Services - 317401-2020

07/07/2020    S129

Pologne-Starachowice: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 129-317401

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 111-269745)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Starachowice
Adresse postale: ul. Radomska 45
Ville: Starachowice
Code NUTS: PL721 Kielecki
Code postal: 27-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Edyta Hamera
Courriel: zamowienia@starachowice.eu
Téléphone: +41 2738275
Fax: +41 2746305

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://starachowice.eu/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Starachowice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

Numéro de référence: ZP.271.16.2020.HE
II.1.2)Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wytworzonych i zebranych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Starachowice.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
03/07/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 111-269745

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4
Au lieu de:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wytworzonych i zebranych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Starachowice, poprzez:

— odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

— zakup i wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zamieszkałej zabudowie wielolokalowej w niezbędne pojemniki,

— wyposażenie aptek w specjalne pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków oraz odbieranie i zagospodarowanie zebranych przeterminowanych leków,

— wyposażenie właścicieli zamieszkałych nieruchomości jednorodzinnych w niezbędne worki na odpady selektywnie zebrane,

— organizację i prowadzenie na terenie gminy Starachowice punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Szczegółowo przedmiot zamówienia przedstawia „opis przedmiotu zamówienia” (zwany dalej OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ).

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia, tj. z: obsługą pojazdów komunalnych specjalnie zbudowanych zazwyczaj na podwoziu samochodów ciężarowych, przystosowanych do zbiórki odpadów komunalnych i wywozu ich na miejsce składowania, zagospodarowania lub utylizacji.Uwaga!

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie przez niego wymagań w zakresie realizacji zadania, obejmujące:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej (RDR);

b) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

c) wpis do BDO;

d) zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów;

e) zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru (zgodnie z ustawą o odpadach);

f) umowy z instalacjami przetwarzania, odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych;

g) umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie określonym niniejszym zamówieniem, na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN na okres trwania umowy.

Wykonawca obowiązany jest do spełniania ww. wymagań przez cały okres realizacji zamówienia.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo sprawdzenia czy wybrany Wykonawca dysponuje wykazanym w OPZ sprawnym sprzętem oraz czy przygotowany jest do realizacji zamówienia w okresie określonym wzorem umowy.

Lire:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wytworzonych i zebranych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Starachowice, poprzez:

— odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

— zakup i wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zamieszkałej zabudowie wielolokalowej w niezbędne pojemniki,

— wyposażenie aptek w specjalne pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków oraz odbieranie i zagospodarowanie zebranych przeterminowanych leków,

— wyposażenie właścicieli zamieszkałych nieruchomości jednorodzinnych w niezbędne worki na odpady selektywnie zebrane,

— organizację i prowadzenie na terenie gminy Starachowice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Szczegółowo przedmiot zamówienia przedstawia „Opis przedmiotu zamówienia” (zwany dalej OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ).

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia, tj. z: obsługą pojazdów komunalnych specjalnie zbudowanych zazwyczaj na podwoziu samochodów ciężarowych, przystosowanych do zbiórki odpadów komunalnych i wywozu ich na miejsce składowania, zagospodarowania lub utylizacji.

Uwaga!

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie przez niego wymagań w zakresie realizacji zadania, obejmujące:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej (RDR);

b) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

c) wpis do BDO;

d) zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru (zgodnie z ustawą o odpadach);

e) umowy z instalacjami przetwarzania, odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych;

f) umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie określonym niniejszym zamówieniem, na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN na okres trwania umowy.

Wykonawca w terminie do 31.12.2020 przedstawi wymagane przepisami prawa zezwolenie/zezwolenia na zbieranie odpadów.

Wykonawca obowiązany jest do spełniania ww. wymagań przez cały okres realizacji zamówienia.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy wybrany Wykonawca dysponuje wykazanym w OPZ sprawnym sprzętem oraz czy przygotowany jest do realizacji zamówienia w okresie określonym wzorem umowy.

Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 16/07/2020
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 29/07/2020
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 16/07/2020
Heure locale: 13:00
Lire:
Date: 29/07/2020
Heure locale: 13:00
VII.2)Autres informations complémentaires: