Bauleistung - 323647-2022

17/06/2022    S116

Polen-Lublin: Bauarbeiten

2022/S 116-323647

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie
Nationale Identifikationsnummer: 43071987600000
Postanschrift: ul. Południowa 5
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 20-482
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sławomir Nizioł
E-Mail: slawomir.niziol@sw.gov.pl
Telefon: +48 817104582
Fax: +48 817440500
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sw.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa pawilonu penitencjarnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Areszcie Śledczym w Radomiu

Referenznummer der Bekanntmachung: OI/KI.2230.1.2022/LUB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu penitencjarnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Areszcie Śledczym w Radomiu”.

2. W ramach ww. zadania inwestycyjnego, Zamawiający zleci wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 1 275,05 m2 i powierzchni użytkowej 2 947,30 m2, a także spacerniaka o powierzchni zabudowy 557,25 m2 i powierzchni wewnętrznej 569,90 m2.

3. Zlecenie obejmie również zagospodarowanie przyległego terenu oraz całą niezbędną infrastrukturę towarzyszącą planowanemu zamierzeniu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

26-600 Radom, ul. Wolanowska 120

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie całości robót budowlanych polegających na wybudowaniu na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu obiektów w postaci budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 1 275,05 m2 i powierzchni użytkowej 2 947,30 m2, a także spacerniaka o powierzchni zabudowy 557,25 m2 i powierzchni wewnętrznej 569,90 m2. Wykonawca wykona całość Inwestycji własnymi siłami i z materiałów własnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę niezbędnych urządzeń i sprzętu objętego projektem architektoniczno-budowlanym oraz technicznym i realizację wszystkich innych usług niezbędnych do wykonania Inwestycji potrzebnych do ostatecznego oddania do użytkowania i uruchomienia, nie ujętych w dokumentacji, traktowanych przez strony jako oczywiste i mieszczące się w zakresie obowiązków Wykonawcy. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wszelkich planów, projektów, procedur, przepisów powszechnie obowiązujących, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy budowlanej, technicznej i z należytą starannością.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: ASPEKTY SPOŁECZNE / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: OKRES PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 094-258332
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Budowa pawilonu penitencjarnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Areszcie Śledczym w Radomiu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp, a także postanowień niniejszej SWZ.

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 139 ust. 1 oraz 3-4 ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Zamawiający zastrzega na mocy art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie Kkw, mających trudności w integracji ze środowiskiem.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Postleitzahl: ul. Postępu 17A
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/06/2022