Dienstleistungen - 318260-2023

Kompaktansicht anzeigen

26/05/2023    S101

Česko-Praha: Opravy a údržba vojenských vozidel

2023/S 101-318260

Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Služby

Směrnice 2009/81/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Česká republika, Ministerstvo obrany
Národní identifikační číslo: 60162694
Poštovní adresa: Tychonova 221/1
Obec: Praha 6
PSČ: 160 00
Stát: Česko
Kontaktní osoba: SVA MO, OCBV, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
K rukám: Ing. Antonín RYČOVSKÝ
E-mail: rycovska@army.cz
Tel.: +420 973225090
Fax: +420 973225192

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: https://army.cz

Adresa profilu kupujícího: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Elektronický přístup k informacím: https://nen.nipez.cz

Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://nen.nipez.cz

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Obrana
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
T-72 M1, VT-72, VT-72B/72M4 - opravy a udržování
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 1: Údržbářské a opravářské služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika

Kód NUTS CZ0 Česko

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na poskytnutí služby opravy a udržování tanků T-72 M1, VT-72 a VT-72B/72M4 (dále jen "tanků T-72 M1") Armády České republiky, včetně jejích skupin, podskupin či součástkových celků, která bude uzavřena v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou vybraného dodavatele. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky na poskytnutí služby budou zadávané podle aktuálních potřeb zadavatele podle podmínek stanovených rámcovou dohodou.
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

50630000 Opravy a údržba vojenských vozidel

II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 42000000 CZK
Včetně DPH. Sazba DPH (%) 21

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
Omezené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
22657/2020-1350
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení o zakázce

Číslo oznámení v Úř. věst: 2022/S 167-475036 ze dne 31.8.2022

Jiná předchozí zveřejnění

Číslo oznámení v Úř. věst: 2022/S 187-530820 ze dne 28.9.2022

Číslo oznámení v Úř. věst: 2022/S 175-496885 ze dne 12.9.2022

Oddíl V: Zadání zakázky

V.1)Datum zadání zakázky:
3.5.2023
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 64573877
Poštovní adresa: Kodaňská 521/57
Obec: Praha
PSČ: 10100
Stát: Česko
E-mail: info@excaliburarmy.cz

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 34711000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 42000000 CZK
Včetně DPH. Sazba DPH (%) 21
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami:
Není známo

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz

VI.3.2)Podání odvolání
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
23.5.2023