Lieferungen - 326572-2019

12/07/2019    S133    Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Infrastructuri de telecomunicaţii

2019/S 133-326572

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare
Număr naţional de înregistrare: 24930183
Adresă: Str. D.I. Mendeleev nr. 21–25
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010362
Țară: România
Persoană de contact: Gabriela Necoară
E-mail: gabriela.necoara@roedu.net
Telefon: +40 213171174
Fax: +40 213171175

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.nren.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de achiziție publică de furnizări produse — platforma națională integrată Wireless Campus

Număr de referinţă: 1.CUI 24930183/2018/1.
II.1.2)Cod CPV principal
32523000 Infrastructuri de telecomunicaţii
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de achizitie publica de furnizare produse, care are ca scop realizarea platformei nationale integrate Wireless Campus, ce va asigura, cu proritate in scoli de nivel gimnazial, serviciul de acces fara fir la retele de date deschise interconectate, inclusiv internet. Termenul de raspuns autoritatii la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare: in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 164 988 114.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30211200 Hardware pentru unitatea centrală
48200000 Pachete software pentru reţele, internet şi intranet
48820000 Servere
80533100 Servicii de formare în informatică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal, cel secundar al autoritatii contractante, cat si Noc-urile din tara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul il constituie realizarea platformei nationale integrate Wireless Campus in cadrul proiectului cu aceeasi denumire.proiectul va crea o retea nationala de acces de tip campus scolar wireless, cu prezenta in scoli de nivel gimnazial si cu acces la internet, administrata centralizat de la nivelul regional si central de management gazduit de infrastructura retelie nationale educationale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctaj maxim componenta tehnica. / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect de investitii- Platforma nationala integrata -Wireless Campus

II.2.14)Informații suplimentare

Oferta are caracter obligatoriu pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant.in ceea ce priveste semnatura electronica extinsa, sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 204-464334
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1170
Titlu:

Contract de achiziție publică de furnizare produse – platforma națională integrată „Wireless Campus”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Telekom România Mobile Communications S. A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11952970
Adresă: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060044
Țară: România
E-mail: bid@telekom.ro
Telefon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Adresă internet: http://www.telekom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 165 025 294.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 164 988 114.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor București
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Agenția AARNIEC
Adresă: Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 (Oficiul Juridic)
Localitate: București
Cod poștal: 010362
Țară: România
E-mail: gabriela.necoara@roedu.net
Telefon: +40 213171174
Fax: +40 213171175

Adresă internet: www.roedu.net

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/07/2019