Lieferungen - 317312-2023

26/05/2023    S101

Polen-Stopnica: Solarenergie

2023/S 101-317312

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Stopnica
Nationale Identifikationsnummer: 6551768527
Postanschrift: Stopnica
Ort: Stopnica
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postleitzahl: 28-130
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Kapusta
E-Mail: przetargi@stopnica.pl
Telefon: +48 413779800
Fax: +48 413779606
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.umig.stopnica.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii - montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców"

Referenznummer der Bekanntmachung: Or.271.2.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09330000 Solarenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji

polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców

Gminy Stopnica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno - użytkowym, który stanowi

załącznik nr 6 do SWZ.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Projekt realizowany jest w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 966 159.41 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
09332000 Sonnenenergieanlage
31155000 Wechselrichter
31712331 Photovoltaische Zellen
45000000 Bauarbeiten
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315700 Installation von Schaltanlagen
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
71220000 Architekturentwurf
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
71313400 Umweltfolgenabschätzung im Bau
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71323100 Planung von Stromversorgungssystemen
72212321 Entwicklung von Software für die rechnergestützte Konstruktion (CAD)
72224000 Beratung im Bereich Projektleitung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Stopnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację

inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu ogniw fotowoltaicznych

na nieruchomościach mieszkańców Gminy Stopnica.

Zakres zamówienia obejmuje:

− opracowanie projektów wykonawczych oraz wniosków materiałowych;

− montaż paneli;

− montaż inwertera;

− montaż rozdzielnic AC i DC;

− instalacja prądu stałego DC;

− instalacja prądu zmiennego AC;

− zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe;

− instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych;

− wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej;

− przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z

opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom;

− podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu;

− inne elementy ujęte w załącznikach do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik

do SWZ;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno - użytkowym, który stanowi

załącznik nr 6 do SWZ. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Projekt realizowany jest w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Głównym celem projektu, który będzie miał charakter parasolowy, jest zwiększenie wykorzystania OZE

w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Stopnica poprzez zwiększenie wielkości lokalnej produkcji

energii elektrycznej pochodzącej z OZE, poprawę jakości powietrza, podniesienie jakości i poziomu życia

mieszkańców, wygenerowanie oszczędności w wydatkach mieszkańców na energię elektryczną.

Instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców

Gminy Stopnica.

Projekt zakłada wykonanie i montaż ok. 150 instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy

w przedziale ok. 3-5 kW. Planowana inwestycja jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju, ponieważ

zakłada ograniczenie zanieczyszczania środowiska, które obecnie ma miejsce na skutek wykorzystywania

energii elektrycznej powstającej ze źródeł konwencjonalnych (węgla). Ponieważ lokalizacja realizacji inwestycji

będzie miała charakter rozproszony nie można wskazać konkretnego miejsca realizacji. Projekt realizowany

będzie na obszarze Gminy Stopnica,

w miejscowościach, z których mieszkańcy złożą wniosek o udział w realizacji projektu. Docelowo ogniwa

fotowoltaiczne będą stanowić własność mieszkańców.”

Zamawiający informuje, iż podana ilość instalacji jest ilością szacunkową i może ulec zmianie.

Zamawiający gwarantuje, że minimalna ilość instalacji fotowoltaicznych, która zostanie wykonana wynosi: 150

kpl.

Planowana inwestycja jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju, ponieważ zakłada ograniczenie

zanieczyszczania środowiska, które obecnie ma miejsce na skutek wykorzystywania energii elektrycznej

powstającej ze źródeł konwencjonalnych (węgla).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 048-141514
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 10
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 10
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 10
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EKOENERGIA POLSKA Sp. z o.o.,
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-663
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 444 444.44 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 966 159.41 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania Odwołujący przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. POstępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023