-128/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38634000 Optische Mikroskope
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Laboratorium Wirtualnej Mikroskopii tj. dostawa zestawów 12 edukacyjnych mikroskopów optycznych oraz mikroskopu centralnego zintegrowanego z multimedialnym systemem edukacyjnym oraz zestawem 13 komputerów i 13 monitorów wraz z transportem, integracją, uruchomieniem i szkoleniem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4. Klasyfikacja wg kodu CPV:

38634000-8 Mikroskop

30213300-8 Komputer stacjonarny

5. Miejsce dostawy i instalacji: aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana: Politechnika Wrocławska, ul. Hoene-Wrońskiego 13C, 50-376 Wrocław.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 086-265978

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: WARUNKI UDZIAŁU: dotyczy tylko punktu 2.4
Anstatt:

WARUNKI UDZIAŁU: dotyczy tylko punktu 2.4

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w

postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.1. (.....)

2.2.(...)

2.3. (...)

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

co najmniej dwie dostawy polegające na wyposażeniu laboratorium mikroskopii wirtualnej (dostawa sprzętu mikroskopii wirtualnej) o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł brutto każda z dostaw.

Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE).

muss es heißen:

WARUNKI UDZIAŁU: dotyczy tylko punktu 2.4

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w

postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.1. (.....)

2.2.(...)

2.3. (...)

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich czterech (4) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na wyposażeniu laboratorium mikroskopii wirtualnej (dostawa sprzętu mikroskopii wirtualnej) o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł brutto każda z dostaw.

Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE).

Abschnitt Nummer: III.1.2
Anstatt:

dotyczy tylko pkt 4.5

4.5. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

muss es heißen:

dotyczy tylko pkt 4.5

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. *Zgodnie z zapisami § 9 pkt 4.2) Rozporządzenia dot. podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający wydłuża okres z 3 lat do 4 lat przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 30/05/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 09/06/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 30/05/2023
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 09/06/2023
Ortszeit: 10:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: