Dienstleistungen - 315380-2023

26/05/2023    S101

Polen-Lubomierz: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 101-315380

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA LUBOMIERZ
Nationale Identifikationsnummer: REGON 230821658
Postanschrift: pl. Wolności 1
Ort: Lubomierz
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 59-623
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Szymańska
E-Mail: przetargi@lubomierz.pl
Telefon: +48 757833166
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.lubomierz.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c312a387-5c24-11ed-9171-f6b7c7d59353
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c312a387-5c24-11ed-9171-f6b7c7d59353
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c312a387-5c24-11ed-9171-f6b7c7d59353
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz do 30.06.2024r.

Referenznummer der Bekanntmachung: RT.271.68.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Lubomierz i ich zagospodarowanie do 30.06.2024r. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy". Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c312a387-5c24-11ed-9171-f6b7c7d59353 ID postępowania: ocds-148610-c312a387-5c24-11ed-9171-f6b7c7d59353

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513100 Hausmüllbeseitigung
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

59-623

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na realizacji zadania pod nazwą: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz”2. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Lubomierz i ich zagospodarowanie do 30.06.2024r. Odpady będą odbierane z terenu gminy Lubomierz która liczy obecnie ok. 6000 mieszkańców, którzy mieszkają stale i czasowo na terenie miasta i wsi. Gmina Lubomierz obejmuje 13 następujących sołectw: Chmieleń, Golejów, Janice, Maciejowiec, Milęcice, Oleszna Podgórska, Pasiecznik + Zalesie, Pławna Dolna, Pławna Górna, Pokrzywnik, Popielówek, Radoniów, Wojciechów. Uwaga : W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczby obsługiwanych mieszkańców , nieruchomości. Zmiany te nie będą wpływały na zmianę wartości jednostkowych wymienionych w formularzu cenowym 3. Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz, obejmuje: 1) selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lubomierz – stanowiącym zał. nr 13a do SWZ) następujących frakcji odpadów: a) zmieszanych, niesegregowane odpady komunalne w tym odpady pozostałe po segregowaniu przez mieszkańca . b) papieru, c) metali i tworzyw sztucznych, d) szkła, e) odpadów ulegających biodegradacji, Uwaga: W związku z zadeklarowanym posiadaniem kompostowników w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Lubomierz i gminy Wykonawca nie będzie prowadził odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lubomierz (zał. nr 13a do SIWZ). W przypadku braku deklaracji o posiadaniu kompostowników odpady będą odbierane po uzgodnieniu telefonicznym. 2) odbiór ww. odpadów komunalnych z odpowiednich pojemników na odpady komunalne, o pojemności określonej w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lubomierz, zgodnie z częstotliwością określoną w załączonym harmonogramie, 3) zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych. 4) organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, zwanego dalej PSZOK. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, którą trzeba będzie odebrać i zagospodarować – ok. 1400 Mg/ 12 miesięcy 1. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych na terenie gminy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2023
Ende: 30/06/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zwiekszyć ilość odpadów o 100 ton w przypadku wystapienia wiekszej ilości odpadów w okresie obowiazywania umowy lub wydłużenie terminu wykonania umowy w przypadku nie wykonania ilości odpadów w przewidzianym terminie

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubomierz; b) posiada aktualne uprawnienie do transportu odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o odpadach

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/06/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/06/2023
Ortszeit: 13:00
Ort:

Ofertę składa się przez Platformę eZamowienia adres strony prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c312a387-5c24-11ed-9171-f6b7c7d59353 za pośrednictwem zakładki oferty/wnioski widocznej w podglądzie postępowania.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

II kwartał 2024

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się: 1) w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dz.U.U.E. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dz.U.U.E. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023