Dienstleistungen - 315426-2023

26/05/2023    S101

Polska-Leszno: Usługi związane z odpadami

2023/S 101-315426

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6972057367
Adres pocztowy: ul. Saperska 23
Miejscowość: Leszno
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Kod pocztowy: 64-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sandra Urbaniak
E-mail: przetargi@mzoleszno.com.pl
Tel.: +48 655259293
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzoleszno.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno/aukcje
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno/aukcje
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01

Numer referencyjny: ZP.PN.05.2023
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny odbiór z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna, woj. wielkopolskie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 oraz ich transport bezpośrednio do instalacji celem zagospodarowania, w procesie odzysku R3. Sposób zagospodarowania przedmiotowych odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.

2. Szacunkowa ilość odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 przewidziana do odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, tj. 6 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy wynosi ok. 3000 Mg.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny odbiór z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna, woj. wielkopolskie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 oraz ich transport bezpośrednio do instalacji celem zagospodarowania, w procesie odzysku R3. Sposób zagospodarowania przedmiotowych odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.

2. Szacunkowa ilość odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 przewidziana do odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, tj. 6 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy wynosi ok. 3000 Mg.

3. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość odpadów jest ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym Zamawiający zapewnia minimalną łączną ilość odpadów na poziomie ok. 300 Mg. W związku z powyższym odbiór i zagospodarowanie odpadów w ilości mniejszej niż szacowana powyżej, tj. 3 000 Mg, ale nie mniejszej niż ok. 300 Mg nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego, a Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu.

4. Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 będące przedmiotem zamówienia pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów u źródła zebrane bezpośrednio i poprzez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zamawiający przed przekazaniem odpadów do transportu dokona ich rozdrobnienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w wyjątkowych przypadkach, spowodowanych np. przestojem bądź awarią rozdrabniarki Wykonawca winien odebrać odpady bez wcześniejszego ich rozdrobnienia. Wykonawca nie będzie kwestionował jakości odbieranych odpadów, a w związku z powyższym Wykonawca nie może odmówić odbioru i przyjęcia do zagospodarowania w/w odpadów.

5. Sposób odbioru odpadów:

I. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 na bieżąco w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 21:00 (ZZO Trzebania) z częstotliwością: min. 1 kursów dziennie.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że wskazana powyżej dzienna ilość odbiorów odpadów winna być dostosowana do bieżących potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, co oznacza, że Wykonawca na zgłoszenie Zamawiającego zapewni odpowiednią, mniejszą lub większą ilość kursów w danym dniu /tygodniu niż wskazaną powyżej, celem zagwarantowania bieżącego odbioru odpadów. Wymagany czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego nie może przekroczyć 24 godzin od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia drogą e-mail, licząc dni robocze.

II. Zamawiający ze względów technicznych, technologicznych i logistycznych zastrzega sobie możliwość odbioru i transportu przez Wykonawcę każdej ilości odpadów, a tym samym nie zapewnia partii transportowych.

III. Odpady winny być transportowane przez Wykonawcę przy użyciu samochodów typu: ciągnik siodłowy z naczepą ciężarową typu wywrotka lub walking floor o dopuszczalnej ładowności min. 24 000kg i/lub samochodów ciężarowych o zabudowie hakowej do przewozu kontenerów o pojemności ok. 30m3.

IV. Załadunek odpadów do samochodów Wykonawcy za pomocą ładowarki leży po stronie Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. polegającego na zwiększeniu bieżących usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług, na poziomie 50%, o ile będzie taka potrzeba ze strony Zamawiającego, a środki zostaną przewidziane w budżecie Zamawiającego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

a. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 02 01

oraz

b. aktualną decyzję w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 20 02 01 w procesie odzysku R3, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, wraz z podaniem numeru rejestrowego; zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn. zm.);

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2023
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert, w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Osobą upoważnioną do otwarcia ofert jest Pani Sandra Urbaniak.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wyznacza termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony art. 138 ust. 1 PZP, ponieważ składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 PZP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224558700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224558700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 10. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wzywa Wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do momentu zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze najkorzystniejszej oferty, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub SIWZ, wzywając Wykonawcę do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224558700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2023