Lieferungen - 326761-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Rawicz: Notfallwagen

2019/S 133-326761

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
Postanschrift: Gen. Grota Roweckiego 6
Ort: Rawicz
NUTS-Code: PL417
Postleitzahl: 63-900
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Renata Pazoła
E-Mail: renata.pazola@szpitalrawicz.pl
Telefon: +48 655376222
Fax: +48 655467064

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpitalrawicz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków na warunkach umowy leasingowej (leasing finansowy) 2 fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym

Referenznummer der Bekanntmachung: NLO-3820-04/PN/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków na warunkach umowy leasingowej (leasing finansowy) 2 fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca gwarantuje w ramach niniejszego zamówienia:

— dostawę na koszt Wykonawcy ambulansów do siedziby Zamawiającego,

— uruchomienie oraz przekazanie Zamawiającemu ambulansów do eksploatacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

— przeprowadzenie, przy przekazywaniu przedmiotu zamówienia, instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego,

—ubezpieczenie przez cały okres trwania leasingu, w zakresie AC, OC, NNW, Assistance,

— udzielenie gwarancji (zakres określono w SIWZ),

— sposób finansowania: Leasing finansowy (zakres określono w SIWZ).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 287 108.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000
66114000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417
Hauptort der Ausführung:

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., 63-900 Rawicz, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków na warunkach umowy leasingowej (leasing finansowy) dwóch fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca gwarantuje w ramach niniejszego zamówienia:

— dostawę na koszt Wykonawcy ambulansów do siedziby Zamawiającego,

— uruchomienie oraz przekazanie Zamawiającemu ambulansów do eksploatacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

— przeprowadzenie, przy przekazywaniu przedmiotu zamówienia, instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego,

— ubezpieczenie przez cały okres trwania leasingu, w zakresie AC, OC, NNW, Assistance,

— udzielenie gwarancji (zakres określono w SIWZ),

— sposób finansowania: Leasing finansowy (zakres określono w SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczno-użytkowe / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy).

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przeprowadzono dialogu technicznego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Obecnie Szpital korzysta z podwykonawstwa w zakresie usługi transportu sanitarnego a obowiązująca umowa z podwykonawcą wygasa z dniem 30.6. br. Po tej dacie Szpital nie będzie posiadał niezbędnej dla funkcjonowania ochrony zdrowia usługi. Szpital nie posiada obecnie własnych ambulansów, natomiast będąc współrealizatorem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne, zobowiązany jest zapewnić ww. usługę.

Pierwotnie planowano kontynuację formy podwykonawstwa - natomiast po analizie ekonomicznej opłacalności oraz wprowadzeniu zmian organizacyjnych w zespołach ratownictwa medycznego Zarząd Spółki podjął decyzję o zakupie ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym i samodzielnym świadczeniu usług.

Takie rozwiązanie jest ekonom. uzasadnione natomiast termin zrealizowania ww. zamówienia nie jest już możliwy w proced. 35-dniowej. Mając na uwadze wyjątkową sytuację, opisaną wyżej, konieczne jest zastosowanie procedury przyspieszonej.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 084-198913
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków na warunkach umowy leasingowej (leasing finansowy) 2 fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Krajowy Fundusz Szpitalny Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Hubska 44
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514
Postleitzahl: 50-502
Land: Polen

Internet-Adresse: www.kfsz.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 234 114.99 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 287 108.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 1 055 758.00 PLN
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Wykonanie 2 szt. Ambulansów typu C wraz z wyposażeniem

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wszelkie informacje dot. określenia przedmiotu oraz wielkości zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, a także wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, informacje na temat wadium znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalrawicz.pl w zakładce Zamówienia Publiczne, z której można pobrać SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający zastosował w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:

1. Cena

— znaczenie - 60 %;

2. Dodatkowe funkcjonalności parametry techniczno-użytkowe - znaczenie - 40 %.

Zamawiający zastosował w niniejszym postępowaniu procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: renata.pazola@szpitalrawicz.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz udostępniony zostanie przez zamawiającego na stronie internetowej: www.szpitalrawicz.pl

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/07/2019