Lieferungen - 317164-2023

26/05/2023    S101

Polen-Susz: Feuerwehrfahrzeuge

2023/S 101-317164

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Susz
Nationale Identifikationsnummer: 7441660829
Postanschrift: ul. Wybickiego 6
Ort: Susz
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Postleitzahl: 14-240
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karwowska Ewa
E-Mail: zp@susz.pl
Telefon: +48 552786015
Fax: +48 552786222
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.susz.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/susz
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Suszu oraz motopompy dla OSP w Redakach

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.5.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144210 Feuerwehrfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Susz, zwany dalej „samochodem” oraz motopompy szlamowej dla OSP Redaki. 2. Zamawiający wymaga, aby samochód był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 roku, sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, kompletny, spełniający minimalne wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34113000 Fahrzeuge mit Allradantrieb
35110000 Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Susz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Susz, zwany dalej „samochodem” oraz motopompy szlamowej dla OSP Redaki. 2. Zamawiający wymaga, aby samochód był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 roku, sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, kompletny, spełniający minimalne wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności przepisów:a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), c) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm. ), d) rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej ( Dz. U. z 2019 r., poz 594), e) norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. ( lub równoważnych).3. Odbiór przedmiotu zamówienia przed przedstawicieli Zamawiającego nastąpi w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, jest zobowiązany pisemnie zawiadomić Zamawiającego, o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru. 4. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji, na dostarczony samochód ratowniczo-gaśniczy, na okres: - minimum 24 miesięcy na podwozie, - minimum 24 miesięcy na zabudowę, - minimum 24 miesięcy na wyposażenie. 5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru pojazdu. 6. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje gwarancja producenta. 7. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 8. Motopompa szlamowa – średnica pompowanych zanieczyszczeń min. 30mm, silnik benzynowy, rozruch automatyczny lub ręczny, wysokość podnoszenia 21m, wydajność pompy min. 2000 l/min, wąż ssawny w komplecie o dł. min. 6m, nasada ssawna zakończona typowym złączem kłowym na wąż 75 lub 110, nasada tłoczna zakończona typowym złączem kłowym na wąż 75 lub 110, w komplecie smok ssawny prosty – metalowy oraz smok ssawny skośny – metalowy, w komplecie 6 węży tłocznych W75. Na przykład model PH 2400 lub równoważny 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych parametrów technicznych i minimalnego wyposażenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja na podwozie / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja na zabudowe / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

nr projektu RPWM.05.04.01-28.0004/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi V „ Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.4 „Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem”, Poddziałania 5.4.1. Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 063-187438
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Suszu oraz motopompy dla OSP w Redakach

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) – 10) ustawy, wykaz podmiotowych środków dowodowych, warunki udziału w postępowaniu, informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, termin związania ofertą, opis sposobu przygotowywania oferty, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert, sposób obliczenia ceny, informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące wadium, informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych itp. - zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach.2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zgonie z art. 505 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Dodatkowo odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4 Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023