Lieferungen - 326240-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Niederspannungskabel

2019/S 133-326240

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Municipală Iluminat Public
Nationale Identifikationsnummer: RO37832144
Postanschrift: Str. Aristide Demetriade nr. 2, punct de lucru: Șoseaua Odăii nr. 253-259, sector 1
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321
Postleitzahl: 010147
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cătălin Andrei
E-Mail: catalin.andrei@cmipb.ro
Telefon: +40 314251234

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cmipb.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Societate pe acțiuni
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Lucrări de instalații electrice

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare cabluri de energie și conductoare electrice din cupru

Referenznummer der Bekanntmachung: 2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31321210
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Potrivit motivatiilor exprimate in documentul intocmit de serviciul de specialitate, referat de necesitate inregistrat cu nr. 2222/6.6.2019, scopul achizitiei este refacerea sistemului de iluminat public in Parcul Regele Mihai I prin realizarea unui sistem modern de iluminat, cu un consum redus de energie, care să corespundă cerintelor normelor in vigoare si care sa satisfaca următoarele aspecte de utilitate publica:

— ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii,

— cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale,

— asigurarea sigurantei circulatiei pietonale,

— punerea in valoare, printr-un iluminat adecvat, a patrimoniului peisagistic al localitatii,

— realizarea unei infrastructuri edilitare moderne si coerente, ca baza a dezvoltarii economico-sociale a comunitatii din Municipiul Bucuresti.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 182 915.93 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare cablu din cupru tip CYY-F 3 x 2,5 mm2 – cantitate: 9 880 m.

Furnizare cablu din cupru tip CYY-F 3 x 4 mm2 – cantitate: 17 433 m.

Furnizare cablu din cupru tip CYY-F 4 x 16 mm2 – cantitate: 32 680 m.

Furnizare cablu din cupru tip CYAbY-F 3 x 50 + 25 mm2 – cantitate: 6 300 m.

Furnizare conductor din cupru tip MYF 16 mm2 – cantitate: 2 420 m.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de livrare / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor:

Cerinta nr. 1.

DUAE – Documentul unic de achizitie european, conf. art. 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa de catre ofertanti (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate.

1) Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor prezentarea DUAE (Document unic de achizitie european), conform art. 193 din Legea 98/2016;

2) Care consta într-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic în cauza îndeplineste urmatoarele conditii:

(a)

— i. ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul si tertul nu se afla în niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016,

— ii. ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul si tertul nu se afla în prevederile art. 58-63 din Legea 98/2016,

(b) îndeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de Autoritatea contractanta;

2) În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective;

3) În cazul în care operatorul economic intentionează să subcontracteze o parte/părti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe ale căror capacităti se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezintă relevantă din perspectiva capacitătilor subcontractantilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe ale căror capacităti ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a).

Incadrarea în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice conduce la excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Conf. art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 21 alin. (5) din HG 395/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

1) Iosub Mihai – administrator;

2) Navrapescu Valentin – administrator;

3) Smeu Florin Gabriel – administrator;

4) Boncota Lenuta – administrator;

5) Rainea Simona – administrator;

6) Corbu Adrian – administrator;

7) Panzaru Iuliana – director general adjunct I;

8) Florea Adriana – director general adjunct II;

9) Lupu Daniel – director general [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generala. Media cifrei de afaceri globala, in ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018). Valoare solicitata = 2 182 915,93 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de indeplinire: se vor prezenta: documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri globale, cum ar fi: bilanturi/balante contabile din care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul face dovada ca detine capacitatea economico-financiara solicitata.

Nota 1: pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota 2: pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Nota 3: în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic, conform celor aratate mai sus.

Nota 4: în cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele solicitate mai sus, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara prin orice alte informatii si documente echivalente/apte sa faca aceasta dovada.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat.

Cerinta nr. 1: in conformitate cu art. 179 din Legea nr. 98/2016: „Operatorul economic face dovada îndeplinirii criteriilor privind capacitatea tehnică si profesională prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informatii si documente: lista principalelor livrari de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi; atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare livrări de produse relevante efectuate in ultimii 3 ani”. Operatorul economic trebuie sa prezinte documente referitoare la livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca a livrat produse similare in baza unuia/mai multor contracte/alte documente, emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar, in valoare cumulata de minim: 1 091 457,97 RON. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE – document unic de achizitie european, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016. Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar. În cazul în care operatorii economici demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si profesională bazându-se pe capacitătile altor entităti, invocând, după caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreună cu angajamentul de sustinere, trebuie să fie completat separat şi de catre tertul/tertii sustinător(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinător(i) vor include toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum şi informatiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevantă pentru sustinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respectiva. Documentele justificative trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/11/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 si la art. 8 alin. (1) din Legea 101/2016 cu actualizarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/07/2019