Lieferungen - 326221-2019

12/07/2019    S133    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bacău: Diverse Nahrungsmittel

2019/S 133-326221

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Spitalul Județean de Urgență Bacău
4278728
Str. Spiru Haret nr. 2
Bacău
600114
Rumänien
Kontaktstelle(n): Maria Dominteanu
Telefon: +40 234534000
E-Mail: lilidominteanu_licitatii@spitaljudbc.ro
Fax: +40 234517424 / 515184
NUTS-Code: RO211

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sjubc.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare produse alimentare

Referenznummer der Bekanntmachung: 4278728_2019_PAAPD1086354
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15800000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Procedura de achiziție aleasă este Licitația Deschisă fără etapă finală de licitație electronică .Autoritatea contractanta a ales ca modalitate de atribuire incheierea unui acord-cadru si intenționează să achiziționeze produse cu caracter de repetabilitate/recurență, fără a exista însă informații certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziționată, neputând fi anticipat cu precizie momentul apariției nevoii și anvergura acesteia.

Acord cadru pe 36 luni, cu 3 (trei) operatori economici, cu reluarea competiției între operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru și cu respectarea valorii actualizată (care se obține în urma aplicării coeficienților de ajustare);Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de: 20. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 15-a zi i [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 212 560.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pâine

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15800000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pâine cu sare.

Cant minima estimata ctrs./AC = 17 000 buc. Valoare estimata = 22 100 RON.

Valoare estimata maxima ctrs. = 265 200 RON = 204 000 buc.

Cant maxima estimata AC = 612 000 buc.

Pâine fără sare.

Cant minima estimata ctrs./AC = 3 200 buc. Valoare estimata = 4 160 RON.

Valoare estimata maxima ctrs. = 49 920 RON = 38 400 buc.

Cant maxima estimata AC = 115 200 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 945 360.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Iaurt 150 ml

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15800000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cant. minima estimata ctrs./AC = 20 000 buc. Valoare estimata = 22 000 RON.

Valoare estimata maxima ctrs. = 264 000 RON; 240 000 buc.

Cant. maxima estimata AC = 720 000 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 792 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Brânză proaspătă de vaci

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15800000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cant minima estimata ctrs./AC = 1 200 kg. Valoare estimata = 13 200 RON.

Valoare estimata maxima ctrs. = 158 400 RON = 14,400 kg.

Cant maxima estimata AC = 43 200 kg;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 475 200.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 3: Declaratie privind neincadrarea in art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 4: Declaratie privind neincadrarea in art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Declaratia 59-60 se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire, semnat cu semnatura electronica extinsa, incarcat in SEAP. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si — finalizarea procedurii:

— Popa George Adrian – manager,

— Anton Adriana Florentina — director financiar-contabil,

— Dominteanu Maria Elena — sef Serv. Licitatii si Atribuire de Contracte,

— Solot Marius Alexandru — sef Serviciu Administrativ, Gospodarire si Deservire.

Se va completa formularul DUAE (Documentul Unic de Achitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Autoritatea contractanta solicita ofertantului declarat castigator sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, in original dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, subcontractant, tertul sustinator, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota 1: Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare dintre prevederile art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Nota 2: In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Fiecare ofertant are obligatia, in cazul unei asocieri, sa prezinte o data cu DUAE, acordul de asociere/acord de subcontractare/angajament tert sustinator. Neprezentarea acestora in cadrul ofertei poate reprezenta motiv de solicitare clarificari conform instructiunii 258/2017 ANAP.

Nota 3: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.Toate documentele vor avea pe langa semnatura, mentionat in clar numele, prenumele si functia semnatarului.Toate documentele se vor depune in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin. (4) din HG NR.395/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe locul I, II si III, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii.

Cerinta nr. 1: Precizarea principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani impliniti la data publicarii anuntului de participare insotita de certificari de buna executie, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezulte ca au fost prezentate servicii similare si ca au fost duse la bun sfarsit contracte de natura si complexitatea similara/comparabila cu serviciile care fac obiectul contractului. Valoarea cumulata va fi de minim:

— Lot 1 = 158 400,00 RON,

— Lot 2 = 264 000,00 RON,

— Lot 3 = 315 120,00 RON.

Experienta similara se va demonstra la nivelul unuia sau mai multor contracte. Prin servicii similare AC intelege furnizarea de produse alimentare.

Cerinta nr. 2: Lista privind dotarile, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea in conditii optime a contratului de furnizare produse alimentare.

Cerinta nr. 3: Informatii privind asocierea.

Cerinta nr. 4: Informatii privind subcontractantii.

Cerinta nr. 5: Informatii privind terțul/terții susținători.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerinta nr. 1: Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele prestate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. La nivelul DUAE se va indica: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe locul I, II si III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: procesul verbal de receptie finala/documentul constatator la terminarea prestarii Serviciului care sa ateste faptul ca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, natura serviciilor prestate, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul prestarii. In cazul contractelor indicate ca si experienta similara a caror valoare este exprimata in valuta AC va avea in vedere cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Numarul de ani aferenti experientei similare se va calcula prin raportarea la data publicarii anuntului de participare.Pentru indeplinirea cerintei se vor prezenta ca documente justificative urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe locul I, II si III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

1) Lista principalelor livrări de produse similare in ultimii 3 ani. In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate;

2) Prezentarea de recomandari/certificari care sa ateste ca serviciile similare au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;

3) Declaratiile privind dotarile, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic necesare pentru executarea contractului.

Cerinta nr. 2: Se va completa DUAE iar ulterior se va prezenta doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor Lista privind dotarile, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea in conditii optime a contratului de livrare produse.

Cerinta nr. 3 Informatii privind asocierea;Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual sau in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta va solicita acestora sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta poate solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata castigatoare sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica in masura in care este necesar pentru executarea in mod corespunzator a contractului de achizitie publica. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor depune distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate. Ofertantul va complete informatiile corespunzatoare din documentul DUAE.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari”, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;

2) Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere;

3) Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari in SEAP, noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale. Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare;

4) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, avand obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;

5) DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil atasat anuntului de participare la sectiunea „Documentatia de atribuire”. Operatorii economici participanti vor completa informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii din motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea contractanta. Operatorii economici au obligativitatea completarii si depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016;

6) In vederea completarii DUAE operatorii economici îl vor vedea integrat în SEAP;

7) In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 221 din Legea 98/2016;

8) Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis atat prin intermediul SEAP cat si prin intermediul uneia din urmatoarele modalitati de comunicare:fax/e-mail.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În conformitate cu prevederile art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Spitalul Județean de Urgență Bacău – Compartimentul Juridic
Str. Spiru Haret nr. 2
Bacău
600114
Rumänien
Telefon: +40 234534000
E-Mail: bogdan.cristea@spitaljudbc.ro
Fax: +40 234515184

Internet-Adresse: www.sjubc.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019