Lieferungen - 313206-2023

26/05/2023    S101

Polska-Warszawa: Gaz ziemny

2023/S 101-313206

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Transportowy Dozór Techniczny
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 017231686
Adres pocztowy: Puławska 125
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-707
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Błaszkiewicz
E-mail: przetargi@tdt.gov.pl
Tel.: +48 224902902
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tdt.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Dozór techniczny w zakresie transportu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa gazu do budynków OT TDT

Numer referencyjny: ZP 2/2023
II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (dalej zwanego też: „paliwo gazowe”) obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Zamawiającego. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie za paliwo gazowe dla powyższych obiektów w okresie 12 miesięcy wynosi 850 000 kWh. (Przedstawione ilości gazu są wartościami szacunkowymi i mają charakter informacyjny służący wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość zakupnego gazu wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i faktycznego jego zużycia w okresie obowiązywania umowy.)

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 662 430.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65200000 Przesył gazu i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (dalej zwanego też: „paliwo gazowe”) obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Zamawiającego: 1) TDT Oddział Terenowy OT2, Al. W. Witosa 1, 20-315 Lublin, 2) TDT Oddział Terenowy OT3, ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków, 3) TDT Oddział Terenowy OT4, ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice, 4) TDT Oddział Terenowy OT5 ,ul. Kętrzyńskiego 24b,80-376 Gdańsk, 5) TDT Oddział Terenowy OT6, ul. Solskiego 5, 52-401 Wrocław, 6) TDT Oddział Terenowy OT7, ul. Grunwaldzka 391,60-173 Poznań, 7) TDT Oddział Terenowy OT8, ul. Zimowa 4, 70-807 Szczecin. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie za paliwo gazowe dla powyższych obiektów w okresie 12 miesięcy wynosi 850 000 kWh. (Przedstawione ilości gazu są wartościami szacunkowymi i mają charakter informacyjny służący wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość zakupnego gazu wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i faktycznego jego zużycia w okresie obowiązywania umowy.) Ustalenie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia paliwa gazowego, w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań urządzeń pomiarowych zamontowanych w danym obiekcie, rozliczana w cyklach zgodnych z przypisaną grupą taryfową, ze względu na miejsce odbioru paliwa gazowego, rodzaju i ilości pobieranego paliwa, przy czym Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron na kwotę nie mniejszą niż 60% maksymalnego łącznego wynagrodzenia określonego w umowie (maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia). Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie gazu ziemnego obejmującej sprzedaż i dystrybucję, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie ewentualnego odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 056-166889
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa gazu do budynków OT TDT

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/05/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 970619205
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 142A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 662 430.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 341 028.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2023