Services - 317029-2020

07/07/2020    S129

Pologne-Łódź: Services relatifs aux logiciels

2020/S 129-317029

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Województwo Łódzkie
Adresse postale: al. Piłsudskiego 8
Ville: Łódź
Code NUTS: PL712 Łódzki
Code postal: 90 - 051
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Witkowska
Courriel: zp.info@lodzkie.pl
Téléphone: +48 426633327
Fax: +48 426633391
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lodzkie.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kompleksowa usługa informatyczna dotycząca realizacji projektu eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II oraz dostawa środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracją N

Numéro de référence: ADI.272.55.2019
II.1.2)Code CPV principal
72260000 Services relatifs aux logiciels
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

(A) kompleksową usługę informatyczną dotyczącą realizacji projektu „eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II”, obejmującą następujące części:

1.1. zadanie 1 – dostawa środków trwałych;

1.2. zadanie 2 – dostawa wartości niematerialnych i prawnych;

1.3. zadanie 3 – usługi związane z realizacją projektu;

1.4. zadanie 4 – usługi szkoleniowe;

(B) dostawę środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracją (poza projektem „eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II”), obejmującą następujące części:

1.5. zadanie 5 – dostawa środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracją

Dodatkowe kody CPV:

72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania

72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania

72400000-4 – Usługi internetowe

72263000-7 – Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 – Usługi konfiguracji oprogramowania

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

30211200-3 – Osprzęt do dużych systemów komputerowych

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 9 903 150.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72260000 Services relatifs aux logiciels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL71 Łódzkie
Lieu principal d'exécution:

Województwo łódzkie, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

(A) kompleksową usługę informatyczną dotyczącą realizacji projektu „eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II”, obejmującą następujące części:

1.1. zadanie 1 – dostawa środków trwałych;

1.2. zadanie 2 – dostawa wartości niematerialnych i prawnych;

1.3. zadanie 3 – usługi związane z realizacją projektu;

1.4. zadanie 4 – usługi szkoleniowe;

(B) dostawę środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracją (poza projektem „eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II”), obejmującą następujące części:

1.5. zadanie 5 – dostawa środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracją.

Przedmiot zamówienia obejmuje także usługi gwarancyjne i serwisowe.

Dodatkowe kody CPV:

72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania

72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania

72400000-4 – Usługi internetowe

72263000-7 – Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 – Usługi konfiguracji oprogramowania

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

30211200-3 – Osprzęt do dużych systemów komputerowych

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Prace programistyczne / Pondération: 30,00
Critère de qualité - Nom: Gwarancje / Pondération: 10,00
Prix - Pondération: 60,00
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zadania 1–4 realizowane są w ramach projektu „eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II”,współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, natomiast Zadanie 5 jest finansowane w całości z budżetu samorządu województwa łódzkiego. RPLD.07.01.02-10-0018/17.

II.2.14)Informations complémentaires

Kod i nazwa CPV:

Główny kod:

48220000-6 – Pakiety oprogramowania dla Internetu i Intranetu

72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania

72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania

72400000-4 – Usługi internetowe

72263000-7 – Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 – Usługi konfiguracji oprogramowania

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

30211200-3 – Osprzęt do dużych systemów komputerowych

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 001-000558
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Kompleksowa usługa informatyczna dotycząca realizacji projektu „eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II” oraz dostawę środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracj …

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/06/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Lider Konsorcjum: Smart technology Sp. z o.o.; członek konsorcjum: Softwareone Polska Sp. o.o.; członek konsorcjum: HLIF Sp z o.o.
Numéro national d'identification: 7292704207
Adresse postale: ul. Dubois 114/116
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 93-465
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Softwareone Polska Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 7010330441,
Adresse postale: ul. Marszałkowska 142
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Code postal: 00-061
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: HLIF Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 9522033291
Adresse postale: al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Code postal: 03-901
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Offre la plus basse: 12 009 966.00 PLN / Offre la plus élevée: 12 009 966.00 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU W ZAKRESIE CZĘŚCI A) - VESCOM SP. Z O.O SP. K.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Konsorcjum firm:

Smart Technology Sp. z o.o.

ul. Stanisława Dubois 114/116,

93-465 Łódź

Softwareone Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 142,

00-061 Warszawa

HLIF Sp. z o.o.

al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

03-901 Warszawa

Za cenę ofertową brutto: 12 009 966,00 PLN.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamowień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

7.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane winny sposób;

7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

7.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7.2.1 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11.Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
03/07/2020