Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 325801-2019

12/07/2019    S133

Belgien-Melle: Bauarbeiten für Abwasserkanäle

2019/S 133-325801

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationale Identifikationsnummer: 0477.445.084_26906
Postanschrift: Brusselsesteenweg 199
Ort: Melle
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Postleitzahl: 9090
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Lydia Vandezande
E-Mail: aankoop.aannemers@fluvius.be
Telefon: +32 11266338
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.fluvius.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347158
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347158
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Netbedrijf.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Netbeheerder elektriciteit, gas, riolering, kabeldistributie, warmte en OV.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

R/001318 Beerse - Kapelstraat en Schransdriesstraat.

Referenznummer der Bekanntmachung: Fluvius Klassieke sector-R001318 BS Kapel.-F02_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De opdracht behelst vooral:

— Signalisatie van de werken

— Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, ...

— Grondwerken

— Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt

— Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen

— Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen

— Plaatsen van RWA en DWA-riolering

— Het realiseren van RWA en DWA huisaansluitingen

— Belijningen en bebordingen (signalisatie)

— Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode

— Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE21 Prov. Antwerpen
Hauptort der Ausführung:

Beerse.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De opdracht behelst vooral:

— Signalisatie van de werken

— Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, ...

— Grondwerken

— Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt

— Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen

— Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen

— Plaatsen van RWA en DWA-riolering

— Het realiseren van RWA en DWA huisaansluitingen

— Belijningen en bebordingen (signalisatie)

— Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode

— Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 280
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KB Plaatsing klassieke sector.

Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouder zijn dan 6 maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.

Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/

2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen

3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de Aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.

 Aangaande Belgische opdrachtnemers:

De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement,

Het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius.

De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet onderworpen is aan de wet van 27.6.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944

Betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel 62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse Overheid. Het bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

 Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:

De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

De inschrijver bezorgt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) behorend tot dit dossier.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden vastgesteld door of krachtens de wet van 20.3.1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C. De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag, de opdrachtgever gaat ervan uit dat erkenningsklasse 8 (meer dan 5 330 000 EUR) vereist zal zijn.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/08/2019
Ortszeit: 14:10
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/08/2019
Ortszeit: 14:10

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.

— Opmerking met betrekking tot de offerte:

Op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs in te geven, welke u heeft ingegeven in het offerteformulier.

— Opmerking met betrekking tot de bestekdocumenten:

Alle documenten kunnen geheel gratis gedownload worden onder de documenten bij deze bekendmaking op de website van e-

Notification (enot.publicprocurement.be). De handtekening van de inschrijver op elk document apart is niet vereist op het ogenblik van het opladen op het elektronisch platform. Deze documenten worden op een globale manier elektronisch ondertekend op het erbij horende indieningsrapport met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Een gescande handtekening is onvoldoende. De handtekeningen worden afgeleverd door de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de inschrijver te verbinden. Een kopie van de statuten wordt bijgevoegd waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaars blijkt. Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de elektronische authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht. In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door een bevoegd persoon of bevoegde personen. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State (o.a. RvS nr. 227.654, 6.6.2014; RvS nr. 232.024, 6.8.2015) wordt aangenomen dat het ondertekenen van een offerte voor een overheidsopdracht geen daad van dagelijks bestuur is.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Internet-Adresse: www.raadvanstate.be
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019