Lieferungen - 326263-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Essensgutscheine

2019/S 133-326263

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Obozowa 43
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 01-161
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 11, Katarzyna Bębeńca
E-Mail: bzp@mpo.com.pl
Telefon: +48 223910100

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpo.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: DZA.ZOZ.27.17.2019.JĆ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199770
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN (słownie: dziewięć złotych) z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r., nr 60, poz. 279 z późn. zm.), możliwych do realizacji w placówkach gastronomicznych i punktach handlowych wskazanych przez Wykonawcę z podziałem na zadania określone poniżej:

Zadanie 1: Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN - w ilości 102 849 sztuk;

Zadanie 2: Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN – w ilości 102 850 sztuk

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN - w ilości 102 849 sztuk

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30199770
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego lub siedziby jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Pod pojęciem talonów żywieniowych zwanych dalej talonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, uprawniające do płacenia za zakup gotowych posiłków oraz artykułów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków oraz napojów, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

2. Talony muszą uprawniać do nabycia posiłków profilaktycznych zawierających 50-55 % węglowodanów, 30-35 % tłuszczów i 15 % białek o wymaganej minimalnej kaloryczności 1 000 kcal, lub artykułów spożywczych umożliwiających przyrządzenie przez pracownika we własnym zakresie posiłku określonego powyżej o wartości równej wartości nominalnej bonu we wskazanych przez Wykonawcę placówkach gastronomicznych i punktach handlowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza, aby ceny zakupu posiłków i artykułów żywieniowych nabywanych za talony były wyższe niż ceny obowiązujące dla innych konsumentów.

4. Placówki gastronomiczne i punkty handlowe, w których mogą być realizowane talony, winny być w odpowiedni sposób oznakowane, umożliwiający ich identyfikację przez pracowników realizujących talony.

5. Talony żywieniowe winny być zabezpieczone przed sfałszowaniem (podrabianiem lub przerabianiem), poprzez umieszczenie na nich stosownego hologramu/znaku termicznego/ znaku wodnego/kodu kreskowego.

6. Talony muszą być talonami w formie papierowej, Zamawiający nie dopuszcza talonów żywieniowych w formie elektronicznej (np. kart elektronicznych).

7. Za talony żywieniowe mogą być nabywane wyłącznie posiłki lub artykuły żywieniowe przeznaczone na posiłek profilaktyczny (z wyłączeniem używek, a w szczególności alkoholu lub wyrobów tytoniowych).

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił możliwość realizacji talonów będących przedmiotem zamówienia (o wartości jednostkowego talonu żywieniowego w wysokości 9 PLN):

a) w minimum dwóch placówkach gastronomicznych oferujących gorące danie oraz w co najmniej pięciu punktach handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w poszczególnych dzielnicach Warszawy (każdej osobno), tj.: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Wawer, Włochy, Żoliborz;

b) w minimum jednej placówce gastronomicznej oferującej gorące danie oraz w co najmniej pięciu punktach handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w poszczególnych dzielnicach Warszawy (każdej osobno), tj.: Rembertów i Wesoła;

c) w minimum dwóch placówkach gastronomicznych oferujących gorące danie oraz w co najmniej trzech punktach handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w Gminie i Mieście Piaseczno.

9. Zamawiający nie uzna placówek gastronomicznych i punktów handlowych w przypadku, gdy:

a) placówka lub punkt handlowy są remontowane,

b) placówka lub punkt handlowy zostały przeniesione pod inny niż wskazany w wykazie adres,

c) placówka lub punkt handlowy ujęte w wykazie nie istnieją,

d) ta sama placówka lub punkt handlowy zostały ujęte w kilku pozycjach wykazu (Zamawiający uzna tylko jedną placówkę lub punkt handlowy),

e) placówka lub punkt handlowy ujęte w wykazie zostały zlikwidowane.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Umowa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pocztą elektroniczną lub faxem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnych wielkości zamówienia – maksymalna ilość zakupu (umowa zostanie podpisana na maksymalną wielkość zamówienia).

2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy zostanie zrealizowana maksymalna wielkość zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 30.6.2021 roku.

3. Zamawiający deklaruje:

W zakresie Zadania 1: Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN - w ilości 102 849 sztuk:

a) minimalną ilość talonów, jaka zostanie zamówiona w okresie obowiązywania umowy na poziomie: 82 000 sztuk o nominale 9 PLN (słownie: dziewięć złotych) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2020 r.,

b) maksymalną ilość talonów, jaka zostanie zamówiona w okresie obowiązywania umowy na poziomie: 102 849 sztuk o nominale 9 PLN (słownie: dziewięć złotych) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.;

4. Decyzja o realizacji zamówienia objętego prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności ponownych negocjacji między Stronami.

5. Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia (łączna wartość brutto zamówienia) wynikająca z „Formularza cenowego” dla danego zadania.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Informacje dodatkowe do sekcji II.2.5) - wszystkie kryteria udzielenia zamówienia, które wymienione są w dokumentacji zamówienia: Cena - 70 %, Liczba placówek gastronomicznych realizujących talony żywieniowe w wybranych dzielnicach Warszawy - 30 %. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 9 308,00 PLN w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN - w ilości 102 850 sztuk

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30199770
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego lub siedziby jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Pod pojęciem talonów żywieniowych zwanych dalej talonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, uprawniające do płacenia za zakup gotowych posiłków oraz artykułów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków oraz napojów, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

2. Talony muszą uprawniać do nabycia posiłków profilaktycznych zawierających 50-55 % węglowodanów, 30-35 % tłuszczów i 15 % białek o wymaganej minimalnej kaloryczności 1000 kcal, lub artykułów spożywczych umożliwiających przyrządzenie przez pracownika we własnym zakresie posiłku określonego powyżej o wartości równej wartości nominalnej bonu we wskazanych przez Wykonawcę placówkach gastronomicznych i punktach handlowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza, aby ceny zakupu posiłków i artykułów żywieniowych nabywanych za talony były wyższe niż ceny obowiązujące dla innych konsumentów.

4. Placówki gastronomiczne i punkty handlowe, w których mogą być realizowane talony, winny być w odpowiedni sposób oznakowane, umożliwiający ich identyfikację przez pracowników realizujących talony.

5. Talony żywieniowe winny być zabezpieczone przed sfałszowaniem (podrabianiem lub przerabianiem), poprzez umieszczenie na nich stosownego hologramu/znaku termicznego/ znaku wodnego/kodu kreskowego.

6. Talony muszą być talonami w formie papierowej, Zamawiający nie dopuszcza talonów żywieniowych w formie elektronicznej (np. kart elektronicznych).

7. Za talony żywieniowe mogą być nabywane wyłącznie posiłki lub artykuły żywieniowe przeznaczone na posiłek profilaktyczny (z wyłączeniem używek, a w szczególności alkoholu lub wyrobów tytoniowych).

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił możliwość realizacji talonów będących przedmiotem zamówienia (o wartości jednostkowego talonu żywieniowego w wysokości 9 PLN):

a) w minimum dwóch placówkach gastronomicznych oferujących gorące danie oraz w co najmniej pięciu punktach handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w poszczególnych dzielnicach Warszawy (każdej osobno), tj.: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Wawer, Włochy, Żoliborz;

b) w minimum jednej placówce gastronomicznej oferującej gorące danie oraz w co najmniej pięciu punktach handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w poszczególnych dzielnicach Warszawy (każdej osobno), tj.: Rembertów i Wesoła;

c) w minimum dwóch placówkach gastronomicznych oferujących gorące danie oraz w co najmniej trzech punktach handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w Gminie i Mieście Piaseczno.

9. Zamawiający nie uzna placówek gastronomicznych i punktów handlowych w przypadku, gdy:

a) placówka lub punkt handlowy są remontowane,

b) placówka lub punkt handlowy zostały przeniesione pod inny niż wskazany w wykazie adres,

c) placówka lub punkt handlowy ujęte w wykazie nie istnieją,

d) ta sama placówka lub punkt handlowy zostały ujęte w kilku pozycjach wykazu (Zamawiający uzna tylko jedną placówkę lub punkt handlowy),

e) placówka lub punkt handlowy ujęte w wykazie zostały zlikwidowane.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Umowa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pocztą elektroniczną lub faxem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnych wielkości zamówienia – maksymalna ilość zakupu (umowa zostanie podpisana na maksymalną wielkość zamówienia).

2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy zostanie zrealizowana maksymalna wielkość zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 30.6.2021 roku.

3. Zamawiający deklaruje:

W zakresie Zadania 2: Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN – w ilości 102 850 sztuk:

a) minimalną ilość talonów, jaka zostanie zamówiona w okresie obowiązywania umowy na poziomie: 82 000 sztuk o nominale 9 zł (słownie: dziewięć złotych) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2020 r.,

b) maksymalną ilość talonów, jaka zostanie zamówiona w okresie obowiązywania umowy

Na poziomie: 102 850 sztuk o nominale 9 PLN (słownie: dziewięć złotych) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

4. Decyzja o realizacji zamówienia objętego prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności ponownych negocjacji między Stronami.

5. Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia (łączna wartość brutto zamówienia) wynikająca z „Formularza cenowego” dla danego zadania.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Informacje dodatkowe do sekcji II.2.5) - wszystkie kryteria udzielenia zamówienia, które wymienione są w dokumentacji zamówienia: Cena - 70 %, Liczba placówek gastronomicznych realizujących talony żywieniowe w wybranych dzielnicach Warszawy - 30 %. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 9 308,00 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w Części VII SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VII SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, POLSKA.

Uwaga: Okres związania ofertą podany w sekcji IV.2.6) ogłoszenia o zamówieniu wynosi 60 dni. Z przyczyn technicznych niezależnych od Zamawiającego w pkt IV.2.6 podano ten termin jako 2 miesiące.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami).

2. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

3.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).

3.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 9 SIWZ.

3.3. Wykaz placówek gastronomicznych realizujących talony żywieniowe – wg wzoru określonego w Części IV SIWZ dla danego zadania;

4. Ponadto oferta powinna składać się z:

4.2. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;

4.3. wypełnionego Formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;

4.4. wypełnionego Formularza cenowego dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części V SIWZ;

4.5. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt 11.4. SIWZ;

4.6. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt 12.8.3. SIWZ;

4.7. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7.1. SIWZ.

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

6.3.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.3.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt 2-6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1-3 i § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019