Dienstleistungen - 327183-2019

12/07/2019    S133    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Gdynia: Beseitigung von Waffen und Munition

2019/S 133-327183

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Szwedowicz
Telefon: +48 583553333
E-Mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Fax: +48 586217231
NUTS-Code: PL633

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.umgdy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.umgdy.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.umgdy.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oczyszczenie terenu z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych odcinek km 0,0 do km 6,0 w ramach Projektu: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.371.23.2019.ASz
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90523100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa oczyszczenia terenu w części lądowej - dz. nr 1/3 i nr 45 obręb 0010 Władysławowo, nr 1 i nr 2 obręb 0001 Chałupy powiat pucki oraz dna morskiego - dz. wodna nr 59 obręb 0010 Władysławowo powiat pucki, z materiałów ferromagnetycznych, w tym wybuchowych, wraz z ich wydobyciem i utylizacją w rejonie projektowanych ostróg.

2. Zakres usługi obejmuje 2 105 punktów (łącznie zakresie inwestycji obejmuje 3014 punktów) wg „Raportu z rozpoznania terenu pod względem występowania obiektów ferromagnetycznych” wykonanego w marcu 2019 r. przez firmę UXO Marine S.A.

Ww. raport zawiera informacje w zakresie pojemności ferromagnetycznej obiektów, ich lokalizacji (współrzędne) i głębokości zalegania pod istniejącym dnem. Pozostałe punkty nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz jej integralnych załącznikach.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Teren w części lądowej - dz. nr 1/3 i nr 45 obręb 0010 Władysławowo, nr 1 i nr 2 obręb 0001 Chałupy powiat pucki oraz dno morskie - dz. wodna nr 59 obręb 0010 Władysławowo powiat pucki.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa oczyszczenia terenu w części lądowej - dz. nr 1/3 i nr 45 obręb 0010 Władysławowo, nr 1 i nr 2 obręb 0001 Chałupy powiat pucki oraz dna morskiego - dz. wodna nr 59 obręb 0010 Władysławowo powiat pucki, z materiałów ferromagnetycznych, w tym wybuchowych, wraz z ich wydobyciem i utylizacją w rejonie projektowanych ostróg.

2. Zakres usługi obejmuje 2105 punktów (łącznie zakresie inwestycji obejmuje 3 014 punktów) wg „Raportu z rozpoznania terenu pod względem występowania obiektów ferromagnetycznych” wykonanego w marcu 2019 r. przez firmę UXO Marine S.A.

Ww. raport zawiera informacje w zakresie pojemności ferromagnetycznej obiektów, ich lokalizacji (współrzędne) i głębokości zalegania pod istniejącym dnem. Pozostałe punkty nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

3. Zakres zamówienia obejmuje odsłonięcie, sprawdzenie, wydobycie i utylizację wszystkich elementów o pojemności magnetycznej równej lub większej od 15 nT, w szczególności wydobycie wszystkich materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego z obszarów objętych zamówieniem i ich utylizację.

4. Przy realizacji przedmiotowego zamówienia należy przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym m.in. ustawy z dnia 21.6.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 45 ze zm.).

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia i odbioru usługi zawarte są w załącznikach nr 3, 4 i 5 do niniejszej SIWZ (odpowiednio: Wzór Umowy, Opis Przedmiotu Zamówienia, Raport z rozeznania terenu pod względem występowania obiektów ferromagnetycznych).

6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 4 ust. 7 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, tj. osób wykonujących czynności przy wykonywaniu prac nurkowych a także wykonujących prace biurowe i obsługę administracyjną w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Projekt: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”.

9. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminach określonych odpowiednio dla danego odcinka, tj:

Odcinek nr 3 km 4,0 – 6,0 do dn. 30.7.2020 r.,

Odcinek nr 2 km 2,0 – 4,0 do dn. 26.10.2020 r.,

Odcinek nr 1 km 0,0 – 2,0 do dn. 6.1.2021 r.

10.Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie przepisu art. 24aa ustawy Pzp, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona).

11. Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/umgdy.gov.pl (zwanej dalej: Platformą).

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Informacje na temat wadium zawarto w Rozdz. VIII SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ilość ekip nurków (saperów) skierowanych do wykonania usługi - N / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 06/01/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0026/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminach określonych odpowiednio dla danego odcinka, tj:

Odcinek nr 3 km 4,0 – 6,0 do dn. 30.7.2020 r.,

Odcinek nr 2 km 2,0 – 4,0 do dn. 26.10.2020 r.,

Odcinek nr 1 km 0,0 – 2,0 do dn. 6.1.2021 r.

2. Klauzula informacyjna dot. RODO została zawarta w Rozdz. XVIII SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

— posiada pozwolenie właściwego wojewody, wydane na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21.6.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 45 ze zm.) uprawniające do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia,

lub

— spełnia wymagania określone w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21.6.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 45 ze zm.)

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę tego warunku, tj.:

1) decyzję (pozwolenie) właściwego wojewody wydaną na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21.6.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 45) uprawniającą do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia,

lub

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21.6.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 45 ze zm.).

Uwaga: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wykonawca może złożyć koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, ze wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 600 000 PLN (słownie: sześćset tysięcy).

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę tego warunku, tj.:

1) dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 (dwie) usługi polegające na usuwaniu obiektów ferromagnetycznych, w tym wybuchowych, na akwenach usytuowanych na obszarach morskich (w tym obszary morskie wewnętrzne i porty), o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złoty) każda z tych usług.

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę tego warunku, tj.:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione prze podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).

Uwaga: Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia i odbioru usługi zawarte są we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/08/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/08/2019
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.8.2019 r., o godzinie 10:15, za pośrednictwem Platformy, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, POLSKA, sala konferencyjna - pokój nr 39.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jedynie w formie elektronicznej poprzez Platformę https://portal.smartpzp.pl/umgdy.gov.pl W tym celu Wykonawca najpierw musi zarejestrować się na Platformie, a następnie złożyć ofertę.

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w Instrukcji obsługi Portalu e-Usługi SmartPZP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego występuje którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (przesłanki obligatoryjne) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp (przesłanki fakultatywne).

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, tj:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Załącznik nr 8 do SIWZ);

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 8 do SIWZ).

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, za pośrednictwem Platformy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ).

4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony Formularz Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

2) Oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 1-5 niniejszej SIWZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ);

3) dokument, z którego wynika uprawnienie do podpisania oferty w imieniu wykonawcy, jeżeli nie jest możliwe bezpłatne pobranie tego dokumentu ze strony internetowej (stosowne informacje należy zawrzeć w JEDZ);

4) Zobowiązania, o których mowa w rozdziale V pkt 5 SIWZ (jeżeli dotyczy);

5) Stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej;

6) Wykaz ekip nurków saperów – zawierający co najmniej: dane poszczególnych osób wraz z posiadanymi przez nie uprawnieniami, wskazanie funkcji w ramach danej ekipy, opis jednostki pływającej (sporządzony przez Wykonawcę);

7) Potwierdzenie wniesienia wadium, z uwzględnieniem postanowień rozdziału VIII SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019