Services - 313699-2019

05/07/2019    S128

Nederland-Arnhem: Juridische dienstverlening

2019/S 128-313699

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Connectie
Nationaal identificatienummer: 66683270
Postadres: Eusebiusbuitensingel 53
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL226 Arnhem/Nijmegen
Postcode: 6828 HZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Wilma Bongers
E-mail: aanbesteden@connectie.nl
Telefoon: +31 263775687

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.connectie.nl

Adres van het kopersprofiel: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181174

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244549&B=
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244549&B=
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur aanbestedingsadviseurs

Referentienummer: 377119
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79100000 Juridische dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Raamovereenkomst ziet toe op het inhuren en detacheren van aanbestedingsadviseurs. 1. Inhuur, het begeleiden van afgebakende aanbestedingstrajecten 2. Detachering, het voor langere periode, voor meerdere uren per week, meedraaien op de afdeling of op locatie bij 1 van de gemeenten ten behoeve van de afhandeling van inkoop- en aanbestedingsvraagstukken/trajecten (beleid en regelgeving), specialisaties uitwerken zoals spendanalyse, duurzaamheid, etc. De werkzaamheden kunnen zijn voor aanbestedingen op het gebied van Leveringen & Diensten, Werken, of Utiliteitsbouw. In alle gevallen is de AW 2012 of ARW 2012 van toepassing. Het gaat om het begeleiden van trajecten met alle voorkomende procedures; Europese (niet-) openbare, Nationale (niet-) openbare en in voorkomende gevallen meervoudig onderhandse aanbestedingen volgens de geldende wet- en regelgeving en het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de inkopende gemeente of De Connectie

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000 Juridische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL226 Arnhem/Nijmegen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arnhem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Raamovereenkomst ziet toe op het inhuren en detacheren van aanbestedingsadviseurs. 1. Inhuur, het begeleiden van afgebakende aanbestedingstrajecten 2. Detachering, het voor langere periode, voor meerdere uren per week, meedraaien op de afdeling of op locatie bij 1 van de gemeenten ten behoeve van de afhandeling van inkoop- en aanbestedingsvraagstukken/trajecten (beleid en regelgeving), specialisaties uitwerken zoals spendanalyse, duurzaamheid, etc. De werkzaamheden kunnen zijn voor aanbestedingen op het gebied van Leveringen & Diensten, Werken, of Utiliteitsbouw. In alle gevallen is de AW 2012 of ARW 2012 van toepassing. Het gaat om het begeleiden van trajecten met alle voorkomende procedures; Europese (niet-) openbare, Nationale (niet-) openbare en in voorkomende gevallen meervoudig onderhandse aanbestedingen volgens de geldende wet- en regelgeving en het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de inkopende gemeente of De Connectie

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschikbaarheid / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Proces / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Kennis / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Kennisdeling / Weging: 5
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot verlengen met 2 keer 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie aanbestedingsleidraad.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/07/2019