Services - 317032-2020

07/07/2020    S129

Tchéquie-České Budějovice: Services de conception technique

2020/S 129-317032

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Statutární město České Budějovice
Numéro national d'identification: 00244732
Adresse postale: nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Ville: České Budějovice
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 370 01
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Dagmar Zegermacherová
Courriel: zegermacherovad@c-budejovice.cz
Téléphone: +420 386803220

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.c-budejovice.cz

Adresse du profil d’acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dynamický nákupní systém na zpracování projektových dokumentací dopravních staveb - opravy komunikací, chodníků, parkovišť a cyklostezek

II.1.2)Code CPV principal
71320000 Services de conception technique
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektových dokumentací pro provádění stavby včetně autorského dozoru při opravách povrchu komunikací, chodníků, parkovišť a cyklostezek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Přesná specifikace obsahu projektové dokumentace bude součástí jednotlivých výzev.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 357 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Lieu principal d'exécution:

Všechna katastrální území statutárního města České Budějovice

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektových dokumentací pro provádění stavby včetně autorského dozoru při opravách povrchu komunikací, chodníků, parkovišť a cyklostezek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Přesná specifikace obsahu projektové dokumentace bude součástí jednotlivých výzev.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Součinnost dodavatele / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 043-078681
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 20053
Intitulé:

PD - Oprava povrchu chodníku ul. Novohradská, úsek Vl. Rady - Nám. M. Švabinského, k.ú. České Budějovice 6

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/04/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Ateliér DoPI, s.r.o.
Numéro national d'identification: 28144864
Adresse postale: Jana Čarka 1863/7
Ville: České Budějovice 5
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 370 06
Pays: Tchéquie
Courriel: atelier@dopi.cz
Téléphone: +420 724359867
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 45 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 45 000.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 20055
Intitulé:

PD - Oprava povrchu chodníku u domu Branišovská č.p. 44, 46, 48, k.ú. Č. Budějovice 2

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/05/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Ateliér DoPI, s.r.o.
Numéro national d'identification: 28144864
Adresse postale: Jana Čarka 1863/7
Ville: České Budějovice 5
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 370 06
Pays: Tchéquie
Courriel: atelier@dopi.cz
Téléphone: +420 724359867
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 40 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 48 000.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 20056
Intitulé:

PD - Oprava povrchu vozovky ul. Šípková - slepý úsek, k.ú. České Budějovice 2

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
05/05/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Roadprojekt, s.r.o.
Numéro national d'identification: 06633668
Adresse postale: Čechova 1467/59a
Ville: České Budějovice 6
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 370 01
Pays: Tchéquie
Courriel: roadprojekt@seznam.cz
Téléphone: +420 731459727
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 95 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 105 000.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 20065
Intitulé:

PD - Oprava povrchu chodníku ul. Rokycanova II.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/05/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Ateliér DoPI, s.r.o.
Numéro national d'identification: 28144864
Adresse postale: Jana Čarka 1863/7
Ville: České Budějovice 5
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 370 06
Pays: Tchéquie
Courriel: atelier@dopi.cz
Téléphone: +420 724359867
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 35 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 48 000.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 20068
Intitulé:

PD - Oprava povrchu chodníku ul. U Čertíka, úsek Pražská - Rybářská, k ú. České Budějovice 3

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/05/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Ateliér DoPI, s.r.o.
Numéro national d'identification: 28144864
Adresse postale: Jana Čarka 1863/7
Ville: České Budějovice 5
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 370 06
Pays: Tchéquie
Courriel: atelier@dopi.cz
Téléphone: +420 724359867
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 63 000.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 20069
Intitulé:

PD - Oprava povrchu chodníku ul. Pražská, úsek Nerudova - Puklicova, k.ú. České Budějovice 3

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/05/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Ateliér DoPI, s.r.o.
Numéro national d'identification: 28144864
Adresse postale: Jana Čarka 1863/7
Ville: České Budějovice 5
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 370 06
Pays: Tchéquie
Courriel: atelier@dopi.cz
Téléphone: +420 724359867
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 35 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 48 000.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Jedná se o oznámení o uzavření všech smluv v rámci dynamického nákupního systému za 2. čtvrtletí roku 2020 v souladu s § 142 písm. b) zákona.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Adresse internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Adresse internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
02/07/2020