Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 321289-2022

15/06/2022    S114

Polska-Szczecin: Elektryczność

2022/S 114-321289

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 093-253546)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Szczeciński
Krajowy numer identyfikacyjny: 001208777
Adres pocztowy: Al. Papieża Jana Pawła II 22a
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-453
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko
E-mail: wojciech.bereszko@usz.edu.pl
Tel.: +48 914441151
Adresy internetowe:
Główny adres: https://usz.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego

Numer referencyjny: A-ZP.381.45.2022.WB
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej ilości około: - 19 027,80 MWh (megawatogodzin) i całkowitej mocy umownej – 2,815 MW (megawat) dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dostawa odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne, obowiązującymi rozporządzeniami do wyżej wymienionej ustawy, kodeksu cywilnego oraz zgodnie z zasadami określonymi w koncesjach

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 093-253546

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 18/09/2022
Powinno być:
Data: 21/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: