Bauleistung - 326103-2019

12/07/2019    S133

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budynków

2019/S 133-326103

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 126-307363)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowy Instytut Medyczny
Adres pocztowy: ul. Szaserów 128
Miejscowość: Warszawa 44
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Garlewska
E-mail: wi@wim.mil.pl
Tel.: +48 261818559

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wim.mil.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.wim.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa budynku koszarowego dla potrzeb Poradni Wojskowego Instytutu Medycznego.

Numer referencyjny: P/165/2019/SEN/WIM/MON - 74/ZP/19
II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa budynku koszarowego dla potrzeb Poradni Wojskowego Instytutu Medycznego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze - załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ, oraz kosztorysy przedmiarowe - szczegółowe - załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 126-307363

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/08/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 04/10/2019
Powinno być:
Data: 12/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: