Lieferungen - 313848-2023

26/05/2023    S101

Polen-Warschau: Medienspeicher- und -lesegeräte

2023/S 101-313848

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PROKURATURA KRAJOWA
Nationale Identifikationsnummer: 5213725847
Postanschrift: Postępu 3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Bień
E-Mail: katarzyna.bien@prokuratura.gov.pl
Telefon: +48 1251390
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odnowienie serwisu gwarancyjnego posiadanych przez Zamawiającego urządzeń systemu wykonywania kopii zapasowych oraz rozbudowa aktualnego środowiska wykonywania kopii zapasowych

Referenznummer der Bekanntmachung: 1001-10.261.15.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawy Sprzętu i Oprogramowania, opracowanie Projektu Technicznego, montażu Sprzętu, instalacji i konfiguracji Sprzętu oraz Oprogramowania, przeprowadzenia testów, opracowania Dokumentacji Powykonawczej oraz procedur utrzymaniowych,

świadczenia Serwisu Pogwarancyjnego, przeprowadzania szkoleń i warsztatów, zapewnienia wsparcia eksperckiego, udzielenia ZAMAWIAJĄCEMU rękojmi oraz gwarancji, świadczenia Usług związanych z rozwojem, dokonywania dostaw Sprzętu i Oprogramowania, świadczenia usług wsparcia eksperckiego oraz zapewnienia warsztatów i/lub szkoleń w ramach Prawa Opcji, przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw majątkowych albo udzielenia licencji.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Projekt umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48710000 Softwarepakete für die Datensicherung und -wiederherstellung
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72253200 Systemunterstützung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawy Sprzętu i Oprogramowania do miejsca wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ w tym wymaganiami określonymi w rozdziale 5.1.2 OPZ,

2) opracowanie Projektu Technicznego ITS dla środowisk produkcyjnych w zakresie ustalonym w OPZ,

3) montażu Sprzętu, instalacji i konfiguracji Sprzętu oraz Oprogramowania zgodnie z Projektem Technicznym,

4) przeprowadzenia testów wg. zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO Scenariuszy Testowych,

5) opracowania Dokumentacji Powykonawczej oraz procedur utrzymaniowych,

6) świadczenia Serwisu Pogwarancyjnego dla posiadanych przez ZAMAWIAJĄCEGO Urządzeń tworzących system wykonywania kopii zapasowych, na zasadach opisanych w § 7 Umowy,

7) zapewnienia szkoleń i przeprowadzania warsztatów,

8) zapewnienia wsparcia eksperckiego na zasadach określonych w § 2 ust. 3 Umowy,

9) udzielenia ZAMAWIAJĄCEMU rękojmi oraz gwarancji, na zasadach określonych w § 6 i § 7 Umowy oraz wykonania wszelkich usług wynikających z udzielonej gwarancji,

10) świadczenia Usług związanych z rozwojem, dokonywania dostaw Sprzętu i Oprogramowania, świadczenia usług wsparcia eksperckiego oraz zapewnienia warsztatów i/lub szkoleń na zasadach określonych w § 2 ust. 4 Umowy w ramach Prawa Opcji.

11) przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw majątkowych albo udzielenia licencji, zgodnie z § 10 Umowy.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Projekt umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń tworzących system wykonywania kopii zapasowych / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termin świadczenia usług gwarancyjnych / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termin usunięcia Awarii lub Usterki o priorytecie wysokim / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termin usunięcia Awarii lub Usterki o priorytecie średnim / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termin usunięcia Awarii lub Usterki o priorytecie niskim / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

§2 Wzoru umowy:

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość rozszerzenia dostaw licencji Sprzętu i Oprogramowania oraz szkoleń, o których mowa w ust. 2 lit. a) i g), usług wsparcia eksperckiego, o których mowa w ust. 3 (Zamówienia Podstawowego), to jest przewiduje możliwość zamówienia Sprzętu, Oprogramowania, szkoleń lub usług wsparcia eksperckiego o wartości do 60 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy (Prawo Opcji). W oświadczeniu o wykorzystaniu prawa Opcji ZAMAWIAJĄCY określi ilość i rodzaj Sprzętu, Oprogramowania, szkoleń lub roboczogodzin usług wsparcia eksperckiego, objętego zamówieniem w ramach Prawa Opcji, wraz ze wskazaniem terminu i miejscem dostawy Sprzętu, Oprogramowania.

5. Zamawiający przewiduje wielokrotne udzielenie zamówienia w ramach Prawa Opcji, w rozumieniu przepisu art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w okresie obowiązywania Umowy.

6. Z tytułu realizacji zamówienia objętego Prawem Opcji, Zamawiający dokona obliczenia wynagrodzenia WYKONAWCY na podstawie ilości Sprzętu, Oprogramowania, szkoleń lub roboczogodzin usług wsparcia eksperckiego, określonej w oświadczeniu i cen jednostkowych Sprzętu, Oprogramowania oraz szkoleń określonych § 8 ust. 1 oraz kosztu roboczogodziny wsparcia eksperckiego określonego w § 8 ust. 4.

7. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wykorzystania Prawa Opcji zwłaszcza w sytuacji wystąpienia zmian w strukturze organizacyjnej Prokuratury lub zmian w infrastrukturze technicznej ZAMAWIAJĄCEGO, powodujących konieczność rozszerzenia dostarczonych dostaw Sprzętu i Oprogramowania oraz szkoleń, o którym mowa w ust. 1, usług wsparcia eksperckiego, o których mowa w ust. 3 (Zamówienia Podstawowego).

8. O wykorzystaniu Prawa Opcji ZAMAWIAJĄCY każdorazowo zawiadomi WYKONAWCĘ pisemnie. ZAMAWIAJĄCY może dokonywać zamówień w ramach Prawa Opcji w okresie obowiązywania niniejszej Umowy rozumianym jako okres realizacji określony w § 4 oraz okresy rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 6 i § 7.

9. Postanowienia Umowy dotyczące realizacji Zamówienia Podstawowego stosuje się odpowiednio do zamówień realizowanych w ramach Prawa Opcji.

10. W przypadku niewykorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO Prawa Opcji, WYKONAWCY nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu do sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Zamawiający doprecyzowuje, że termin świadczenia usług serwisu gwarancyjnego wynosi minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od dnia zawarcia Umowy a pogwarancyjnego minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) nie wcześniej niż od dnia 13 października 2023.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 – 5 i 7 – 9 ustawy Pzp.

2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy także nie podlegają wykluczeniu na zasadach, o których mowa w art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 2023.129 t.j.).

5. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie.

6. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie.

7. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie.

8. W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa wdrożenia rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych o wartości co najmniej 4,5 mln zł brutto każde, wraz z usługami wdrożenia rozwiązania (wartość sprzętu, licencji oraz usług związanych z wdrożeniem).

23. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

24. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 23, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.

25. Zamawiający udostępnia jednolity dokument w formacie xml wygenerowanym z serwisu eESPD. Bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu eESPD znajduje się pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/

26. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 23, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert; stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

27. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

28. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z JEDZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

c.d. w Sekcji III.1.2) poniżej

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

29. Ponadto do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023.129 t.j.) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).

30. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 29, składa każdy z wykonawców.

31. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 29, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ).

33. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający:

1) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia;

2) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

34. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

35. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca o którym mowa w ust. 34 powyżej, zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego –podmiotowy środek dowodowy, tj.: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

36. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, o którym mowa w ust. 34 powyżej, zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego – następujące podmiotowe środki dowodowe:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ);

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

37. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 36 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 36 pkt 1;

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 36 pkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 36 pkt 4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 36 pkt 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

c.d. w Sekcji III.1.2) poniżej

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

38. Dokument, o którym mowa w ust. 37 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 37 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

39. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 37, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 38 stosuje się.

54. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

56. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 54, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

57. Postanowienie ust. 56 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

58. Postanowienia ust. 54-56 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w ust. 14-17 lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

59. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 54, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

60. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/06/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/06/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

2. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ.

3. Szczegółowe informacje dot. wadium zostały zamieszczone w rozdziale VIII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postanschrift: ul. POSTĘPU 17A
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postanschrift: ul. POSTĘPU 17A
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023