Lieferungen - 315538-2023

26/05/2023    S101

Polen-Orneta: Softwarepaket und Informationssysteme

2023/S 101-315538

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Orneta
Nationale Identifikationsnummer: REGON 170748092
Postanschrift: Plac Wolności 26
Ort: Orneta
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 11-130
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Olszewska, Marcin Żołobiński
E-Mail: zamowienia@orneta.pl
Telefon: +48 552210218
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://orneta-umig.bip-wm.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.4.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Gmina Orneta realizuje przedsięwzięcie pn. „Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2.”, którego celem jest uruchomienie usług e-administracji dla mieszkańców gminy oraz stworzenie warunków technicznych i organizacyjnych, które pozwolą na ich sprawne funkcjonowanie. 1. Szczegółowy opis, zakres oraz sposób realizacji zamówienia przedstawiony został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 9 do SWZ i Projekcie umowy Załącznik Nr 8A i 8B do SWZ. 2. Realizacja przedsięwzięcia podzielona została na 10 części w rozumieniu art. 7 pkt.15 ustawy Pzp. Oprogramowanie: Część 1 rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), platformy portalowej oraz EOD; Cześć 2 e-Edukacja; Cześć 3 e-Turystyka Część 4; e-Zamówienia publiczne; Część 5 e-NGO; Część 6 e-Konsultacje, e-Budżet; Część 7 e-GIS. Sprzęt i bezpieczeństwo; Część 8 sprzęt serwerowy, sieciowy i komputerowy ;Część 9 bezpieczeństwo; Część 10 rozbudowa systemu e-Rada

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 364 495.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), platformy portalowej oraz EOD

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48422000 Softwarepaketreihen
48442000 Finanzsystemsoftwarepaket
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72211000 Programmierung von System- und Anwendersoftware
72263000 Software-Implementierung
72253200 Systemunterstützung
72420000 Internet-Entwicklung
72322000 Datenverwaltung
72300000 Datendienste
72310000 Datenverarbeitung
72512000 Dokumentenmanagement
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Urząd Miejski w Ornecie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rozbudowa ZSI, platformy portalowej oraz EOD – polega na zakupie licencji, wdrożeniu modułów dziedzinowych (do obsługi finansów, majątku, kadr i płac) i przygotowanie ich do szybkiej i wygodnej wymiany oraz udostępniania informacji między urzędem, a 7 jednostkami podległymi. W ramach zadania należy również uruchomić 7 e-usług publicznych .Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba dodatkowych godzin szkoleniowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunek dla Części 1: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:; łącznie: a) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie lub rozbudowie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi urzędu wraz z uruchomieniem co najmniej 5 e-usług publicznych ( działanie podejmowane przez podmiot publiczny, polegające na umożliwieniu obywatelom lub przedsiębiorstwom realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa, realizowane z udziałem tychże podmiotów za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość, tzn. bez jednoczesnej obecności stron)na co najmniej 3 poziomie dojrzałości ( Poziom 3: dwustronna interakcja – aby spełnić wymagania dla tego poziomu dojrzałości, konieczne jest: o udostępnienie na publicznie dostępnej stronie internetowej formularzy do wypełnienia, o zapewnienie uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym obywatela lub przedsiębiorcy, o umożliwienie wszczęcia sprawy (usługi) drogą elektroniczną rozumiane jako złożenie wniosku w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami. Ten poziom dojrzałości dopuszcza, aby dokumenty lub inne obiekty fizyczne były dostarczane drogą tradycyjną, łącznie z osobistym stawiennictwem obywatela lub przedsiębiorcy w urzędzie. Dopuszczalne jest również dokonywanie płatności w postaci elektronicznej. Uwaga: formularz elektroniczny służący do zamówienia formularza nieelektronicznego (papierowego) jest traktowany jako 2 poziom dojrzałości.b) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i uruchomieniu (w ramach jednego zamówienia) systemu elektronicznego obiegu dokumentów w co najmniej 3 współpracujących ze sobą jednostkach publicznych. Przedmiotowe środki dowodowe: nie są wymagane w niniejszym zadaniu Wadium: nie jest wymagane w niniejszym zadaniu

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

e-Edukacja

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48422000 Softwarepaketreihen
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
72322000 Datenverwaltung
72300000 Datendienste
72310000 Datenverarbeitung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Urząd Miejski w Ornecie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

e-Edukacja - polega na zakupie w formie usługi lub rozwiązania instalowanego na serwerach Zamawiającego, które pozwoli rodzicom na kontrolę obecności oraz postępów w nauce dziecka a szkołom, planowanie działalności placówki..Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba dodatkowych godzin szkoleniowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunek dla Części 2 :wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i uruchomieniu systemu informatycznego, który zapewni: ocenianie ucznia, tworzenie planów lekcji, obsługę sekretariatu, możliwość przeglądania ocen przez rodzica (dziennik elektroniczny), możliwość składania zwolnień drogą elektroniczną, obsługę szkolnej biblioteki wraz z rezerwacją książki. Przedmiotowe środki dowodowe: nie są wymagane w niniejszym zadaniu Wadium: nie jest wymagane w niniejszym zadaniu

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

e-Turystyka

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48422000 Softwarepaketreihen
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Urząd Miejski w Ornecie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

e-Turystyka - polega na zakupie w formie usługi lub rozwiązania instalowanego na serwerach Zamawiającego, które pozwoli na rezerwację miejsc noclegowych w obiektach noclegowych zarządzanych przez Zamawiającego oraz umożliwi dodawanie, modyfikację i usuwanie publikowanych treści.Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba dodatkowych godzin szkoleniowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunek dla Części 3: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie oraz wdrożeniu systemu informatycznego zapewniającego obsługę rezerwacji miejsc noclegowych w obiekcie hotelowym oraz rozliczenie pobytu gościa.Przedmiotowe środki dowodowe: nie są wymagane w niniejszym zadaniu Wadium: nie jest wymagane w niniejszym zadaniu

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

e-Zamówienia publiczne

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48422000 Softwarepaketreihen
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
72322000 Datenverwaltung
72300000 Datendienste
72310000 Datenverarbeitung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Urząd Miejski w Ornecie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

e-Zamówienia publiczne - polega na zakupie w formie usługi lub rozwiązania instalowanego na serwerach Zamawiającego, które zapewni elektronizację zamówień publicznych przez Zamawiającego..Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SW

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba dodatkowych godzin szkoleniowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunek dla części 4: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i uruchomieniu platformy do obsługi elektronicznych zamówień publicznych . Przedmiotowe środki dowodowe: nie są wymagane w niniejszym zadaniu. Wadium: nie jest wymagane w niniejszym zadaniu

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

e-NGO

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48422000 Softwarepaketreihen
72263000 Software-Implementierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Urząd Miejski w Ornecie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

e-NGO - polega na zakupie w formie usługi lub rozwiązania instalowanego na serwerach Zamawiającego, które będzie wspierać proces współpracy Zamawiającego z organizacjami pozarządowymi a w tym organizacje konkursów oraz składanie ofert w konkursach.Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba dodatkowych godzin szkoleniowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunek dla Części 5: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i uruchomieniu systemu do obsługi współpracy z organizacjami pozarządowymi, który umożliwia co najmniej: ogłaszanie konkursów, przygotowanie i składanie ofert na dedykowanych formularzach, przygotowanie i obsługę umów na realizację zadań publicznych, prowadzenie sprawozdawczości. Przedmiotowe środki dowodowe: nie są wymagane w niniejszym zadaniu. Wadium: nie jest wymagane w niniejszym zadaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

e-Konsultacje, e-Budżet

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48422000 Softwarepaketreihen
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
72322000 Datenverwaltung
72310000 Datenverarbeitung
72300000 Datendienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Urząd Miejski w Ornecie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

e-Konsultacje, e-Budżet - - polega na zakupie w formie usługi lub rozwiązania instalowanego na serwerach Zamawiającego, które będzie wspierać proces konsultacji społecznych oraz tworzenia i wydatkowania budżetu obywatelskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba dodatkowych godzin szkoleniowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunek dla Części 6:wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i uruchomieniu systemu do obsługi konsultacji społecznych oraz budżetu obywatelskiego. Przedmiotowe środki dowodowe: nie są wymagane w niniejszym zadaniu . Wadium: nie jest wymagane w niniejszym zadaniu

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

e-GIS

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48422000 Softwarepaketreihen
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72211000 Programmierung von System- und Anwendersoftware
72263000 Software-Implementierung
72253200 Systemunterstützung
72420000 Internet-Entwicklung
72322000 Datenverwaltung
72300000 Datendienste
72310000 Datenverarbeitung
72512000 Dokumentenmanagement
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Urząd Miejski w Ornecie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

polega na zakupie w formie usługi lub rozwiązania instalowanego na serwerach Zamawiającego, które będzie wspierać proces konsultacji społecznych oraz tworzenia i wydatkowania budżetu obywatelskiego.Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba dodatkowych godzin szkoleniowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunek dla Części 7:wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i uruchomieniu systemu informacji przestrzennej.Przedmiotowe środki dowodowe: nie są wymagane w niniejszym zadaniu. Wadium:nie jest wymagane w niniejszym zadaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

sprzęt serwerowy, sieciowy i komputerowy

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte
30236000 Diverse Computerausrüstungen
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48422000 Softwarepaketreihen
48820000 Server
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Urząd Miejski w Ornecie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sprzęt serwerowy, sieciowy i komputerowy – obejmuje dostawę różnego sprzętu serwerowego, sieciowego i komputerowego, w ilości i o parametrach wyspecyfikowanych w załączniku nr 9 do SWZ. Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunek dla Części 8: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie, uruchomieniu i konfiguracji serwera, przełączników sieciowych, komputerów stacjonarnych oraz przenośnych o łącznej wartości co najmniej 300 000 zł. Brutto. Przedmiotowe środki dowodowe zostały określone w § 10 SWZ Wadium: nie jest wymagane w niniejszym zadaniu

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bezpieczeństwo

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30236000 Diverse Computerausrüstungen
32420000 Netzausrüstung
48422000 Softwarepaketreihen
80500000 Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Urząd Miejski w Ornecie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Bezpieczeństwo – obejmuje dostawę licencji dla systemów antywirusowych oraz rozwiązań technicznych bezpieczeństwa sieci.Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunek dla Części 9: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie, uruchomieniu i konfiguracji urządzenia firewall / UTM. Przedmiotowe środki dowodowe zostały określone w § 10 SWZ. Wadium: nie jest wymagane w niniejszym zadaniu

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa systemu - e Rada

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30236000 Diverse Computerausrüstungen
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Urząd Miejski w Ornecie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rozbudowa systemu e-Rada – polega na rozbudowie posiadanego systemu do obsługi rady gminy o rozwiązania techniczne umożliwiające transmisję obrad, głosowanie oraz nagłośnienie sali.Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunek dla Części 10: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i uruchomieniu systemu do transmisji na żywo przez internet. Przedmiotowe środki dowodowe zostały okreslone w § 10 SWZ. Wadium: nie jest wymagane w niniejszym zadaniu

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 047-138649
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZETO PROJEKT Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 739 390 77 45
Postanschrift: ul. Pieniężnego 6/7
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-005
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 365 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 59 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

1.Wdrożenie ZSI, platformy portalowej 48% ; 2.Wdrożenie EOD 11%

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZETO PROJEKT Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 739 390 77 45
Postanschrift: ul. Pieniężnego 6/7
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-005
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 195 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 80 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Dostawa i wdrożenie systemu

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: VIRTUALSTOR Robert Solarski
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 673-174-31-38
Postanschrift: ul. Kościuszki, nr 19, lok. 6
Ort: Szczecinek
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 78-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 376 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 7831678932
Postanschrift: ul. Kowalewicka 12
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-002
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 48 676.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej o której mowa w art. 227 - 238 ustawy Pzp 6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej o której mowa w art. 311 – 315 ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie określa wymagań związanych z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 95 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 14. Wszyscy Wykonawcy ubiegający się do udzielenia zamówienia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ. 2) Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 2 do SWZ. 3) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Załącznik nr 3 do SWZ jeżeli dotyczy. 4)Przedmiotowe środki dowodowe: w części 8, części 9 i części 10 należy złożyć wraz ofertą Wymagania dotyczące formy i sposobu złożenia dokumentu, Zamawiający opisał w Zał. nr 9 do SWZ oraz § 10 SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowy na zasadach wskazanych w art. 107 ustawy Pzp. 15. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia określa § 10 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Okreslone w § 14 SWZ

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023