Dienstleistungen - 327235-2019

12/07/2019    S133    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Golub-Dobrzyń: Kreditgewährung

2019/S 133-327235

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Golub-Dobrzyń
pl. Tysiąclecia 25
Golub-Dobrzyń
87-400
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Górska
E-Mail: i.gorska@uggolub-dobrzyn.pl
NUTS-Code: PL616

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uggolub-dobrzyn.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.uggolub-dobrzyn.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.uggolub-dobrzyn.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kredyt długoterminowy w wysokości 2 796 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Referenznummer der Bekanntmachung: TI.2710.13.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

3.1 Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn. „Kredyt długoterminowy w wysokości 2 796 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

2) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2035 r.

3) Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 30.3.2023 r.

4) Zabezpieczenie: weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Golub-Dobrzyń będzie dostępna przed podpisaniem umowy.

5) Spłata kredytu dokonywana będzie w 52 ratach kwartalnych (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) w ostatnim dniu każdego kwartału.

6) Odsetki naliczane za miesiące kalendarzowe, począwszy od dnia uruchomienia kredytu.

7) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę prowizji i opłat z tyt. przygotowania i postawieni

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66113000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL616
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn. „Kredyt długoterminowy w wysokości 2 796 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

2) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2035 r.

3) Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 30.3.2023 r.

4) Zabezpieczenie: weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Golub-Dobrzyń będzie dostępna przed podpisaniem umowy.

5) Spłata kredytu dokonywana będzie w 52 ratach kwartalnych (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) w ostatnim dniu każdego kwartału.

6) Odsetki naliczane za miesiące kalendarzowe, począwszy od dnia uruchomienia kredytu.

7) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę prowizji i opłat z tyt. przygotowania i postawienia kredytu do dyspozycji.

8) Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M (z notowań na dzień 2.7.2019 r.) + marża Wykonawcy. Przedstawiona w ofercie marża nie może ulec zwieszeniu. Marża Wykonawcy jest wiążąca w całym okresie kredytowania.

9) Stopa oprocentowania kredytu będzie ulegać zmianie w okresach miesięcznych pierwszego dnia każdego miesiąca o wskaźnik uwzględniający stosunek stawki WIBOR 1M, wyliczanej jako średnia arytmetyczna z 30 ostatnich dni poprzedzających zmianę oprocentowania + marża Wykonawcy, przy czym jako średnia arytmetyczna z 30 ostatnich dni należy rozumieć średnią arytmetyczną ze wszystkich notowań miesiąca, która ma zastosowanie od 1 dnia roboczego następnego miesiąca.

10) Zapłata odsetek od pozostałej do spłaty kwoty kredytu, regulowana będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca okresu obrachunkowego na podstawie pisemnych informacji przekazanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą zapłaty odsetek. W przypadku gdy dzień zapłaty odsetek przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć jako dzień zapłaty odsetek pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni.

11) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienionymi w SIWZ.

12) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.

13) Wykonawca uruchomi kredyt w następujący sposób: 1 transza w wysokości 1 134 374,00 PLN w terminie do 3 dni od chwili zawarcia umowy kredytowej (do wyliczeń kosztów przyjąć należy dzień podpisania umowy na 15.9.2019 r.), 2 transza do dnia 15.11.2019 (do naliczenia kosztów należy przyjąć 15.11.2019 r.).

14) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).

15) Wykonawca będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.

16) Uruchomienie środków z kredytu nastąpi na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego kierowanych do banku, najpóźniej 3 dnia od złożenia przez Zamawiającego dyspozycji o jego uruchomieniu – czas uruchomienia kredytu stanowi kryterium oceny oferty.

17) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 2 796 000,00 PLN.

18) Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z części wykorzystania kredytu bez ponoszenia kosztów (opłat, prowizji, itp.) – przy czym o powyższej zmianie wykonawca zostanie poinformowany z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem za pomocą faksu lub e-mail, potwierdzonym następnie pisemnie.

19) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat od niewykorzystanej czyści kredytu.

20) W przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat rat kredytu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 23/08/2019
Ende: 31/12/2035
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zmówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 2187 z 2018 z późn. zm)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, pozwalającej na realizację zamówienia

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną usługę udzielania kredytu o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa wg wzoru obowiązującego w banku Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zawierającego postanowienia zgodnie z SIWZ. Dodatkowo w umowie zostaną zawarte standardowe zapisy banku. W związku z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: Zmniejszenia kwoty kredytu, okresu kredytowania, zmiany harmonogramu spłaty kredytu

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/08/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/08/2019
Ortszeit: 12:15
Ort:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, pl. Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019