Lieferungen - 312696-2023

26/05/2023    S101

Polen-Warschau: Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)

2023/S 101-312696

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SKARB PAŃSTWA - GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 94
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-807
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariola Karczmarz
E-Mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Telefon: +48 220-46-50
Fax: +48 220-48-99
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gov.pl/web/gitd
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG.ZPB.230.9.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w podziale na części:

Część I: Zakup i dostawa dwóch macierzy dyskowych

Część II: Zakup i dostawa deduplikatora typ I

Część III: Zakup i dostawa deduplikatora typ II

2. Zamówienie jest udzielane jako część, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

3. Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówienia opublikowane w BZP pod numerem 2.2.4.

4. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowanie w przypadkach określonych w art. 257 ustawy Pzp.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 873 114.75 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I: Zakup i dostawa dwóch macierzy dyskowych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233141 RAID (Redundant Array of Independent Disks, redundanter Verbund unabhängiger Festplatten)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego, Warszawa 00-807, Al. Jerozolimskie 94, IV piętro, dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 9.00 – 15.00.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w podziale na części: Część I: Zakup i dostawa dwóch macierzy dyskowych - Liczba: 2 szt. (zamówienie podstawowe).

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres został wskazany w Części III SWZ oraz w Części IV SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.

3. Umowa w ramach części I zamówienia będzie obowiązywać przez okres 6 miesięcy od dnia jej zawarcia.

4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla części I (dot. zamówienia podstawowego) - do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (Uwaga !!! Stanowi kryterium oceny ofert). Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu oferta (Formularz OF.0.) odpowiednio dla każdej części zamówienia.

5. W odniesieniu do I cz. zamówienia: Wykonawca zapewni wsparcie przy wdrożeniu oraz przeprowadzi warsztaty w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty dostawy przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części.

6. Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Część IV SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w Części III SWZ.

7. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla I części zamówienia: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100);

8. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe oraz Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający nie zastrzega w opisie przedmiotu zamówienia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

12.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

13. Z uwagi, iż czynności wykonywane przez osoby wskazane do realizacji zamówienia publicznego nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Zamawiający nie określa wymogu zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy.

14.Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.

15. Zamawiający nie zastrzega wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w przepisie 96 ust. 1 ustawy Pzp.

16.RODO - Klauzula Informacyjna zawarta w SWZ.

17. Zamawiający przewiduje prowadzenie postępowania z zastosowaniem procedury określonej w art.139 ustawy Pzp.

18. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami; przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227–238 ustawy Pzp; możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp; zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp.;wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci kat. elektronicznych lub dołączenia katal. elektronicznych do oferty art. 93 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Wsparcie producenta / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 329 712.21 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 441 ustawy Pzp przewiduje i zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji w niżej wymienionym zakresie:

1) zakup i dostawa od 1 do maksymalnie 36 dodatkowych dysków o pojemności min. 3,84 TB 2.5” SSD o parametrze z DWPD (Drive Writes Per Day) wynoszącym co najmniej 3;

2) zakup i dostawa od 1 do maksymalnie 24 dodatkowych dysków o pojemności min. 20 TB o prędkości obrotowej 7200 obr./min. HDD;

3) zakup i dostawa od 1 do maksymalnie 2 dodatkowych półek dyskowych na dyski o pojemności min. 20 TB o prędkości obrotowej 7200 obr./min. HDD.

2. Zamawiający przewiduje w przypadku zwiększenia potrzeb skorzystanie z prawa opcji poprzez złożenie w terminie obowiązywania umowy tj. w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy, pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż pisemne żądanie może zostać złożone nie później jednak niż w terminie 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji, Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 30 dni od dnia złożenia oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.

4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy.

5. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

6. Wykonawca w przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji jest zobowiązany do realizacji zamówienia opcjonalnego.

7. Prawo opcji będzie polegać na zamawianiu i dostawie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa w pkt 1. powyżej, w liczbie adekwatnej do potrzeb Zamawiającego, aż do wykorzystania maksymalnej liczby przewidzianej w ramach prawa opcji w zakresie zgodnym z Umową.

8. Ceną za jedną sztukę przedmiotu zamówienia objętego opcją będzie cena wskazana przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym (Formularz OF.1) w pozycji 3, 4 i 5. Wysokość wynagrodzenia za realizację zamówienia w ramach prawa opcji będzie stanowiła kwota będąca iloczynem ilości zamówionych/zapotrzebowanych sztuk pomnożonej przez zaoferowaną cenę za jedną sztukę przedmiotu zamówienia objętego opcją, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II: Zakup i dostawa deduplikatora typ I

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego, Warszawa 00-807, Al. Jerozolimskie 94, IV piętro, dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 9.00 – 15.00.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w podziale na części: Część II: Zakup i dostawa deduplikatora danych pochodzących z backupu – typ I. Liczba: 1 szt.

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres został wskazany w Części III SWZ oraz w Części IV SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.

3. Umowa w ramach części II zamówienia będzie obowiązywać maksymalnie przez okres 90 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z terminem określonym w pkt 4. oraz w pkt 5.

4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla części II - do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (Uwaga !!! Stanowi kryterium oceny ofert). Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu oferta (Formularz OF.0.) odpowiednio dla każdej części zamówienia..

5. W odniesieniu do II cz. zamówienia: Wykonawca zapewni wsparcie przy wdrożeniu oraz przeprowadzi warsztaty w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty dostawy przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części.

6. Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Część IV SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w Części III SWZ.

7. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla II części zamówienia: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100);

8. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe oraz Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający nie zastrzega w opisie przedmiotu zamówienia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

12.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

13. Z uwagi, iż czynności wykonywane przez osoby wskazane do realizacji zamówienia publicznego nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Zamawiający nie określa wymogu zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy.

14.Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.

15. Zamawiający nie zastrzega wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w przepisie 96 ust. 1 ustawy Pzp.

16.RODO - Klauzula Informacyjna zawarta w SWZ.

17. Zamawiający przewiduje prowadzenie postępowania z zastosowaniem procedury określonej w art.139 ustawy Pzp.

18. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami; przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227–238 ustawy Pzp; możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp; zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp.;wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci kat. elektronicznych lub dołączenia katal. elektronicznych do oferty art. 93 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Wsparcie producenta / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 362 268.36 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część III: Zakup i dostawa deduplikatora typ II

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego, Warszawa 00-807, Al. Jerozolimskie 94, IV piętro, dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 9.00 – 15.00.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w podziale na części: Część III: Zakup i dostawa deduplikatora danych pochodzących z backupu – typ II. Liczba: 1 szt.

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres został wskazany w Części III SWZ oraz w Części IV SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.

3. Umowa w ramach części III zamówienia będzie obowiązywać maksymalnie przez okres 90 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z terminem określonym w pkt 4. oraz w pkt 5.

4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla części III - do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (Uwaga !!! Stanowi kryterium oceny ofert). Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu oferta (Formularz OF.0.) odpowiednio dla każdej części zamówienia..

5. W odniesieniu do III cz. zamówienia: Wykonawca zapewni wsparcie przy wdrożeniu oraz przeprowadzi warsztaty w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty dostawy przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części.

6. Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Część IV SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w Części III SWZ.

7. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla II części zamówienia: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100);

8. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe oraz Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający nie zastrzega w opisie przedmiotu zamówienia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

12.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

13. Z uwagi, iż czynności wykonywane przez osoby wskazane do realizacji zamówienia publicznego nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Zamawiający nie określa wymogu zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy.

14.Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.

15. Zamawiający nie zastrzega wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w przepisie 96 ust. 1 ustawy Pzp.

16.RODO - Klauzula Informacyjna zawarta w SWZ.

17. Zamawiający przewiduje prowadzenie postępowania z zastosowaniem procedury określonej w art.139 ustawy Pzp.

18. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami; przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227–238 ustawy Pzp; możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp; zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp.;wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci kat. elektronicznych lub dołączenia katal. elektronicznych do oferty art. 93 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Wsparcie producenta / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 181 134.18 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej - Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie dla części I, II, III zamówienia.

_______

1.Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących przepisów:

a) art.108 ust. 1 ustawy Pzp. UWAGA!!! ( z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w przedmiotowym formularzu - Ogłoszenia o zamówieniu - brak możliwości przytoczenia pełnego brzmienia wskazanych wyżej podstaw wykluczania. Pełne brzmienie podstaw wykluczenia wskazano w Cz. I SWZ).

b) art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego– z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozp. 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r.o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

c) Art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę z udziałem:

a)obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b)osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c)osób fizycz. lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykon. dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

d)spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w Cz.II SWZ;

e) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 ustawy Pzp.

2.W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia tzw. JEDZ, o którym mowa szczegółowo w Części II SWZ, zwane dalej „jednolitym dokumentem” oraz Oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. z póź zm.). (Formularz DP.4).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie dla części I, II, III.

---------

c. d.z III.1.1)

Oświadczenie stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,potwierdzający na dzień składania ofert,brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenia,o których mowa w pkt 2,składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie,w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

4.Wykonawca,w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,przedstawia,wraz z oświadczeniami,o których mowa w pkt 2,także oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia tzw. JEDZ podmiotu udostępniaj. zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie,w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r.dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie złożone przez podmiot udostępniający zasoby. (F.DP.4).

5.Szczegółowe wymagania w zakresie formy dokumentu określonego w pkt. 2 i sposobu jego złożenia zostały określone w ust. 7 pkt. 7.2-7.6 Część I SWZ.

6.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zam.na podstawie art. 126 ust.1ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1

pkt 1)-2) i pkt 4) ustawy Pzp,sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

6.2. oświadczenia Wykonawcy,w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 275),z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.3);

6.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.2), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

6.3.1.art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

6.3.2.art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

6.3.3.art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

6.3.4.art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

6.3.5.art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835),

6.3.6.art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

c. d.z III.1.1)

7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 6:

7.1. Pkt 6.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w 6.1.;

8. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 6 pkt 6.1 i 6.3 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

11. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w ust. 6 składa każdy z tych Wykonawców.

13. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

13.1.naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

13.2.wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym.

13.3.podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

14.Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 13, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 13, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

c. d.z III.1.1)

15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

dot. III.1.3:

1.zdolności zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia:

1.1. Dla części I:

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwa zamówienia, które obejmowały swoim zakresem dostawę macierzy dyskowych, o wartości co najmniej 500 000 zł brutto każde.

1.2. Dla części II:

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwa zamówienia, które obejmowały swoim zakresem dostawę deduplikatorów, o wartości co najmniej 200 000 zł brutto każde.

1.3. Dla części III:

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwa zamówienia, które obejmowały swoim zakresem dostawę deduplikatorów, o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każde.

Uwaga !!!

Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie w ramach jednej umowy, przy czym jeśli:

Wykonawca wykonywał zamówienie wspólnie z innym Wykonawcą (np. w ramach konsorcjum) uprawniony jest wykazać się/legitymować się jedynie swoim własnym doświadczeniem zdobytym w ramach realizowanego, w ramach konsorcjum zamówienia;

Odnośnie do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2. Zdolności technicznej - w zakresie posiadania potencjału kadrowego - Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie dla części I, II, III w niniejszym postępowaniu.

3. Zdolności technicznej - w zakresie potencjału technicznego - Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie dla części I, II, III w niniejszym postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

1. w zakresie warunku dot. zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia:

dotyczy części I, II, III zamówienia:

Wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym Formularzem DP.5.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!!!

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w powyższym wykazie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu;

- Przepis dotyczący możliwości złożenia oświadczeń własnych Wykonawcy ma charakter wyjątkowy i powinien być interpretowany ściśle, co przeczy praktyce dowolnego zastępowania referencji bądź innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, oświadczeniami Wykonawcy;

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnego oświadczenia, Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia wyjaśnień w zakresie przyczyn o obiektywnym charakterze uzasadniających złożenie oświadczenia Wykonawcy o należytym wykonaniu zamówienia. Wykonawca w oświadczeniu powinien wskazać, jakie przyczyny, niezależne od niego, zadecydowały o niemożności uzyskania dowodów sporządzonych przez podmiot na rzecz, którego wykonywał usługi;

- Za aktualną należy uznać zasadę wyrażoną w wyroku KIO 2671/17, że "wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest podjąć starania w celu pozyskania dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia od podmiotu, na rzecz którego było ono realizowane. Dopiero w sytuacji, gdy dokumentu takiego nie będzie w stanie pozyskać, uprawniony jest do złożenia w tym przedmiocie oświadczenia, przy czym brak możliwości pozyskania ww. dokumentu musi wynikać z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze. Z przepisu tego należy również wywieść, że składając Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa powyżej, wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu, że nie był w stanie pozyskać stosownych dokumentów, a zatem, że podjął środki w celu ich pozyskania, ale środki te okazały się nieskuteczne, a także określić przyczynę nie uzyskania takich dokumentów, przy czym przyczyna ta powinna mieć obiektywny charakter".

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji Umowy szczegółowo określa Część IV SWZ - PPU, gdzie wskazano również przewidywane zmiany do Umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Zamawiający nie uwzględnił aspektów społecznych, środowiskowych, innowacyjnych lub etykiet związanych z realizacją zamówienia.

4.Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.

4.1. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców (o ile są znane).

4.2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

5. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/06/2023
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/06/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa GITD tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail:oneplace@marketplanet.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone jest w jęz. polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet i nazwą: "Zakup i dostawę infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" BDG.ZPB.230.9.2023.

2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy pod adresem wskazanym w pkt 1.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ust. 4 cz. I SWZ.

4.Zamawiający jako dopuszczalne określa formaty danych zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych o wielkości do 100 MB. Jednocześnie Zamawiający zaleca/rekomenduje stosowanie w szczególności następujących formatów danych, dokumentów i oświadczeń: .pdf, .doc, .docx.

Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: format PAdES, którym zaleca się podpisywanie dokumentów w formacie „.pdf” – zawiera w sobie podpisany plik i podpis, osobno podpisany dokument i oddzielny plik z podpisem, który Wykonawca jest zobowiązany załączyć w przypadku podpisywani dokumentów w formacie innym niż „pdf”.

Zamawiający rekomenduje używanie znacznika czasu.

Szczegóły na temat wykonywania poszczególnych czynności w toku postępowania zawarte są w Instrukcjach dla Wykonawcy. Instrukcje dostępne są pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=przetargi-gitd&USER_MENU_HOVER=publicFilesList.

5. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.) wraz z formularzem asortymentowo-cenowym (odpowiednio dla każdej części zamówienia OF.1 i/lub OF.2 i/lub OF.3) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SWZ..

6. Oferta i oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ) oraz Oświadczenie własne w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego i art. 5k R. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot.środków ograniczaj.w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (F. DP.4) muszą być sporządzone, z zachowaniem formy elektronicznej, pod rygorem nieważności i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Wraz z ofertą powinny być złożone dokumenty, zgodnie z ust. 6.12 cz.I SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590) przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. ŚOP wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi MŚP;

3.Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

4.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5.Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012 r.-Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO.

7.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

8.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9.Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Przysługujące ŚOP zależne są od wartości zamówienia, które zostały określone w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołanie:

1) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

b) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu

11.Do odwołania dołącza się: dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu, dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

12.KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 528-568 ustawy Pzp.

13.Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

14.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023