Lieferungen - 326255-2019

Submission deadline has been amended by:  415342-2019
12/07/2019    S133    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Kroatien-Samobor: Straßenlaternen

2019/S 133-326255

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Grad Samobor
33544271925
Trg kralja Tomislava 5
Samobor
10430
Kroatien
Kontaktstelle(n): Lovorka Vlahović
Telefon: +385 13378121
E-Mail: lovorka.vlahovic@samobor.hr
Fax: +385 13378113
NUTS-Code: HR042

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.samobor.hr

Adresse des Beschafferprofils: www.samobor.hr

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0027319
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nabava LED svjetiljki za javnu rasvjetu

Referenznummer der Bekanntmachung: 2-VV-19-1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928530
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet nabave je dobava i dostava novih svjetiljki s LED izvorom svjetlosti odgovarajuće snage prema proračunu sukladno Troškovniku i ostalim uvjetima iz ove dokumentacije o nabavi, s ciljem uštede potrošnje električne energije, indirektnog smanjenja emisije CO2, poboljšanja svjetlotehničkih parametara i uvjeta sigurnosti prometa te smanjenja potencijalnih rizika ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela (npr. natrijevih i/ili živinih žarulja na izboj u plinu) kao i sprječavanje svjetlosnog onečišćenja.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 650 000.00 HRK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928530
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR042
Hauptort der Ausführung:

Republika Hrvatska, Samobor, Ulica 151. samoborske brigade HV 2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmet nabave je dobava i dostava novih svjetiljki s LED izvorom svjetlosti odgovarajuće snage prema proračunu sukladno Troškovniku i ostalim uvjetima iz Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ukupna snaga ponuđenih svjetiljki / Gewichtung: 30 bodova
Preis - Gewichtung: 70 bodova
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 650 000.00 HRK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Točka 4.1. Dokumentacije o nabavi:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Za potrebe dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Način dokazivanja:

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. ove Dokumentacije gospodarski subjekt u ponudi kao preliminarni dokaz dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak ? (alfa): Opći navod za sve kriterije za odabir, za gospodarski subjekt koji dostavlja ponudu, za sve članove zajednice gospodarskih subjekta (ako ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata).

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt ne može dokazivati oslanjanjem na druge subjekte ili podugovaratelja.

Dostava ažuriranih popratnih dokumenata

Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata, u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, računajući od dana slanja zahtjeva putem EOJN RH, a kao dovoljan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1. će prihvatiti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Odabrani gospodarski subjekt je sukladno članku 4. stavku 4. ZJN 2016 obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

Sastavni dio Dokumentacije o nabavi je prijedlog ugovora o javnoj nabavi kojeg ponuditelj prilaže kao dio svoje elektroničke ponude te kao takav predstavlja prihvat svih uvjeta za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Kroatisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Grad Samobor, Trg kralja Tomislava br. 5., 10 430 Samobor, u sobi 114., gradska vijećnica.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatien
Telefon: +385 14559930
E-Mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internet-Adresse: www.dkom.hr

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Sukladno članku 406. ZJN 2016 žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb na način propisan člankom 405. ZJN 2016. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

U žalbenim postupcima pred Državnom komisijom žalba se može dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba sukladno Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17).

U slučaju da je izjavljena žalba, Naručitelj će postupiti u skladu s odredbama članaka 416. i 419. ZJN 2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019