Lieferungen - 313518-2023

26/05/2023    S101

Polska-Warszawa: Meble biurowe

2023/S 101-313518

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kaczmarek
E-mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.wody.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł dla RZGW Poznań”

Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.74.2022
II.1.2)Główny kod CPV
39130000 Meble biurowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39113100 Fotele
39121100 Biurka
39131000 Regały biurowe
39141300 Szafy
39131100 Regały archiwalne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania dostawy mebli biurowych, foteli obrotowych oraz krzeseł dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych. Dostawy będą odbywać się do każdej części wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz montażem. Dostawy będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w umowie.

Szczegóły w załączniku do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i SWZ

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/12/2023
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 038-113044

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
10/02/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Jard Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 39 446.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Pozostałe zapisy w SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
39130000 Meble biurowe
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39113100 Fotele
39121100 Biurka
39131000 Regały biurowe
39141300 Szafy
39131100 Regały archiwalne
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

VII.1.4)Opis zamówienia:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania dostawy mebli biurowych, foteli obrotowych oraz krzeseł dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych. Dostawy będą odbywać się do każdej części wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz montażem. Dostawy będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w umowie.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/12/2023
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 58 850.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Jard Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

na podstawie ustawy Prawa Zamówień publicznych art. 455 ust. 1 pkt.4 strony w związku z protokołem konieczności z dnia 10.02.2023 r. postanawiają w umowie nr PO.ROZ.272.003.2023 z 10.02.2023r, dokonać następującej zmiany:

§ 1.

1. § 5 ust.1 zdanie pierwsze - Limit środków finansowych przewidzianych do realizacji niniejszej umowy wynosi z VAT dla:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, otrzymuje brzmienie:

Limit środków finansowych przewidzianych do realizacji niniejszej umowy wynosi z VAT dla:

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz,

72 385,50 zł brutto (kwota słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć 50/100).

2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

W związku z potrzebą zwiększenia zakresu dostawy mebli biurowych, foteli obrotowych dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń biurowych Zarządu Zlewni w Sieradzu, których nie można było przewidzieć przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, konieczne jest zwiększenie kwoty limitu środków finansowych dla Zarządu Zlewni w Sieradzu z uwagi na potrzeby w kompleksowego umeblowania siedziby. Meble, które zostały przekazane z KZGW po zmianie siedziby BGK, po przystąpieniu do procesu ich wymiany nie nadawały się do użytku w większym zakresie niż szacowano i większość została przekazana do likwidacji. Zwiększenie zakresu dostaw i kwoty limitu środków finansowych powoduje konieczność dokonania zmiany umowy Zwiększony zakres i limit nie przekracza zaoferowanego przez Wykonawcę zakresu wskazanego w Formularzu asortymentowo – cenowym dla Zarządu Zlewni w Sieradzu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 39 446.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 58 850.00 PLN