Dienstleistungen - 317912-2023

26/05/2023    S101

Polen-Stalowa Wola: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2023/S 101-317912

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 084-257768)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Nationale Identifikationsnummer: REGON 384503002
Postanschrift: Al. Jana Pawła II 25A
Ort: Stalowa Wola
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Postleitzahl: 37-450
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Mazur
E-Mail: amazur@stalowawola.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekt odwodnienia osiedla Posanie i terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Charzewice

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP – II.271.89.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Projekt odwodnienia osiedla Posanie i terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Charzewice”. Zamówienie swym zakresem obejmuje projekt: przebudowy rowu zrzutowego wód deszczowych od strony wschodniej zlokalizowanego przy planowanym osiedlu Ogrodowym oznaczonego symbolem 2MW w MPZP Charzewice II wraz z przebudową gazociągów wysokiego ciśnienia dn 400 i dn 500, przebudowę przepustu ulicą Sochy, przepompownię wód deszczowych z rzutem do rzeki San wraz z zasileniem energetycznym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki: nr 1, 5 – 12 do oraz 19 do niniejszej SWZ. 3. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie określa wymagań związanych z zatrudnianiem osób przez Wykonawca stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 084-257768

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Anstatt:
Tag: 01/06/2023
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 02/06/2023
Ortszeit: 12:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą)
Anstatt:
Tag: 28/08/2023
muss es heißen:
Tag: 30/08/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Anstatt:
Tag: 01/06/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2023
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium W wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do dnia 1 czerwca 2023 roku, do godziny 12:00 w formach określonych w art. 97 ust. 7 Ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Centralnego Zamawiającego: 69 1020 4391 0000 6602 0196 0921 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z dopiskiem: „Wadium – Projekt odwodnienia osiedla Posanie”. 3. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta jeżeli wymagają tego przepisy. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Centralny Zamawiający Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych Al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola. 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Centralnemu Zamawiającemu na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 5. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty. 6. Centralny Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego prze z wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp