Bauleistung - 325866-2019

Submission deadline has been amended by:  456624-2019
12/07/2019    S133    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Bau von medizinischen Spezialgebäuden

2019/S 133-325866

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo na zdraveopazvaneto
Nationale Identifikationsnummer: 000695317
Postanschrift: pl. „Sveta Nedelya“ No. 5
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Rumyana Stavreva
E-Mail: rstavreva@mh.government.bg
Telefon: +359 29301-314
Fax: +359 29301-451

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.mh.government.bg/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-izvrshvane-na-inz-NMDB/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45215120
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“

Предмета на поръчката включва следните дейности:

Дейност № 1 — Проектиране на инвестиционен проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“;

Дейност № 2 — Изпълнение на строителство;

Дейност № 3 — Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 79 535 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45215120
71221000
71320000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

Гр. София, район „Триадица“, УПИ І — медицински комплекс, кв. 387а, м. „Бул. България — Медицински комплекс — Медицински университет“ по плана на гр. София.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ и включва следните дейности: Дейност № 1 — Проектиране на инвестиционен проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“; Дейност № 2 — Изпълнение на строителство; Дейност № 3 — Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството.

Съществуващо положение: строежът е изграден с 12 надземни етажа и два подземни с разгъната застроена площ от 47 156 кв. м. Строежът се състои от два основни дванадесететажни корпуса и шест триетажни, всичките с два сутерена, с фуги по между си. Предвижда се и изграждане на още два триетажни корпуса (блокове IV-А1 и IV-Б). Изпълнителят следва да извърши реконструкция на съществуваща сграда и ново строителство.

Методика за оценка: КОоф = Т + ФО х 70 %, приложима към всеки участник, където: КОоф — комплексна оценка на офертата, с максимален брой 100 (сто) точки. Т — Техническа оценка с максимален брой 30 (тридесет) точки. ФО — Финансова оценка с максимален брой 100 (сто) точки. Техническа оценка — Т „Концепция за управление, организация и изпълнение на проектирането по Дейност № 1 — Проектиране на инвестиционен проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“ На всеки участник по този показател комисията присъжда 30 т., 15 т., 5 т., определени по начин, посочен в документацията за обществената поръчка.

ФО — Финансова оценка — Ценови показатели, оценяващи цена и елементи на ценообразуване

ФОn=ОЦПх20% + ОЦПСМРх80%

ОЦП=ЦПmin/ЦПn х 100

ОЦП=Оценка на участника за предложената от него цена за проектиране

ЦПn=Цена за проектиране на участника, чието предложение се оценява

ЦПmin=Най-ниската цена за проектиране предложена от участник

ОЦПСМР=Представлява оценка на ценовите показатели за СМР на участника, чието предложение се оценява, включващо цена за СМР (ЦСМР) и обща оценка на ценообразуващите елементи (ОЦЕ) за които максималния брой точки, които може да получи участник са 100 т., след прилагане на следната формула:

ОЦПСМР=ОЦСМРх80% + ОЦЕх20%

ОЦСМР=ЦСМРmin/ЦСМРnх100

ОЦСМР=Оценка на участника за предложената от него цена за СМР

ЦСМРn=Цена за СМР на участника, чието предложение се оценява

ЦСМРmin=Най-ниската цена за СМР предложена от участник

ОЦЕ=Обща оценка на ценообразуващите елементи на участника, чието предложение се оценява, за които максималния брой точки, които може да получи участник са 100 т., след прилагане на следната формула:

ОЦЕ=(ЧСmin/ЧСn х 25 % + ДРТрmin/ДРТрn х 10 % + ДСРmin/ДСРn х 25 % + ДРМmin/ДРМn х 15 % + Пmin/Пn х 25 %) х 100

ЧСn=Часова ставка на участника, чието предложение се оценява;

ЧСmin=Най-ниската часова ставка предложена от участник;

ДРТрn=Процентът допълнителни разходи върху труд на участника, чието предложение се оценява;

ДРТрmin=Най-ниският процент за допълнителни разходи върху труд, предложен от участник;

ДСРn=Процентът доставно-складови р-ди на участника, чието предложение се оценява;

ДСРmin=Най-ниският процент за доставно-складови р-ди, предложен от участник;

ДРМn=Процентът допълнителни разходи върху механизацията на участника, чието предложение се оценява;

ДРМmin=Най-ниския процент за допълнителни разходи върху механизацията, предложен от участник;

Пn=Процентът печалба на участника, чието предложение се оценява;

Пmin=Най-ниският процент печалба, предложен от участник.

На основание чл. 114 от ЗОП, МЗ ще сключи договор под условие с избрания за изпълнител участник, с оглед на това, че и за двете финансирания няма осигурени средства, като за бюджетното финансиране се предвижда то да се осигурява поетапно, по време на изпълнението на договора.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Показател „Техническа оценка“, максимален брой точки 30 / Gewichtung: 30 точки
Preis - Gewichtung: ФО, макс. 100т. *70%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 79 535 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Финансирането на Дейност № 1 ще бъде осигурено от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство за периода 2014-2021 г.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Посочената в т. II.2.6) стойност се явява максимален разполагаем финансов ресурс на възложителя и не може да бъде надвишавана.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участниците в процедурата следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ, а за чуждестранни лица, в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени, за първа група, втора категория от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или еквивалентна група и категория за чуждестранните участници.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата или от участника, определен за изпълнител преди сключване на договора, в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, са: заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС, съответстващо на групата и категорията на обекта (съгласно чл. 161, ал. 4, т. 4 от ЗУТ), в случай, че информацията не може да бъде достъпна чрез публичен регистър.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, за чуждестранни лица са: валиден документ за вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, в случай, че информацията не може да бъде достъпна чрез публичен регистър.

Участник, чуждестранно лице, който бъде избран за изпълнител на поръчката, преди подписване на договора за изпълнение е необходимо да представи заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, втора категория или заверено копие на валидно удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република БЪЛГАРИЯ, в съответствие с чл. 29 от ПРВВЦПРС.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участниците в процедурата да имат застраховка „Професионална отговорност“ със съответното покритие.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора, в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, са: доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ - заверено копие от валидна застрахователна полица, съгласно изискването на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 2 и респективно ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ и е предоставило заверено копие от еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (чл. 171а от ЗУТ).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участниците в процедурата следва да притежават застраховки „Професионална отговорност“ за проектант и за строител по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховките трябва да покриват минималните застрахователни суми за строежи първа група, втора категория.

Когато едно лице осъществява две или повече дейности като участник в строителния процес, всяка от дейностите подлежи на задължително застраховане при спазване на минималните суми по чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. (чл. 7 от Наредбата).

Изпълнителят следва да поддържа валидни застраховките „Професионална отговорност“ за целия период на договора.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците в процедурата да прилагат системи за управление на качеството. Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора, в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, са: заверено копие на валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват строителство, издаден на името на участника.

2. Участниците в процедурата да прилагат системи за опазване на околната среда. Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП са: заверено копие на валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентна система за опазване на околната среда, с обхват строителство, издаден на името на участника.

Сертификатите по т. 1. и т. 2 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИАБСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или мерки за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В случаите по предходното изречение, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

3. Участниците да са изпълнили през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, най-малко една дейност (строителство) с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП или от участника определен за изпълнител, преди сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП са: списък на дейността/дейностите (строителството/строителствата) сходни с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, което/които съдържа/т стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

4. Участниците трябва да разполагат с проектантски екип и екип за управление, организация и изпълнение на строителството, които ще изпълняват проектирането и строителството.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП или от участника определен за изпълнител, преди сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП са: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участниците в процедурата да прилагат системи за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна система, с обхват строителство, издаден на името на участника.

2. Участниците в процедурата да прилагат системи за опазване на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентна система, с обхват строителство, издаден на името на участника.

3. Участниците да са изпълнили през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, най-малко една дейност с предмет и обем сходни с предмета на поръчката. Под „дейност (строителство) с предмет и обем сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изпълнено строителство на сграда за обществено обслужване и/или жилищна сграда с етажност минимум 8 етажа (за всяка сграда) и/или изпълнение на монолитно строителство на сграда за обществено обслужване и/или жилищна сграда с разгъната застроена площ минимум 15 000 кв. м. Забележка: за „изпълнено строителство“ се счита строеж, за който има подписван протокол за установяване годността за ползване на строежа (Обр. 16).

4. Участниците трябва да разполагат с проектантски екип и екип за управление, организация и изпълнение на строителството, които ще изпълняват проектирането и строителството.

Проектантски екип: мин. изиск. за проф. комп. към водещите проектанти, включени в проект. екип на уч-те са както следва:

1. Рък-тел на проект. екип — 1бр., висш. обр. в област „Архитектура, строителство и геодезия“ или екв. съгл. закон. на държава-чл. на ЕС, или на др. държава — страна по споразум. за Евро. иконом. пространство (ЕИП). Специф. проф. опит като ръководител на проект. екип/водещ проектант/главен проектант при проектиране на мин. 1 сграда за обществено обслужване и/или жил. сграда с етажност минимум 8 етажа (за всяка сграда) и/или при изпълнение на монолитно строителство на сграда за обществено обслужване и/или жил. сграда с разгъната застроена площ минимум 15 000 кв. м.

2. Водещ проектант по част „Медицинска технология“ (технолог. на сгради с непроизводствено предназначение) — мин. 1бр., притежаващ пълна проект. правоспособност (ППП) по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП)или екв. съгл. закон. на държава чл. на ЕС, или на др. държава — страна по спораз. за ЕИП. Общ проф. опит мин. 5 г. в проектиране на сгради за обществено обслужване и/или жил. сгради. Специф. проф. опит в проектиране на мин. 1 нова сграда и/или преустройство на съществуваща сграда за обществено обслужване в областта на здравеопазването (попадаща в обхвата на т.2,букви „а“,„б“ и „в“ по пр. № 2 към Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи).

3. Водещ проектант по част „Архитектура“ — мин. 1 бр. арх., притежаващ ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. закон. на държава чл. на ЕС, или на др. държава — страна по споразум. за ЕИП. Общ проф. опит мин. 5 г. в проектиране на сгради за обществено обслужване и/или жил. сгради. Специф. проф. опит в проектиране на мин. 1 нова сграда и/или преустройство на съществуваща сграда за обществено обслужване в областта на здравеопазването (попадаща в обхвата на т. 2,б. „а“,„б“ и „в“ по Пр. № 2 към Наредба № 1.)

4. Водещ проектант по част „Конструктивна“. мин. 1 бр., притежаващ ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. закон. на държава чл. на ЕС или др. държ. стр. по спораз. за ЕИП. Общ проф. опит мин. 10 г. в проект. на монолитни сгради за обществено обслужване и/или жил. сгради.

5. и 6. Водещи проектанти по част „Електро“ и по част „ВиК“ — мин. по 1 бр., прит. ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. закон. на държ. чл. на ЕС или на др. държ. стр. по спораз. за ЕИП. Общ опит за всеки един от проектантите — мин. 5 год. в проект. на сгради за общест. обслуж. и/или жилищни сгради.

Продължава в част IV.3) Допълнителна информация.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато за него е налице, някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; чл. 107, т. 4 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/08/2019
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/08/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от цената на договора за изпълнение на обществената поръчка, без ДДС, която се предоставя в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП.

2. Гаранция за аванс. пред. средства. Представя се в случай, че изпл. е оферирал, такава (до 10 % от цената за извършването на СМР — Дейност № 2 (изпълнение на строителство). Предоставя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП. Условията за задържането и освобождаването на гаранциите са указани в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка.

Продължава от т. III.1.3) „Технически и професионални възможности“:

7. Водещ проектант по част ОВиК мин. 1 бр., притеж. ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. закон. на държ. чл. на ЕС или на др. държ. стр. по спораз. за ЕИП .Общ проф. опит — мин. 5 г. в проект. на сгради за обществено обслужване и/или жил. сгради. Спец. проф. опит в проектиране на мин. 1 нова сграда и/или преустройство на съществуваща сграда за обществено обслужване в областта на здравеопазването (попадаща в обхвата на т. 2,б. „а“, „б“ и „в“ по Пр. № 2 към Наредба № 1.)

8. Лице притеж. вал. удостоверение по обр. (съгл. чл. 12, ал. 5, т. 3 от Наредба № 2) за вписване в Регистъра на КИИП като лице, упражняващо техн. контрол по част „Конструктивна“ или еквивалентно — 1 бр.

— Екип за у-ние, орган-ция и изпълн. на строителството, уч-ците следва да разполагат с най-малко следните експерти:

1.Ръководител екип (РЕ) — 1 бр. с висше обр., ст. „магистър“ или екв. обр. и степен, съгл. закон. на държава-чл. на ЕС или др. държ. стр. по спораз. за ЕИП. Спец. проф. опит като РЕ при из-ние на стр-во и/или осн. ремонт, и/или реконстр., и/или вътр. преустр. мин. 1 сграда за обществено обслужване и/или жил. сграда с етажност минимум 8 етажа (за всяка сграда) и/или при изпълнение на монолитно строителство на сграда за обществено обслужване и/или жил. сграда с разгъната застроена площ минимум 15 000 кв. м.

2. Главен инженер (ГИ) — 1 бр. с висше обр., ст. „магистър“ или еквив. обр. и степен съгл. закон. на държава-чл. на ЕС или др. държ. стр. по спораз. за ЕИП, спец. ССС/ПГС или еквив. квал. в еквив. спец. съгл. закон. на държава чл. на ЕС или др. държ. стр. по спораз. за ЕИП. Спец. проф. опит като РЕ при из-ние на стр-во и/или осн. ремонт, и/или реконстр., и/или вътр. преустр. на мин. 1 сграда за обществено обслужване и/или жил. сграда с етажност минимум 8 етажа (за всяка сграда) и/или при изпълнение на монолитно строителство на сграда за обществено обслужване и/или жил. сграда с разгъната застроена площ минимум 15 000 кв. м.

3. Групов технически ръководител (групов ТР) — 1 бр., с квалиф. „стр. инж.“, „инж.“ или „арх.“ или със ср. о-ние с 4 год. курс на обучение и пр. проф. квал. в областите „Арх. и стр-во“ и „Техника“ или еквив. съгл. закон. на държава чл. на ЕС или др. държ. стр. по спораз. за ЕИП. Спец. проф. опит като ТР при из-ние на стр-во и/или осн. ремонт, и/или реконстр., и/или вътр. преустр. на мин. 1 сгр.

4. Експерт по контрол на качеството — 1 бр., притежаващ удостов. за применато обучение за контрол в-у качеството на изпълнението на стр-во и за контрол на съответ. на стр. продукти със съществените изискв. по ЗУТ или еквивалентно удост. съгласно законодателството на страната, в която е установен.

5. Експерт по Здравословни и безопасни условия на труд, изпълняващ функции като Координатор по безопасност и здраве — 1 бр., отговарящ на изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, с обр. съгл. чл. 5, ал. 2 от Наредбата или еквивалентно обр., съгл. закон. на държава чл. на ЕС или др. държ. стр. по спораз. за ЕИП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалби могат да се подават в десет дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019