Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 326265-2022

17/06/2022    S116

Rumänien-Oradea: Computerunterstützung

2022/S 116-326265

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Nationale Identifikationsnummer: 4208498
Postanschrift: Strada: Republicii, nr. 37
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410159
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): BOGDAN NICOLAE IURCOV
E-Mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 259434406
Fax: +40 259417169
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spitaluljudetean-oradea.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100147859
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat format din Hospital Management Solution, Hospital Manager si IW Mobile

Referenznummer der Bekanntmachung: 4208498.2022.13
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72610000 Computerunterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Serviciile vor fi executate conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor specificata in anuntul de participare. (Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017). Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

Servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat format din Hospital Management Solution, Hospital Manager si IW Mobile care vor consta in:

- servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat;

- servicii de utilizare si mentenanta program informatic IW Mobile;

- servicii de utilizare si mentenanta modul-Plan de ingrijire;

- servicii de utilizare si mentenanta modul-Portal Medical;

- servicii de utilizare si mentenanta modul-Portal Angajati

pentru mai multe detalii vezi specificatiile din caietul de sarcini.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 007 800.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

la sediile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea conform caietului de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Serviciile vor fi executate conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor specificata in anuntul de participare. (Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017). Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

Servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat format din Hospital Management Solution, Hospital Manager si IW Mobile care vor consta in:

- servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat;

- servicii de utilizare si mentenanta program informatic IW Mobile;

- servicii de utilizare si mentenanta modul-Plan de ingrijire;

- servicii de utilizare si mentenanta modul-Portal Medical;

- servicii de utilizare si mentenanta modul-Portal Angajati

pentru mai multe detalii vezi specificatiile din caietul de sarcini.

Cantitate minima si maxima acord cadru : min. 1 luna si max. 36 luni

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza a se incheia pentru o perioada de 6 luni este : 501.300,00 lei fara TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.58-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, acestia vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia cu un singur castigator). Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:

- Manager- Dr. Carp Gheorghe

- Director Financiar-Contabil- Ec. Ciurtin Pompilia

- Sef SAPCAT- ec. Iurcov Bogdan

- Cons. Juridic- Jr. Ghita-Socolan Roxana;

Comisia de evaluare:

Presedinte: Ing. Cosma Florin – Oficiul de Calcul

Membri: Ing. Marzac Marian - SAPCAT

Ec. Demian Ascanio - SAPCAT

Membri de rezerva: Ec. Dragan Doru - SAPCAT

Analist Ardelean Cristian- - Oficiul de Calcul

NOTA! Operatorii economici vor prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor, Declaratia conform art. 58-60 din Legea 98/2016, impreuna cu DUAE.

Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia cu un castigator).

Criterii de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala, avand in vedere serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri prezentati urmatoarele documente:

1) Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

NOTA: Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta "Acordul de subcontractare".

Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri, vor fi solicitate doar operatorului economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

2) Cerinta nr. 2 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina certificat emis de ORDA pentru programele de calculator Hospital Manager si modulele aferente, in conformitate cu art. 35 din OG 25/2006 si completata cu OUG 43/2010.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul ORDA, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Documente echivalente emise în tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului „IV.3.6 ) Limba de redactare a ofertei”;

3) Cerinta nr. 3- Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in cadrul a maximum a 3 contracte, a prestat servicii similare a caror valoare CUMULATĂ a fost o valoare totala mai mare sau cel putin egala cu: 501.300,00 lei fara TVA. Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege: prestari de servicii de mentenanta si asistenta pentru sistem informatic integrat. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Efectuarea prestarilor similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte:

Prestarea de servicii similare

valori – in lei fara tva

perioada prestarii

beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati prestatoare sau clienti privati.

Justificarea cerintei:

→ dorinta autoritatii contractante de a constata daca operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul achizitiei precum si daca acesta si-a indeplinit obligatiile contractuale.

Criterii de calificare privind standardele de asigurare a calitatii:

1) Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.

2) Dovada implementarii sistem de management al securitatii informatiilor conform ISO/IEC 27001:2013 sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.

Justificarea:

Autoritatea contractanta doreste sa se asigure ca ofertantul are implementate procedurile de managementul calitatii serviciilor informatice si ale securitatii informatiilor.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de clientul beneficiar, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in cadrul a maximum a 3 contracte, a prestat servicii similare a caror valoare CUMULATĂ a fost o valoare totala mai mare sau cel putin egala cu: 501.300,00 lei fara TVA. Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege: prestari de servicii de mentenanta si asistenta pentru sistem informatic integrat.

Proportia de subcontractareDeclaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii1) Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.2) Dovada implementarii sistemului de management al securitatii informatiilor conform ISO/IEC 27001:2013 sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.Justificarea:Autoritatea contractanta doreste sa se asigure ca ofertantul are implementate procedurile de managementul calitatii serviciilor informatice si ale securitatii informatiilor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Efectuarea prestarilor similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte:Prestarea de servicii similarevalori – in lei fara tvaperioada prestariibeneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati prestatoare sau clienti privati.Justificarea cerintei:→ dorinta autoritatii contractante de a constata daca operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul achizitiei precum si daca acesta si-a indeplinit obligatiile contractuale.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.NOTA: Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta "Acordul de subcontractare".Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri, vor fi solicitate doar operatorului economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de clientul beneficiar, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/07/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/07/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

2.Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.

3.Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

4.În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza obligatiile, în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare si va intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il va publica in SEAP, prin care va mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.

5.Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/06/2022