Lieferungen - 321307-2022

15/06/2022    S114

Polska-Białystok: Systemy oświetleniowe

2022/S 114-321307

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 098-268042)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podlaskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5422542016
Adres pocztowy: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 15-888
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Czułowski
E-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856654551
Faks: +48 856654642
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Modernizacja Infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”

Numer referencyjny: BZP.272.22.2022
II.1.2)Główny kod CPV
31527260 Systemy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest „ Modernizacja Infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki od nr 1.1 do nr 1.10 do SWZ (odpowiednio do części nr 1 do 10).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-268042

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/09/2022
Powinno być:
Data: 24/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 27/06/2022
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: