Lieferungen - 315283-2023

26/05/2023    S101

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2023/S 101-315283

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 082-247601)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-256
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Sitnik
E-mail: edyta.sitnik@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 511160377
Faks: +48 221123900
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ilot.lukasiewicz.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://ilot.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) lub oprogramowania równoważnego na rzecz podmiotów SBŁ

Numer referencyjny: AZLZ.26.24.2023
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (OPZ).

2. Zamawiający będzie zamawiał oprogramowanie sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych z zastrzeżeniem, że pierwsza dostawa obejmująca oprogramowanie wymienione w ust. 2.1 OPZ (Specyfikacja ilościowa zamówienia początkowego) nastąpi 01.09.2023 r. bez konieczności składania zamówienia cząstkowego. Jeżeli oprogramowanie objęte zamówieniem początkowym (tj. pierwszą dostawą) zostanie udostępnione przed 01.09.2023 r., Strony uzgadniają, że datą dostawy będzie 01.09.2023 r. Zamówień w imieniu Odbiorców będzie dokonywało Centrum Łukasiewicz.

3. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 082-247601

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/05/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/06/2023
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/08/2023
Powinno być:
Data: 04/09/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/05/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 07/06/2023
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: