Dienstleistungen - 327191-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen im Gartenbau

2019/S 133-327191

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów
Postanschrift: al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-777
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Gawlik
E-Mail: zam_publ@ursynow.pl
Telefon: +48 224437331
Fax: +48 224437332

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ursynow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://umw.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://umw.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów

Referenznummer der Bekanntmachung: KZP-XII-WZP.271.83.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów zieleni niezagospodar., usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów. Szczeg. opis przedmiotu zam. określają: szczegółowy opis stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, formularz cenowy – załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.

2)

1. Zamawiający w przedmiotowym postęp. stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy lub właściwych przepisów Państwa Członkowskiego UE lub EOG, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, których zadaniem będzie praca związana z wykonywaniem prac ogrodniczych i porządkowych tzn. koszenie trawników, grabienie, pielenie i cięcie krzewów, opróżnianie koszy na odpady. Szczegóły określa pkt 6 SIWZ i wzór umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 165 749.41 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50800000
77211400
77211500
90500000
90511300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, formularz cenowy – załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.

2) Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917, ze zm.) lub właściwych przepisów Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, których zadaniem będzie praca związana z wykonywaniem prac ogrodniczych i porządkowych tzn. koszenie trawników, grabienie, pielenie i cięcie krzewów, opróżnianie koszy na odpady oraz koszy na odchody zwierzęce, zbieranie zanieczyszczeń na terenach zieleni- przez cały okres realizacji umowy.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace zgodne z umową.

4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

3) Zamówienia podobne:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do 582 874,70 PLN netto, polegających na: pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Zamówienie zostanie udzielone w przypadku wyczerpania maksymalnej kwoty brutto z zamówienia podstawowego lub w przypadku nowych terenów zieleni, które wymagają utrzymania w standardach obowiązujących na terenach aktualnie objętych bieżącym utrzymaniem. Również w przypadku wyposażenia terenów w dodatkowe obiekty małej architektury.

4) Podwykonawstwo

a) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy;

b) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu „A” części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane;

c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas podjęcia działań interwencyjnych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 165 749.41 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 09/09/2019
Ende: 30/06/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali 1 (tj. zakończyli) lub wykonują co najmniej 1 usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne) oraz prace porządkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi – będzie nie krótszy niż okres 8 miesięcy, a dowody o których mowa w pkt 11.3 lit. a) SIWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 8 miesięcy.

Dopuszcza się wykazanie realizacji prac w ramach więcej niż 1 umowy zawartej z jednym Zamawiającym, przy czym (łączny) okres obowiązywania umów wyniósł co najmniej osiem miesięcy i usługi były świadczone w ramach umów następujących bezpośrednio po sobie;

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: co najmniej 1 osobą:

Wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie;

oraz

1 pilarzem.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Uwaga!

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 9 do SIWZ. Wzór umowy dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Podstawa prawna: art. 43 ust. 2b ppkt 2 ustawy Pzp

Udzielenie przedmiotowego zamówienia jest pilne z uwagi na fakt iż obecna umowa obejmująca przedmiotowy zakres zamówienia wygasa w dniu 31.7.2019 r. a prowadzone uprzednio postępowanie wszczęte 13.5.2019 zostało unieważnione na podst. 93 ust. 1 pkt 4). Zachodzi konieczność utrzymania ciągłości utrzymania porządku oraz pielęgnacji zieleni na terenach niezagospodarowanych, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów. Tym samym, aby ww. ciągłość została zachowana konieczne jest skrócenie terminu na składanie ofert, co pozwoli na udzielenie zamówienia w jak najszybszym terminie.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Minimalna wartość postąpienia wynosi: 5 000,00 PLN. Szczegółowe informacje pkt 23 SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/07/2019
Ortszeit: 13:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/07/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

W siedzibie Zamawiającego przy al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 543 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Marzec 2020

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy).

Szczegółowe informacje w pkt 12 SIWZ.

2) Termin związania ofertą o którym mowa IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Uwaga!

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019