Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 321307-2022

15/06/2022    S114

Polska-Białystok: Systemy oświetleniowe

2022/S 114-321307

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 098-268042)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podlaskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5422542016
Adres pocztowy: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 15-888
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Czułowski
E-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856654551
Faks: +48 856654642
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Modernizacja Infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”

Numer referencyjny: BZP.272.22.2022
II.1.2)Główny kod CPV
31527260 Systemy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest „ Modernizacja Infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki od nr 1.1 do nr 1.10 do SWZ (odpowiednio do części nr 1 do 10).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-268042

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/09/2022
Powinno być:
Data: 24/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 27/06/2022
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: