Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 318244-2021

Submission deadline has been amended by:  371498-2021
25/06/2021    S121

Rumänien-Pietroasa: Kraftkarren mit Fördervorrichtung

2021/S 121-318244

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Comuna Pietroasa
Nationale Identifikationsnummer: 4641326
Postanschrift: Str. Principală nr. 253
Ort: Pietroasa
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 417365
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Alina-Anca Scrofan
E-Mail: primaria.pietroasa@cjbihor.ro
Telefon: +40 359199064
Fax: +40 359199066
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.primariapietroasabh.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100122545
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziționare autocamion 6x6 cu platformă forestieră cu racoanțe și macara pliabilă în sistem de leasing financiar

Referenznummer der Bekanntmachung: 4641326/2021/3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42415210 Kraftkarren mit Fördervorrichtung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziționare autocamion 6x6 cu platformă forestieră cu racoanțe și macara pliabilă în sistem de leasing financiar.

Valoarea totala estimata privind achizitia publica: 850 000 RON, fara TVA.

Autoritatea contractanta va răspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu șase zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (nouă zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 850 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66114000 Finanzierungs-Leasing
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Pietroasa Judetul Bihor

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului se refera la achizitionarea a 1 (un) AUTOCAMION 6X6 CU PLATFORMĂ FORESTIERĂ CU RACOANȚE ȘI MACARA PLIABILĂ prin contractarea unei finantari de tip leasing financiar pentru o perioada de 12 luni (cu avans de 40 %), garantie minim 24 luni de la data livrarii efectiv catre beneficiar, servicii de asigurare CASCO pentru 12 luni si servicii de asigurare RCA pentru 12 luni. Asigurarea CASCO incheiata pentru AUTOCAMION 6X6 CU PLATFORMĂ FORESTIERĂ CU RACOANȚE ȘI MACARA PLIABILĂ nou va acorda despagubiri pentru avarii produse in stationare sau in mers, conform conditiilor de asigurare din Romania.

Contravaloarea politelor de asigurare aferente perioadelor imediat ulterioare va fi facturata ulterior in functie de tariful in vigoare la data emiterii politelor de asigurare RCA ulterioare.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

1.Neincadrarea in prevederile art.164, 165, 167 din Legea 98/2016, pentru Ofertant/Ofertant asociat/ tert sustinator /subcontractant;

2.Neincadrarea in situatii potential generatoare de conflict de interese, conform prevederilor art. 58-59 din Legea 98/2016, pentru Ofertant/Ofertant asociat/ tert sustinator /subcontractant;

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autorității contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt enumerate în fișa de date a achiziției.

3.Cazier judiciar al al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv.

Modalitatea de indeplinire: Se completeaza DUAE in SICAP.

Ofertantii/asociati/subcontractanti/terti sustinatori sunt obligati sa prezinte initial DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate-experienta similara.

Înainte de a fi declarat câstigator, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta:

— Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, la momentul prezentarii certificatului,

— Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale, in conformitate cu informatiile prezentate in Certificatul Constatator cu privire la sediul principal, inclusiv pentru sediile secundare si punctele de lucru, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul local, la momentul prezentarii certificatului.

Nota:

a. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor care se încadreaza la art. 166 alin. (2) si art. 167 alin. (2) din Legea 98/2016, cu datorii neachitate catre bugetul general consolidat vor fi respinse.

b. Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca siau îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/ candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate,caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.

Atenționare speciala:

— Nedepunerea DUAE in SICAP odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractanti/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (si de tertul sustinator, daca este cazul).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul trebuie sa fi livrat produse similare în ultimii 3 ani în valoare cumulata de 850.000 RON fără TVA. Aceasta valoare se poate demonstra prin însumarea valorilor produselor furnizare la nivelul a maximum 3 contracte.

Proportia de subcontractare Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi (se va completa – Formularul nr. 9).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - certificate/documente, emise sau contrasemnate de clientul beneficar, care dovedesc indeplinirea cerintei minime formulate. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere (Formular 8) va fi prezentat odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Angajamentul ferm al tertuluisustinator/ angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului (Formular 12) se va prezenta odata cu DUAE. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: - documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament

În DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare; documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/07/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/12/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/07/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e–licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si prevăzute art. 103 din HG 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite

Solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Notă: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale: • Departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici În vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfășurată integral prin mijloace electronice)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere a contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/06/2021