Lieferungen - 312861-2020

06/07/2020    S128

Dänemark-Kopenhagen: Computerbezogene Geräte

2020/S 128-312861

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fiskeristyrelsen
Nationale Identifikationsnummer: 39097176
Postanschrift: Nyropsgade 30
Ort: København V
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 1780
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Uffe Sveistrup
E-Mail: uffsve@fiskeristyrelsen.dk
Telefon: +45 72185710
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://fiskeristyrelsen.dk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/202fb7de-7714-49bc-aff7-9ad4ccb50703/publicMaterial
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/202fb7de-7714-49bc-aff7-9ad4ccb50703/homepage
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af rammeaftale om levering og vedligehold mv. af it-system til overvågning af fiskefartøjer (Remote Electronic Monitoring (REM) in EU Fisheries)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30230000 Computerbezogene Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

I forbindelse med fastlæggelsen af fiskekvoter for 2020 blev det politisk besluttet, at der skal indføres elektronisk monitorering af hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat, idet torskebestanden i Kattegat er i meget dårlig forfatning. Projektet skal således tilvejebringe detaljerede registreringer, om hvor hver fangstoperation (trawltræk) er foregået med henblik på at kunne dokumentere generel regeloverholdelse i jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder i forhold til udsmid af torsk og andre arter samt affald.

Projektet har særligt fokus på at monitorere bifangsterne af torsk, da torskebestanden og dermed også kvoten for torsk er på et meget lavt niveau. Ordregiveren indgår en individuel aftale med alle deltagende fartøjsejere om en ”Vessel Monitoring Plan”, der definerer de præcise krav til installation af kameraer, sensorer, hardware mv. Den overordnede model for transmission af sensor- og videodata af et flowdiagram i bilag 2 til rammaftalen.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232700 Zentrale Steuerungseinheit
32333200 Camcorder
30237475 Elektrische Sensoren
72268000 Bereitstellung von Software
50312600 Wartung und Reparatur von Informationstechnologieeinrichtungen
72267100 Wartung von Informationstechnologiesoftware
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK DANMARK
Hauptort der Ausführung:

Danmark

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Baggrunden for den udbudte rammeaftale er et kameraprojekt i Kattegat. I forbindelse med fastlæggelsen af fiskekvoter for 2020 blev det politisk besluttet, at der skal indføres elektronisk monitorering af hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat, idet torskebestanden i Kattegat er i meget dårlig forfatning. Kameraprojektet har til formål at dokumentere jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder særligt bifangsten af torsk og overholdelsen af landingsforpligtelsen. Projektet skal således tilvejebringe detaljerede registreringer, om hvor hver fangstoperation (trawltræk) er foregået med henblik på at kunne dokumentere generel regeloverholdelse i jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder i forhold til udsmid af torsk og andre arter samt affald. Projektet har særligt fokus på at monitorere bifangsterne af torsk, da torskebestanden og dermed også kvoten for torsk er på et meget lavt niveau. Ordregiveren indgår en individuel aftale med alle deltagende fartøjsejere om en ”Vessel Monitoring Plan”, der definerer de præcise krav til installation af kameraer, sensorer, hardware mv. Den overordnede model for transmission af sensor- og videodata af et flowdiagram i bilag 2 til rammaftalen.

Udvælgelsen af fartøjer til kameraprojektet sker i flere faser:

- De første 15 fartøjer skal have installeret kamera ombord inden udgangen af 2020.

- I løbet af 2021 og 2022 installeres kameraudstyr på de øvrige fartøjer, som er omfattet af projektet.

I alt forventes omkring 100 fartøjer i Kattegat at få installeret kameraudstyr.

Konceptet for kameraprojektet baserer sig på European Fisheries Control Agency’s “Technical guidelines and specifications for the implementation of Remote Electronic Monitoring (REM) in EU Fisheries” fra 2019, som er tilgængelig via dette link:

https://www.efca.europa.eu/sites/default/files/Technical%20guidelines%20and%20specifications%20for%20the%20implementation%20of%20Remote%20Electronic%20Monitoring%20%28REM%29%20in%20EU%20fisheries.pdf

Dette er kun en overordnet beskrivelse af kameraprojektet, og kravene til kameraudstyr mv. fremgår af kravspecifikationen og rammeaftalens vilkår. Kravspecifikationen kan på enkelte punkter fravige ovennævnte "Technical guidelines and specifications".

Typer af fiskeri

Der er tale om et blandet fiskeri med bundslæbende redskaber, hvor hovedarten er jomfruhummer. Ud over jomfruhummer fanges også torsk, rødspætte og tunge.

Omkring 140 fartøjer driver fiskeri efter jomfruhummer i Kattegat, men kun fartøjer med en vis fiskeriakti-vitet (havdage) i en referenceperiode omfattes af kravet om kameraovervågning (ca. 100 fartøjer). Disse fartøjer er mellem ca. 10 og 25 meters længde over alt, idet dog de fleste fartøjer har en længde på mellem 11 og 17 meter. Fartøjernes motoreffekt varierer mellem ca. 100 og 600 kW. Fartøjerne er overvejende byg-get i enten træ eller stålmateriale, mens enkelte fartøjer er bygget i glasfiber. Hovedparten af fartøjerne er bygget mellem 1959 og 1988.

Baseret på det historiske fiskerimønster kan der være tale om op til ca. 15 000 fangstrejser om året, hvor fangstrejsens længde typisk varierer mellem 1 og 4 dage. I 2019 blev landet i alt ca. 2 400 tons jomfruhummer i Kattegat.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 50 %
Preis - Gewichtung: 50 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 1 gange 12 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kunden har option på at erhverve brugsret til flere end 10 brugere til den pris pr. bruger, der er angivet i bilag 4.

Kunden har option på at forlænge brugsretsperioden for analysesystemet for tiden efter kontraktudløb med ét år på vilkårene i rammeaftalen, herunder prislisten i bilag 4, og kunden kan udbytte optionen 3 gange.

Hver fartøjsejer har option på for egen regning at indgå aftale med leverandøren om brugsret (inkl. vedligehold og support) til udstyr i tiden efterkontraktudløb for ét år på vilkårene i rammeaftalen, herunder prislisten i bilag 4, og hver fartøjsejer kan udnytte optionen 3 gange.

Optioner udnyttes ved skriftlig meddelelse til leverandøren.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

(EU) 508/2014, artikel 76

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiveren har en positiv egenkapital og i gennemsnit et positivt resultat for de seneste 2 regnskabsår ifølge den senest tilgængelige årsrapport.

Tilbudsgivers udfyldelse af ESPD:

Tilbudsgiver angiver at virksomheden opfylder alle minimumskrav til egnethed, ved at svare ”ja” i del IV ”Udvælgelseskriterier” i ESPD’et.

I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation:

Den senest tilgængelige årsrapport eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver (a) inden for de seneste 5 år (b) til 3 kunder (c) har leveret har it-systemer til overvågning af fiskefartøjer med sensorer og kameraer svarende til udbuddets kontraktgenstand, (d) der er idriftsat for 20 fiskefartøjer eller derover for hver leverance.

Tilbudsgivers udfyldelse af ESPD:

Tilbudsgiver angiver at virksomheden opfylder alle minimumskrav til egnethed, ved at svare ”ja” i del IV ”Udvælgelseskriterier” i ESPD’et.

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation:

En referenceliste med information om 3 leverancer:

a) inden for de seneste fem år

b) til 3 kunder

c) hvor der er levereret it-systemer til overvågning af fiskefartøjer med sensorer og kameraer svarende til udbuddets kontraktgenstand,

d) der er idriftsat for 20 fiskefartøjer for hver leverance. For hver leverance skal angives:

1) kundens navn

2) en overordnet beskrivelse af det leverede it-systems karakteristika, og

3) antallet af fiskefartøjer, hvor it-systemet er idriftsat.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch, Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/11/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/08/2020
Ortszeit: 10:01

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/07/2020