Lieferungen - 312969-2023

26/05/2023    S101

România-București: Produse din carne

2023/S 101-312969

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5
Număr naţional de înregistrare: 17104480
Adresă: Strada: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050182
Țară: România
Persoană de contact: George-Constantin DITU
E-mail: achizitii@dgaspc5.ro
Telefon: +40 0314336414
Fax: +40 213101731
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspc5.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Protectie sociala
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare carne și preparate din carne pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Număr de referinţă: 3268
II.1.2)Cod CPV principal
15130000 Produse din carne
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția de carne și preparate din carne pentru copiii ce beneficiază de protecție specială în cadrul sistemului rezidențial aflat în subordinea instituției, copiilor ce beneficiază de serviciile centrelor de zi, serviciile creșelor, victime ale violenței domestice, precum ale persoanelor adulte fără adăpost, aflate în evidența direcției vizează încheierea unui acord-cadru de furnizare pentru o perioadă de 48 luni în vederea asigurării necesarului de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale furnizate de D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Autoritatea contractantă a ales ca modalitate de atribuire încheierea unui acord-cadru pe 48 luni, în acest sens urmând a fi încheiate contracte subsecvente în funcție de necesitățile autorității contractante și de fondurile aprobate cu această destinație astfel:

- primul contract subsecvent va fi încheiat până la data de 31.12.2022;

- cel de-al doilea contract subsecvent va fi încheiat pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023;

- al treilea contract subsecvent va fi încheiat pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024;

- al patrulea contract subsecvent va fi incheiat până la expirarea perioadei de 48 de luni;

Autoritatea contractantă intenționează să încheie minim 4 contracte subsecvente - maxim 15 contracte subsecvente în funcție de necesitățile autorității contractante si fondurile alocate.

- Valoarea estimată totală a acordului-cadru – 3.120.323,92 lei fără TVA (48 luni);

- Valoarea estimata minimă a acordului-cadru - 9.119,00 lei fără TVA;

- Valoarea estimată maxima a celui mai mare contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni - 780.080,98 lei fără TVA (12 luni);

- Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent – 9.119,00 lei fără TVA.

Cantitățile minime și maxime aferente acordului-cadru se regăsesc în Anexa nr. I la Caietul de sarcini. Cantitățile minime și maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni se regăsesc în cadrul caietului de sarcini (Anexa II). Ultimul contract poate depăși durata de valabilitate a acordului -cadru.

Operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnătură electronică extinsă, numai prin SEAP, într-un termen care se va situa cu cel mult 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor conform art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care solicitările de clarificări au fost transmise în termenul prevăzut anterior, răspunsul Autorității contractante va fi publicat în SEAP într-un termen care se va situa, cel târziu, cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în conformitate cu art. 160 alin. (2) și 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, fără a da curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau în alt termen decât cel stabilit.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 3 118 946.68 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15111200 Carne de mânzat
15112130 Carne de pui
15221000 Peşte congelat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Acord cadru de furnizare carne și preparate din carne pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5, locatiile acestora fiind specificate în caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Natura, cantitățile și caracteristicile aferente produselor ce formează obiectul achiziției sunt detaliate în caietul de sarcini.

- primul contract subsecvent va fi încheiat până la data de 31.12.2022;

- Valoarea estimată totală a acordului-cadru – 3.120.323,92 lei fără TVA (48 luni);

- Valoarea estimata minimă a acordului-cadru - 9.119,00 lei fără TVA;

- Valoarea estimată maxima a celui mai mare contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni - 780.080,98 lei fără TVA (12 luni);

- Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent – 9.119,00 lei fără TVA.

Cantitățile minime și maxime aferente acordului-cadru se regăsesc în Anexa nr. I la Caietul de sarcini. Cantitățile minime și maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni se regăsesc în cadrul caietului de sarcini (Anexa II). Ultimul contract poate depăși durata de valabilitate a acordului -cadru.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garanția de participare se va constitui conform Secțiunii III.1.6.a) din Fișa de date

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 040-101080
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8114
Titlu:

Contract subsecvent de furnizare carne si preparate din carne

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10062337
Adresă: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031455
Țară: România
E-mail: trantu_panait@yahoo.co.uk
Telefon: +40 722508244
Fax: +40 213262413
Adresă internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 780 080.98 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 456 185.35 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8113
Titlu:

Acord-cadru de furnizare carne si preparate din carne

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10062337
Adresă: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031455
Țară: România
E-mail: trantu_panait@yahoo.co.uk
Telefon: +40 722508244
Fax: +40 213262413
Adresă internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 120 323.92 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 118 946.68 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 26906
Titlu:

Contract subsecvent de furnizare carne si preparate din carne

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10062337
Adresă: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031455
Țară: România
E-mail: trantu_panait@yahoo.co.uk
Telefon: +40 722508244
Fax: +40 213262413
Adresă internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 780 080.98 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 246 589.90 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8398
Titlu:

Contract subsecvent nr 3 de furniozare carne si preparate din carne

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/04/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10062337
Adresă: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031455
Țară: România
E-mail: trantu_panait@yahoo.co.uk
Telefon: +40 722508244
Fax: +40 213262413
Adresă internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 780 080.98 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 497 609.89 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Eventualele răspunsuri la clarificări se vor atașa la anunțul de participare. Aceste răspunsuri vor face parte din documentația de atribuire și este obligatoriu ca la elaborarea ofertei să fie avute în vedere.

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul prevăzut la Secțiunea II- pct.II.2.5-Criterii de atribuire. Clasamentul ofertelor va fi stabilit pe baza punctajelor obținute, în ordine descrescătoare, acordul- cadru fiind încheiat cu ofertanții clasați pe primele două locuri.

În cazul în care mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună, având obligația să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai în cazul în care oferta comună va fi declarată câstigătoare. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Dacă pe primele două locuri în clasamentul prețurilor sunt ofertanți cu prețuri egale pentru departajare se vor solicita prin clarificări pe SEAP noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate față de cele inițiale. Ofertanții respectivi vor încarca în SEAP documentele care conțin noi propuneri financiare

Interacțiunea cu ofertanţii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele prevăzute în prezenta.

În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a ofertei, precum și a garanției de participare.

În cazul în care un ofertant nu se conformează acestei solicitări oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.

DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).

Înainte de atribuirea acordului cadru, Autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primele două locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare în conformitate cu informațiile din DUAE.

Acordul-cadru se va încheia cu 2 operatori economici clasați în ordinea punctajului obținut. În cazul în care nu vor fi 2 operatori declarați admiși, acordul-cadru se va semna cu operatarul economic calificat.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Contencios
Adresă: Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050182
Țară: România
E-mail: monica.grigore@dgaspc5.ro
Telefon: +40 213167707
Fax: +40 212101731
Adresă internet: www.dgaspc5.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/05/2023