Dienstleistungen - 312528-2023

26/05/2023    S101

Polska-Dęblin: Usługi w zakresie napraw statków powietrznych

2023/S 101-312528

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lotnicza Akademia Wojskowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 5060034353
Adres pocztowy: ul. Dywizjonu 303 nr 35
Miejscowość: Dęblin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 08-521
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ul. 2 Pułku Kraków budynek nr 22, 08-521 Dęblin
E-mail: j.krzewinska@law.mil.pl
Tel.: +48 261519464
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wojsko-polskie.pl/law/
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.law.mil.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

wykonanie remontu głównego oraz modyfikacji podzespołów układu przeniesienia napędu śmigłowców Guimbal Cabri G2 w ramach OH (Overhaul) na wymianę

Numer referencyjny: Zp/wr/74/2023
II.1.2)Główny kod CPV
50211200 Usługi w zakresie napraw statków powietrznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu głównego oraz modyfikacji podzespołów układu przeniesienia napędu śmigłowców Guimbal Cabri G2w ramach OH (Overhaul) na wymianę.

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Uzasadnienie: Zamówienie ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 565 477.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dęblin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu głównego oraz modyfikacji podzespołów układu przeniesienia napędu śmigłowców Guimbal Cabri G2w ramach OH (Overhaul) na wymianę.

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Uzasadnienie: Zamówienie ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji pojedynczej usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nr Zp/pn/41/2023 nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 067-199244

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22/05/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: INVESTA aero SERVICE Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7642657461
Adres pocztowy: Aleja Poznańska 28 a
Miejscowość: Piła
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-920
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 565 477.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2023