Lieferungen - 326886-2019

12/07/2019    S133    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Wysokie Mazowieckie: Baterie słoneczne

2019/S 133-326886

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Adres pocztowy: Ludowa 15
Miejscowość: Wysokie Mazowieckie
Kod NUTS: PL842
Kod pocztowy: 18-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Niemyjska
E-mail: anna.niemyjska@wysokiemazowieckie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wysokiemazowieckie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkńców miasta Wysokie Mazowieckie

Numer referencyjny: MK.271.3.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09331000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych płaskich na terenie nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Miasta Wysokie Mazowieckie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
09331100
45330000
45310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wysokie Mazowieckie, województwo podlaskie, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: 16 instalacji hybrydowych (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne), 31 instalacji fotowoltaicznych oraz 18 instalacji kolektorów słonecznych płaskich na terenie nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Miasta Wysokie Mazowieckie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlano-montażowe / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji na kolektory słoneczne / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0316/17 pn. „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zobowiązany będzie złożyć:

a) karty techniczne modułu fotowoltaicznego oraz inwertera;

b) karty techniczne kolektora słonecznego, zasobnika, stacji solarnej, sterownika, orurowania solarnego wraz z izolacją cieplną;

c) zaświadczenie jednostki oceniającej zgodność potwierdzające zgodności kolektora z normą PN-EN 12975-1 lub równoważnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 038-084830
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 20 000 PLN na zasadach wskazanych w SIWZ.

2. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

a) Oświadczenie własne wykonawcy złożone na formularzu JEDZ,

b) Kosztorys ofertowy.

3. W stosownych sytuacjach, Wykonawca do Oferty załącza także:

a) Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy.

b) Oryginał dokumentu wadialnego, jeśli wadium składane jest w inny sposób niż za pomocą przelewu na rachunek bankowy zamawiającego.

c) Dowody dysponowania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia niezbędnymi zasobami „innych podmiotów” w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

d) Oświadczenie złożone na formularzu JEDZ innego podmiotu, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji tego podmiotu przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

f) Oryginał dokumentu: warunki gwarancji producenta modułów fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych, które zawierają m.in. informację o okresie gwarancji lub w przypadku braku oryginału, popisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę kopia dokumentu, jeśli wykonawca wyraża wolę oceny oferty w kryteriach dotyczących okresu gwarancji modułów i kolektorów.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest przekazać zamawiającemu podpisane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Informacja lub dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem wystawionym w terminie nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. W pozostałych przypadkach odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2019