Fournitures - 323386-2021

28/06/2021    S122

Polska-Warszawa: Aparatura telemetryczna

2021/S 122-323386

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 104-273122)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Jung
E-mail: Jakub.Jung@fuw.edu.pl
Tel.: +48 225532418
Faks: +48 225532597
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.fuw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.fuw.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa lidaru dopplerowskiego

Numer referencyjny: WF-37-11/21
II.1.2)Główny kod CPV
38291000 Aparatura telemetryczna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do wskazanego miejsca w siedzibie zamawiającego lidaru dopplerowskiego. Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w art. 3 SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 104-273122

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/09/2021
Powinno być:
Data: 09/10/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/07/2021
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 12/07/2021
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wykaz zmian w SWZ dostępny jest na stronie:

https://www.fuw.edu.pl/zamowienia/202111.html