Dienstleistungen - 327107-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Arad: Reinigungs- und Hygienedienste

2019/S 133-327107

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spital Clinic Județean de Urgență Arad
Nationale Identifikationsnummer: 3519879
Postanschrift: Str. Spitalului nr. 1
Ort: Arad
NUTS-Code: RO421
Postleitzahl: 310031
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Diana Lavinia Lina
E-Mail: scjuarad.bap@gmail.com
Telefon: +40 257211233
Fax: +40 257211233

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.scjarad.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spital
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de dezinfecție a suprafețelor și aeromicroflorei prin nebulizare, dezinsecție și deratizare pentru toate spațiile aparținând S.C.J.U. Arad

Referenznummer der Bekanntmachung: 3519879_2019_PAAPD1085201
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul procedurii este reprezentat de achizitionarea serviciilor de dezinfectie a suprafetelor si aeromicroflorei prin nebulizare, dezinsectie si deratizare pentru toate spatiile apartinand S.C.J.U. Arad.

Prin achizitionarea serviciilor precizate mai sus se da curs solicitarilor/necesitatilor identificate in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad pentru asigurarea functionarii in conditii optime a activitatii spitalului.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 052 255.93 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad precizate in Caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatile minime si maxime sunt precizate in Caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Supervizarea serviciului / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Cerinta:

Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1) Mod de dovedire:

Se va completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) cu privire la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala (inclusiv de catre terti sustinatori si subcontractanti, daca este cazul).

Nota 1: Se solicita atat ofertantului asociat, cat si tertului sustinator sau subcontractantului.

Nota 2: Daca tertul/tertii, subcontractantul/subcontractantii se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 59, 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, respectiv subcontractantul/subcontractantii; Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre operatorii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:

(a) certificatul de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia si sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ORC/actul constitutive sau dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte,

(b) documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate), pentru persoanele juridice romane, respectiv original sau copie cf. cu originalul si traduse in limba romana (scanate), in cazul persoanelor juridice straine.

In cazul unei asocieri certificatele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte.

Nota: Din Certificatul de atestare fiscala/Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora ca urmare a solicitarii transmise de catre autoritatea contractanta in conf. cu prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016. Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local si care nu au obtinut inlesniri/reesalonari la plata acestor datorii (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor fi descalificate/respinse;

2) Cerinta:

Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

1) Diana Lavinia Lina – economist/presedinte fara drept de vot Comisie de evaluare;

2) Maria Blaj – director Directia Patrimoniu si Achizitii Publice/membru Comisie de evaluare;

3) Emilia Popa Otilia – director ingrijiri medicale/membru Comisie de evaluare;

4) Timis Lenuta – medic sef SPIAAM/membru Comisie de evaluare;

5) Ardeu Lucian – sef Birou Aprovizionare Transport/membru Comisie de evaluare;

6) Kurunczi Daniel – sef birou [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani au inregistrat o cifra de afaceri medie globala care este cel putin dubla cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, respectiv 5 052 255,93 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

La momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinirea cerintei de calificare urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta sa solicite operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii sa prezinte (documente contabile) care sa certifice ca acestia au inregistrat in ultimii 3 ani cifra medie de afaceri declarata in DUAE. Aceste documente pot fi: bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil), iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantii participanti la procedura vor prezenta documente constatatoare/recomandari emise de beneficiari, din care sa rezulte valori, perioade de prestare, beneficiari/contracte care sa releve faptul ca în ultimii 3 ani au mai prestat servicii similare in valoare cumulata minim egala cu valoarea contractului subsecvent, respectiv 2 526 127,96 RON, la nivelul unuia sau mai multor contracte. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii prestate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și categoriile de servicii pentru care a fost responsabil în cadrul contractelor.

Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă .aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Efectivele medii anuale de personal. Ofertanții vor prezenta informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispun sau al cărui angajament de participare a fost obținut.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

La momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinirea cerintei de calificare, urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta sa solicite operatorului economic clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii sa prezinte documente/certificate/contracte care sa releve faptul ca in ultimii 3 ani a mai prestat servicii similare care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele ce vor fi prezentate pot fi, fara a se limita la:

(a) copii ale unor parti relevante ale contractelor,

(b) recomandari,

(c) procese-verbale de predare-primire a serviciilor care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.

DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164,165 și 167 din Legea nr. 98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorii economii clasati pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motive de excludere și solicita candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

La momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinirea cerintei de calificare. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de achizitie publica autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar ca urmare a finalizarii evaluarii prezentarea CV-urilor, copiilor dupa diplomele de studii absolvite, cursurilor de formare profesionala/perfectionare urmate precum si o fisa a postului in care sunt mentionate atributiile fiecaruia, in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii Comisiei de evaluare, expertii externi cooptati.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Dc. se depun 2 sau mai multe of. cu pret egal si totodata cel mai mic pret din totalul of. depuse, departajarea ofertelor (cu pret egal) se va face prin depunerea de catre ofertantii aflati in aceasta situatie a unor noi propuneri financiare;

2) Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools databases/espd/filter

3) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica) conform art. 60 alin. (4) din HG 395/2016;

4) Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

— solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv In SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat sectiunea „Intrebari” cat si la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire,

— pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea „Intrebari”),

— operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
Postanschrift: Str. Andreny Karoly nr. 2-4
Ort: Arad
Postleitzahl: 310037
Land: Rumänien
E-Mail: scjuarad.bap@gmail.com
Telefon: +40 257211233
Fax: +40 257211233

Internet-Adresse: www.scajarad.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019